Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

BREXIT a zdravotné poistenie po 31. decembri 2020 (aktualizované) Informácie pre občanov (aktuálne od 1. januára 2021)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Nakoľko sa informácie ohľadom danej témy stále v rámci EÚ aktualizujú, komunikujú a objasňujú,  prosíme Vás o pravidelné sledovanie týchto zverejňovaných informácií a pokynov.

Európska komisia po intenzívnych jednaniach dosiahla v posledných dňoch roku 2020 uzatvorenie Dohody so Spojeným kráľovstvom (ďalej len „UK“) o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou (ďalej len „EÚ“).

Ako vyplýva z konkrétnych článkov uzatvorenej Dohody, aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK.
 
"Potrebná zdravotná starostlivosť" svoj rozsah neobmedzuje iba na akútne ošetrenie či poskytnutie prvej pomoci, ale zahŕňa zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť poskytnutá tak, aby sa poistenec nemusel do štátu poistenia vrátiť skôr, ako zamýšľal, a je tak závislý od predpokladanej dĺžky pobytu osoby na území štátu ošetrenia. Upozorňujeme však, že o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme odporučiť všetkým občanom, ktorí vycestujú do UK, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

EHIC nie je alternatívou k cestovnému poisteniu a nebude sa vzťahovať na žiadnu súkromnú zdravotnú starostlivosť, ani na letecký prevoz domov. EHIC taktiež nemôže byť použitý na plánovanú zdravotnú starostlivosť, nakoľko takýto typ starostlivosti si vyžaduje prenosný dokument S2 vydaný príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Ak bol Váš EHIC počas návštevy UK stratený alebo odcudzený, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu v Slovenskej republike a požiadať o vydanie špeciálneho náhradného certifikátu PRC (Provisional Replacement Certificate).

V prípade ak nemáte EHIC ani PRC, je možné, že budete musieť uhradiť poplatok vo výške 150 % vnútroštátnej sadzby NHS (t. j. National Health Service).

Ak ste v období do 31. decembra 2020 (vrátane) študovali na akreditovanom inštitúte vysokoškolského vzdelávania v UK, a Vaše štúdium pokračuje aj naďalej, môžete použiť EHIC na medicínsky potrebnú zdravotnú starostlivosť, a to až do ukončenia štúdia.

Osoby zdržiavajúce sa na území UK so vzťahom k Slovenskej republike

  1. Situácia: zdržiavam sa na území UK a mám tu pred 1. januárom 2021 registrovaný niektorý z EU formulárov (prenosný dokument S1, E106,...).

Ak máte registrovaný niektorý z EÚ formulárov na území UK a na základe tohto formuláru ste registrovaný v britskom systéme zdravotného zabezpečenia, vo Vašej situácii po 31. decembri 2020 nedochádza k zmene. Naďalej môžete na základe dokladov vydaných britskou stranou čerpať zdravotnú starostlivosť podľa podmienok platných v UK, a to až do prvého prerušenia Vašej cezhraničnej situácie (t. j. do doby, kedy dôjde k zániku skutočnosti, na základe ktorej Vám bol vydaný formulár).

Po tomto prerušení už nemáte nárok na opätovný vstup do britského systému (pokiaľ nesplníte pravidlá, ktoré si vnútorne určí UK) a v prípade čerpania zdravotnej starostlivosti po tomto prerušení budete posudzovaný ako osoba z inej krajiny bez nároku na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Na opätovný vstup do britského systému už nie je nárok ani po obnovení situácie, na základe ktorej Vám bol formulár vydaný (ak predtým došlo k prerušeniu).

  1. Situácia: bol som posudzovaný ako osoba s nárokom na zdravotnú starostlivosť v UK ale došlo u mňa k tzv. „prerušeniu“. Z tohto dôvodu už nemám nárok na ďalšie čerpanie zdravotnej starostlivosti zo systému britského zabezpečenia; lekári v UK odo mňa požadujú platbu za akúkoľvek poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Čo mám robiť?

Ak došlo po 31. decembri 2020 k tzv. „prerušeniu“ (t. j. prestali ste spĺňať podmienky účasti v britskom systéme alebo podmienky, za ktorých je možné používať Váš špeciálny náhradný certifikát), resp. na území UK sa zdržiavate dlhšie ako šesť mesiacov, návrat k predchádzajúcemu stavu už nie je možný; budete posudzovaný ako osoba z inej krajiny bez nároku na úhradu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V prípade ak je Váš pobyt v UK dlhodobý, musíte uhradiť imigračný zdravotný príplatok, ktorý je súčasťou žiadosti o víza. Možnosť zistiť približnú výšku poplatku máte prostredníctvom kalkulácie, ktorá je dostupná na webovej stránke https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type.-

Do britského systému zdravotného zabezpečenia tak budete môcť vstúpiť iba ak splníte podmienky určené britskou legislatívou pre osoby z cudziny.

