čísloNázovsúborpdf
súbor
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra
 
Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS Výzva na predkladanie ŽoPPM PAS
01 Vzor formuláru Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor formuláru ŽoPPM Vzor formuláru ŽoPPM
01-1
  • Príloha č. 1 - Test pre posúdenie lokálneho vplyvu projektu a vylúčenie štátnej pomoci/pomoci de minimis pre podporený projekt
 Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá  Príloha č.1_Test lokálneho vplyvu PAS centrá
02 Príklad PAS centra - pracovná štúdia pre výpočet ceny Príklad centra pre PAS - pracovná štúdia Príklad centra pre PAS - pracovná štúdia
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu Vzor rozpočtu projektu
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia ŽoPPM
05 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Návrh zmluvy o poskytnutí PM
05-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
    na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 VZP Príloha č. 1 VZP
05-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2_Opis projektu Príloha č. 2_Opis projektu
06 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti
Špecializované centrá pre poruchy autistického spektra
Pravidlá oprávnenosti výdavkov PAS