Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Viac nám záleží na osvete ako na pokutách

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa podávatelia so svojimi podaniami obracajú na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) je nespokojnosť s postupom pri liečbe. Tieto podania predstavujú až 43 percent všetkých podaní.

Pokiaľ ide o celkovú bilanciu podaní, úrad v roku 2023 riešil celkovo 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent. Ku koncu minulého roka zostalo v procese riešenia ešte 496 podaní.

Tieto a ďalšie údaje sú zhrnuté v Správe o činnosti úradu za rok 2023, v časti 3. Zdravotná starostlivosť.

„V našej pravidelnej správe sme sa snažili vláde a verejnosti podať plastický obraz o našej činnosti so všetkými dátami a podrobnosťami, aby bola zrejmá hodnota za peniaze, v tomto prípade hodnota zo zdravotných odvodov, prostredníctvom ktorých je činnosť úradu financovaná. Dúfam, že aj zo správy je vidieť, že sme nezaháľali, že sme sa zodpovedne snažili plniť svoje zákonné povinnosti,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

V minulom roku úrad výkonom dohľadu vyriešil celkovo 679 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z uvedeného počtu bolo 126 podaní opodstatnených, 544 neopodstatnených a 9 podaní odložil ad acta. V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených v roku 2023 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (16,54 %) a oftalmológia (14,29 %).

Úrad aj v roku 2023 naďalej sledoval vývoj zvyšujúceho sa počtu podaní vo vzťahu ku skupine poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo skupiny iClinic. V roku 2023 úrad prijal 27 nových podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Z celkového počtu 74 doteraz prijatých podaní, úrad vyriešil 67 podaní, z toho v 34 podaniach bolo zistené porušenie. 7 podaní zostáva v riešení.

V porovnaní s rokom 2022, kedy úrad vyriešil výkonom dohľadu 986 podaní, stúplo v roku 2023 percento opodstatnených podaní riešených výkonom dohľadu na 18,56 percenta; v roku 2022 to bolo 15,52 percenta. Tento percentuálny nárast je spôsobený znížením počtu podaní riešených výkonom dohľadu, pričom počty opodstatnených podaní sa držali na približne rovnakej úrovni.

Zníženie celkového počtu podaní riešených výkonom dohľadu úrad pripisuje viacerým dôvodom:

  1. podania riešil priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti;
  2. novelou zákona č. 581/2004 Z. z. sa zadefinovalo obdobie, kedy úrad môže podanie odmietnuť; v súlade s § 43a ods. 9 písm. d) úrad podnet odmietne, „ak obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu“,
  3. úrad tiež zlepšil informovanosť verejnosti o postupoch pri podávaní sťažností.

V priebehu roku 2023 úrad uložil spolu 76 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Je to pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Našou prioritou je viesť poskytovateľov k správnym liečebným postupom i k udržateľnému prístupu k pacientom a pacientkam. Takže viac nám záleží na osvete ako na pokutách, pred finančným postihom uprednostňujeme ukladanie nápravných opatrení, aby sa chyby neopakovali,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Edukatívna činnosť úradu je viditeľná aj vo zverejnení anonymizovaných údajov o všetkých podnetoch na výkon dohľadu za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto databáze sú uvedené všetky pochybenia zistené v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Týkajú sa diagnostického postupu, odberu anamnézy, nedostatočnosti vykonaných vyšetrení, resp. opomenutia ich realizácie, nedostatočnosti sledovania pacienta, zhodnotenia stavu pacienta či časového faktoru podanej liečby a v neposlednom rade aj zistených pochybení pri vedení zdravotnej dokumentácie. Úrad v snahe predchádzať chybám v liečbe a prístupe k pacientom aj tento rok vydal kazuistiky – výber najzaujímavejších prípadov, ktoré riešil pri prešetrovaní správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.