Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie uvoľneného miesta člena dozornej rady v štátnom podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová, ktorej funkčné obdobie uplynie 31. mája 2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
2. Odborná prax 5 rokov po ukončení VŠ druhého stupňa v oblasti kúpeľníctva, zdravotníctva, zdravotného poisťovníctva, práva alebo ekonómie,
3. Bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony

Špecifické kritériá a požiadavky:

Ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom, práca s počítačom.
Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov uchádzačom nemôže byť zamestnanec štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, so sídlom Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o členstvo v dozornej rade a stručne charakterizuje svoj potencionálny prínos pre organizáciu v tejto funkcii.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

do 20. 08. 2021 s označením na obálke „Výberové konanie ŠLÚ Marína DR– neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne MZ SR. Prihlášky zaslané faxom alebo elektronickou poštou nebudú akceptované.

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky info-povinnost-clen-slu-marina-2021.pdf info-povinnost-clen-slu-marina-2021.rtf

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zakladateľovi podľa ust. § 20 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Za relevantný doklad na účely preukázania odbornej praxe nebude považované čestné prehlásenie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.