Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Slovensko potrebuje veľkú reformu systému zdravotníctva, spúšťačom by mal byť Plán obnovy a odolnosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Euractiv.sk

Bratislava, 23. marca 2021 – Odborníci na zdravotníctvo reagovali na materiál vlády SR „Moderné a úspešné Slovensko“ v oblasti zdravotníctva a pri spoločných online stretnutiach diskutovali o najvypuklejších problémoch a možných riešeniach. Výstupom diskusií je dokument “Odborné stanovisko k Plánu obnovy a odolnosti & Národnému a integrovanému reformnému plánu”, ktorý predstavuje spoločný názor odborníkov s cieľom poukázať na najkľúčovejšie oblasti, ktoré by nemali chýbať v žiadnom reformnom dokumente. Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva a zdroje z Plánu obnovy a odolnosti (RRF) predstavujú jednu z historicky najväčších príležitostí získať kapitálové prostriedky na naštartovanie reformných zmien slovenského systému zdravotníctva.

Podľa hodnotenia Európskej komisie výsledky slovenského zdravotníctva zaostávajú za porovnateľnými krajinami EÚ. Zdravie Slovákov sa zlepšuje len pomaly. Slovensko dlhodobo vedie v rebríčku vysokej mieri „odvrátiteľných úmrtí“. Máme slabý dôraz na prevenciu a primárnu starostlivosť. Aj na základe týchto faktov je zrejmé, že Slovensko už mnoho rokov pociťuje potrebu uskutočnenia komplexných reformných zmien v sektore zdravotníctva, ktoré by viedli ku kvalitnému a udržateľnému systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dnes má Slovensko veľkú príležitosť urobiť obrovský krok k modernizácii a digitalizácii slovenského zdravotníctva, čím naštartuje reťazové reakcie na skvalitnenie v mnohých oblastiach, či už je to efektívny finančný manažment nemocníc, transparentné hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti, zníženie čakacích dôb pacientov, lepšie služby zdravotných poisťovní pre pacienta a mnoho ďalších oblastí. Odborníci na zdravotníctvo vítajú prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou materiálu RRF a špecificky podporujú začiatok reformy dlhodobej starostlivosti, duševného zdravia, reformu primárnej a ambulantnej ústavnej starostlivosti ako aj obnovu nemocničnej infraštruktúry. Na strane druhej Slovensko stále čelí množstvu ďalších problémov a stále nezodpovedalo kľúčovú otázku, a tou je, ako má vyzerať model slovenského zdravotníctva v roku 2030, aby bol fungujúci, zabezpečoval potrebnú starostlivosť a bol udržateľný. Aj preto sa odborníci v sektore zdravotníctva snažili zadefinovať kľúčové problémy a konkrétne riešenia, aby tak prispeli k odbornej diskusii o budúcnosti slovenského systému zdravotníctva.

Sériu online diskusií inicioval Výbor pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR. Zapojili sa zástupcovia odborných spoločností, nemocníc a poisťovní, analytici, lekári z oblasti onkológie, kardiológie, psychológie a psychiatrie, odborníci na umelú inteligenciu a inovatívne technológie v zdravotníctve. Vladimír Mičieta, predseda Výboru pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR hovorí: „Cieľom expertnej pracovnej skupiny bolo prispieť k reformným snahám v oblasti zdravotníctva. Definovali sme najvypuklejšie problémy a konkrétne riešenia, ktoré by priniesli želaný efekt do systému zdravotníctva na Slovensku. Rozumieme, že Plán obnovy a odolnosti má svoje hranice a mantinely definované Európskou komisiou, ale taktiež máme za to, že na naštartovanie reformných zmien bude pre úspech RRF kľúčová implementácia a udržateľnosť navrhovaných riešení. Taktiež veríme, že Plán obnovy a odolnosti nebude jediným mechanizmom na podporu reformy zdravotníctva na Slovensku. Expertná pracovná skupina ako aj Výbor pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR predkladajú svoje odborné stanovisko relevantným rezortom a médiám. Ponúkame našou expertízu a sme pripravení pomôcť reformným snahám v oblasti zdravotníctva na Slovensku.

Kľúčová bude implementácia

Čerpanie finančných prostriedkov z RRF pre oblasť zdravotníctva je podmienené sériou systémových zmien a reforiem, ktoré musia na seba nadväzovať a dávať jasný pohľad na cieľový stav, ktorý sa má vďaka nim dosiahnuť. Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy a odolnosti Ministerstva financií v SR hovorí: „V rámci zdravia obyvateľov hovoríme o celospoločenskej výzve. Investícia z plánu obnovy a odolnosti vo výške 1,45 mld. € a následné financovanie z EŠIF do zdravia nám otvára dvere, ktoré musíme využiť a postaviť na pevné základy jednu z najdôležitejších oblastí verejnej správy. Kľúčovým faktorom bude implementácia. Práve od nej bude závisieť, či sa nám podarí pretaviť navrhované reformy a investície do reality. MF SR koordinuje implementáciu, pripravilo Zákon o Pláne obnovy a bude nastavovať metodiku. Úspech však bude závisieť aj od jednotlivých vykonávateľov reforiem a investícií. Reformy a investície sme sa spoločne s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny snažili nastaviť realisticky, aby sme vedeli zabezpečiť korektnú implementáciu.“