Ak spĺňate podmienky na účasť na zdravotnom poistení v SR (trvalý pobyt na území SR) a nie je dôvod na Vaše vyňatie zo systému slovenského zdravotného poistenia (§ 3 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.) vzniká Vám účasť na systéme slovenského zdravotného poistenia, a to dňom, v ktorom nastalo prerušenie. Máte povinnosť podať si prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia v slovenskej zdravotnej poisťovni a platiť si poistné na zdravotné poistenie.

Vzhľadom k skutočnosti, že z Vášho slovenského zdravotného poistenia nie je možné čerpať plnenia na území UK (s výnimkou náhleho ochorenia alebo stavu ohrozujúceho život, kedy máte nárok na preplatenie uhradenej neodkladnej starostlivosti, ale len do výšky úhrady v SR), pokiaľ sa hodláte naďalej zdržiavať na území UK, odporúčame Vám uzavrieť si komerčné poistenie liečebných nákladov.

  1. Situácia: zdržiavam sa na území UK a nemám tu registrovaný žiaden EU formulár; zdravotnú starostlivosť čerpám na základe slovenského EHIC.

Po 31. decembri 2020 Váš EHIC na území UK naďalej platí, avšak len za predpokladu ak je Váš pobyt krátkodobý (napr. návšteva UK za účelom pracovnej cesty, turistickej cesty, návštevy príbuzných a známych, atď.).

Ak navštívite UK a ochoriete, alebo si vyžadujete lekársku pohotovosť počas krátkodobého pobytu v UK, môžete na prístup k zdravotnej starostlivosti použiť platný EHIC vydaný Slovenskou republikou. V prípade straty alebo odcudzenia EHIC, čo najskôr požiadajte Vašu zdravotnú poisťovňu v SR o vydanie PRC certifikátu s platnosťou pre UK (táto platnosť bude uvedená v časti Poznámky a informácie).

Na základe tohto špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK Vám bude poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť v UK v rovnakom rozsahu, ako by Vám bola poskytovaná na základe slovenského EHIC.

Po prvom prerušení, resp. po prekročení dĺžky dočasného pobytu, je z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti takáto osoba posudzovaná rovnako, ako osoba z inej krajiny bez nároku na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Návrat do stavu pred prerušením nie je možný.

Vzhľadom k možným problémom v prvých dňoch a týždňoch po 31. decembri 2020 tiež odporúčame mať uzavreté komerčné poistenie liečebných nákladov pre všetky osoby, ktoré sa v súčasnosti zdržiavajú na území UK a pri čerpaní zdravotnej starostlivosti používajú iba svoj slovenský EHIC.

Osoby zdržiavajúce sa na území Slovenskej republiky so vzťahom k UK

  1. Situácia: zdržiavam sa na území SR a mám tu pred 1. januárom 2021 registrovaný niektorý z EU formulárov z UK (prenosný dokument S1, E106,...).

Ak máte registrovaný niektorý z EU formulárov na území SR a na základe tohto formuláru ste registrovaný v slovenskom systéme zdravotného poistenia, na Vašej situácii sa po 31. decembri 2020 nemení nič. Naďalej môžete na základe preukazu, ktorý Vám vydala slovenská zdravotná poisťovňa čerpať zdravotnú starostlivosť podľa podmienok platných v SR, a to až do prvého prerušenia Vašej cezhraničnej situácie (t. j. do doby, kedy dôjde k zániku skutočnosti, na základe ktorej Vám bol vydaný formulár).

Po tomto prerušení už nemáte nárok na opätovný vstup do slovenského systému (pokiaľ nesplníte vnútroštátne pravidlá pre získanie zdravotného poistenia v SR) a v prípade čerpania zdravotnej starostlivosti po tomto prerušení budete posudzovaný ako osoba z inej krajiny mimo členských štátov EÚ.

Na opätovný vstup do systému zdravotného poistenia už nie je nárok ani po obnovení situácie, na základe ktorej Vám bol formulár vydaný (ak predtým došlo k prerušeniu).
  

  1. Situácia: zdržiavam sa na území SR a nemám tu registrovaný žiaden EU formulár; zdravotnú starostlivosť čerpám na základe britského EHIC

Po 31. decembri 2020 Váš EHIC na celom území EÚ (vrátane SR) naďalej platí v prípade ak sa na území Slovenskej republiky zdržiavate krátkodobo.

V prípade ak EHIC stratíte alebo je odcudzený, čo najskôr požiadajte Vášho poskytovateľa zdravotného zabezpečenia v UK o vydanie britského EHIC (alebo náhradného certifikátu s platnosťou pre SR - pri tejto žiadosti budete postupovať podľa pravidiel, určených britskou stranou).

Na základe daného špeciálneho britského EHIC alebo náhradného certifikátu s platnosťou pre SR Vám bude poskytovaná zdravotná starostlivosť na Slovensku v rovnakom rozsahu, ako do 31. decembra 2020.

Posledná aktualizácia: 5. január 2021

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Brexit-a-ZP-po-31-12-2020

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.