Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Najnovšie legislatívne zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Pripravili sme pre vás stručný prehľad najnovších legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

V Zbierke zákonov vyšlo:

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 295/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2023.

* * *

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon č. 293/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2023.

* * *

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona o záchrannej zdravotnej službe

Zákon č. 285/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2023.              

Zavádza sa nový typ posádky - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime; upravujú sa pravidlá zmeny sídla stanice ZZS; presnejšie definovanie požadovaných časových limitov a povinnosti poskytovateľov ZZS tak, aby sa minimalizovali časové straty pri výjazdoch ZZS; zavádza sa povinnosť zabezpečiť spravovanie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov.

* * *

Zmena vyhlášky o zozname štatistických výkazov v zdravotníctve

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2023.

Zaviedol sa právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov z dôvodu ochrany základných ľudských práv a slobôd pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zároveň sa navrhla vecná charakteristika polročného výkazu o obmedzovacích prostriedkoch a určili sa postupy štatistického zisťovania. Spravodajské jednotky, ktorými sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, budú zasielať údaje, ktoré sú obsahom polročného výkazu o obmedzovacích prostriedkoch metódou vyčerpávajúceho štatistického zisťovania. Periodicita zisťovania sa určila za kalendárny polrok, pričom sa ustanovila aj lehota na zaslanie štatistických údajov prvýkrát.

* * *

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad            

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov ­– nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1. júna 2023.

Nariadenia upravuje výšku úhrad pre ambulancie pohotovostných služieb z prostriedkov verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Upravila sa tiež maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu a maximálna výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia mesačne pre ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Upravila sa výška mesačnej paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na jednu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Upravila sa maximálna výška úhrady za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy pre návštevnú službu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. A upravila sa minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu pre ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.

* * *

Zmena vyhlášky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti   

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2023.

Od 1. mája 2023 nadobudli účinnosť zmeny v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú výsledkom zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom prijatých legislatívnych zmien bolo upustenie od zbytočných administratívnych požiadaviek týkajúcich sa žiadosti o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte (ďalej len "žiadosť"). Od 1. mája 2023 je výpočet predpokladaných nákladov fakultatívnou náležitosťou žiadosti, zatiaľ čo od povinnosti priložiť potvrdenie o prijatí poistenca poskytovateľom iného členského štátu bolo upustené v celom rozsahu.

* * *

Zmena vyhlášky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou              

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 153/2023 Z. z.  ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2023.

Zmena súvisí s novelou zákona č. 581/2004 Z. z. týkajúcou sa názvov žiadostí a návrhov, ktoré zdravotné poisťovne zasielajú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

* * *

Vyhláška o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatra a v odbornom zameraní detská psychiatria

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2023 Z. z. o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatra a v odbornom zameraní detská psychiatria – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2023.             

Vyhláška upravuje obsahové náležitosti vnútorného poriadku tak, aby bolo možné efektívne zabezpečiť realizáciu výkonu práv, obmedzení a povinností osoby hospitalizovanej v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria podľa § 11 až 11b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* * *

Novela zákona o záchrannej zdravotnej službe a transplantačného zákona

Zákon č. 129/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) – zákon nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2023.

Novela bližšie špecifikovala čas, za ktorý musí poskytovateľ ZZS zabezpečiť výjazd ambulancie ZZS s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a rieši neodkladnú prepravu pacientov do zahraničia v prípade jej okamžitej indikácie.

* * *

Novela zákona o radiačnej ochrane

Zákon č. 119/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2023.

* * *

Zmena nariadenia o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 112/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov – nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 10. apríla 2023.

Došlo k odstráneniu nesúladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií; odstráneniu chýb v prílohe č. 3 pre zdravotnícke povolanie sestra, v ktorej boli nesprávne začlenené špecializačné odbory „intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii“ a „intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii“.

* * *

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 30. marca 2023.

* * *

Zmena nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 105/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov – nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 31. marca 2023.

Zmenou nariadenia došlo k rozšíreniu verejnej minimálnej siete v oblasti paliatívnej medicíny stanovením normatívu hospicov, mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny, lôžok paliatívnej medicíny v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a normatívu lekárskych miest pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína.

* * *

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 31. marca 2023.

Zmenou vyhlášky došlo k aktualizácii znenia v definíciách určujúcich znakov mobilného hospicu a hospicu.

* * *

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 90/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 31. marca 2023.

Bola doplnená ošetrovateľská starostlivosť ako následná zdravotná starostlivosť a dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov