Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Najnovšie legislatívne zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Pripravili sme pre vás stručný prehľad najnovších legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva.

V Zbierke zákonov vyšlo:

Vyhláška o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 531/2023 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

Uvedená vyhláška ustanovuje zoznam medicínskych programov pre konkrétnu úroveň nemocnice, zoznam medicínskych služieb so zaradením do medicínskych programov, indikátory kvality, podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ako aj špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie.

* * * * *

Opatrenie č. 532/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. decembra 2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 31. decembra 2023.

* * * * *

Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme a niektorých zákonov

Zákon č. 529/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť dňa 30. decembra 2023.

Novela precizuje existujúce ustanovenia zákona a rieši uzatváranie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti elektronickou formou. Právne úpravy vychádzali najmä z toho, že v čase prijímania pôvodného znenia zákona neboli známe viaceré potenciálne zákonné prekážky, ktoré bolo potrebné dodatočne upraviť, aby aj naďalej mohlo dochádzať k uzatvoreniu dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti aj v papierovej forme a neboli tak dotknuté práva na zdravotnú starostlivosť.

* * * * *

Vyhláška o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.522/2023 Z. z. o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

Zaviedla sa detailnejšia štruktúra výkazov a upresnil sa objem predkladaných údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou a zjednotili sa výkazy zasielaných zdravotnými poisťovňami ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo umožňuje jednotne sledovať použitie prostriedkov verejného zdravotného poistenia zverených zdravotným poisťovniam.

* * * * *

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 513/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

Zrušila sa povinnosť predkladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vystavené lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, toto potvrdenie sa nahrádza vyhlásením zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

* * * * *

Zmena výnosu o podrobnostiach o záchrannej zdravotnej službe

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 509/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov – opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 23. decembra 2023.

Opatrením sa definuje špeciálne materiálno-technické vybavenia a personálne zabezpečenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby v medziach zákona č. 285/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijatím tohto zákona sa vložil do súčasnej právnej úpravy nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“.

* * * * *

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.497/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024 – vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024.

Došlo k zlepšeniu prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami zavedením zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok.

* * * * *

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.496/2023 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov – vyhláška nadobudne účinnosť dňa 1. marca 2024.

Vyhláška je reakciou na zmeny, ktoré boli vykonané novelizáciou zákona č. 580/2004 Z. z. a ktoré sa týkajú zavedenia minimálneho poistného zamestnanca.

* * * * *

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 477/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 – vyhláška nadobudne účinnosť 31. decembra 2023.

Vyhláškou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 a prvýkrát sa použije v marci 2024 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2024.

* * * * *

Zmena nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 462/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nariadenie nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2024.    

Cieľom nariadenia bolo reagovať na potrebu sanácie dostupnosti urgentnej zdravotnej starostlivosti v lokalite mesta Svidník a okolia. Výsledkom je zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. (ďalej len „nemocnica“) do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme I. typu. Touto úpravou dôjde k zlepšeniu kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti podľa skutočných potrieb obyvateľstva. Nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre približne 58 000 obyvateľov a poskytuje de facto rovnaké služby ako okolité nemocnice v režime 24/7, avšak iba formou ústavnej pohotovostnej služby. Táto zmena tak umožní rýchlejšie a účinnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo niektorej zo základných životných funkcií, či vážneho ohrozenia zdravia.

* * * * *

Zmena individuálnej účtovnej závierky pre zdravotné poisťovne

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.  471/2023 Z. z. o vydaní opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/011684/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov. Oznámenie nadobudlo účinnosť dňa 12. decembra 2023.  

 * * * * *        

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie         

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 456/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 10. decembra do 31. decembra 2023.

Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa (faktory, ktoré ovplyvňujú zaradenie poistenca sú vek, pohlavie, ekonomická aktivita, chorobnosť, farmaceuticko-nákladová skupina). Princípom existencie je, že zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa rovnomerne rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne. Pre správny výpočet prerozdelenia je nevyhnutné použiť indexy rizika nákladov, ktoré popisujú nákladovosť jednotlivých určených skupín poistencov. Parametre, použité pre proces prerozdeľovania poistného sa priebežne dopĺňajú tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia predikčná schopnosť modelu prerozdeľovania poistného. Vyhláška je reakciou na podnety aplikačnej praxe procesu prerozdelenia, samotný proces prerozdelenia sa nemení, iba sa spresňujú postupy.

* * * * *

Novela zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 454/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. Zákon nadobudol účinnosť dňa  6. decembra 2023.          

Cieľom novelizácie je precizovať existujúce ustanovenia zákona. Novela rieši úpravu viacerých čiastkových zákonných otázok týkajúcich sa optimalizácie siete nemocníc, a ktorých potreba zmeny vyplýva z nevyhnutnosti dodatočných čiastkových úprav zákona, za účelom riadneho a efektívneho pokračovania v reforme siete nemocníc.

* * * * *

Zmena opatrenia, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby       

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 450/2023 Z. z. o vydaní opatrenia z 30. novembra 2023 č. S27669-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby. Oznámenie nadobudlo účinnosť dňa 4. decembra 2013.

Došlo k stanoveniu optimalizovaných sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby vrátane typov ambulancií v týchto sídlach.

* * * * *

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení            

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 439/2023 Z. z. , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2023.             

Vyhláškou bol zriadený nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.