Z dôvodu zvyšovania tlaku na kvalitu zdravotnej starostlivosti, znižujúceho sa počtu zdravotníckych pracovníkov a nárastu počtu spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti, má dnes Slovensko jedinečnú príležitosť využiť zdroje z RRF na naštartovanie reformných zmien v zdravotníctve. Jana Ježíková, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva v SR uvádza„Plán obnovy pre zdravotníctvo bol tvorený tak, aby adresoval najpálčivejšie problémy nášho systému, na ktoré už dlhodobo upozorňuje Európska komisia vo svojich každoročných správach. Najväčšia čiastka bude smerovať do obnovy našich nemocníc, ktoré majú spravidla desiatky rokov a sú vo veľmi nevyhovujúcom stave. Každá investícia, vrátane výstavby nových nemocníc, je prepojená s reformou, aby sme zabezpečili trvalú a udržateľnú zmenu nášho zdravotníctva. Tento plán nám mimo iného prinesie reformu siete nemocníc, primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej starostlivosti, ale aj reformu duševného zdravia ako aj mnohých ďalších oblastí.”

S ohľadom na RRF v kontexte nových technológií a inovácií, ktoré pozitívne ovplyvnia cestu pacienta na Slovensku, Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dodáva: „Je dôležité, aby digitalizácia nemocníc, telemedicína a zdieľanie výsledkov vyšetrení ako sú CT či magnetická rezonancia, priniesli okrem zlepšenia administratívy aj vyššiu kvalitu služieb pre ľudí. Digitalizácia zdravotníctva urýchli a zlepší prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti, zníži potrebu fyzických návštev u lekára a posunie pacienta do centra pozornosti poskytovaných služieb“.

Cieľom webináru s názvom “Fondy EÚ ako spúšťač kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku”, ktorý podporili AbbVie s.r.o., Amgen Slovakia s.r.o., BIOGEN s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o, divízia Janssen, Medtronic Slovakia s.r.o., Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o.,  ako aj cieľom expertnej pracovnej skupiny iniciovanej Výborom pre zdravotníctvo Americkej obchodnej komory v SR, bolo poukázať na obrovskú príležitosť, ktorú RRF pre slovenské zdravotníctvo predstavuje a zároveň ponúknuť expertnú pomocnú ruku v budúcich snahách o lepší systém zdravotníctva na Slovensku. Týmto zároveň ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa zúčastnili na príprave odborného stanoviska:

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

JUDr. Zuzana Dolinková, Zväz ambulantných poskytovatelov

Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Mgr. MUDr. Marian Faktor, Dôvera zdravotná poisťovňa

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. FESC, FACC, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Slovenská zdravotnícka univerzita

MUDr. Katarína Kafková, Asociácia zdravotných poisťovní

MUDr. Peter Kenderessy HCS n.o., lekár, pediatrický anestéziológ a intenzivista

MUDr. Marián Kollár, Slovenská lekárska komora

Ing. Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa

MUDr. Ladislav Laho, CSc HCS n.o., lekár, pediatrický intenzivista

Ing. Miriam Lapuníková, MBA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

PhDr. Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov

Ing. Iveta Pálešová, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze

MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA, Asociácia nemocníc Slovenska

JUDr. Peter Sloboda, Union zdravotná poisťovňa

Martin Smatana, MSc., MSquare

PharmDr. Ondrej Sukeľa, Slovenská lekárnická komora

MUDr. Tomáš Szalay, Health Policy Institute

MUDr. Adriana Šimková, PhD., lekárka, všeobecné lekárstvo

MUDr. Marián Šóth, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

Ing. Michal Štofko, PhD., MSquare

Ing. Martin Vlachynský, INESS

MUDr. Jozef Weber, Slovenská lekárska komora

Ing. Ronald Blaško, AmCham Slovensko

MUDr. Dana Böhmová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Eli Lilly Slovensko

MUDr. Monika Filipská, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Amgen Slovensko

Mgr. Júlia Hurná, PhD., Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Janssen, divízia Johnson & Johnson

Mgr. Ivan Chalupa, MPH Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Biogen Slovensko

JUDr. Nikol Kubaská, MPH, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Novartis Slovensko

Ing. Ľuboš Kuchta, PhD, MPH, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Pfizer Slovensko

Mgr. Vladimír Mičieta, PhD., Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, SK-MED, Medtronic Slovakia

PharmDr. Anna Šuvadová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Janssen, divízia Johnson & Johnson

Ing. Martina Žemberová, Výbor pre zdravotníctvo AmCham Slovakia, Roche Slovensko

Zdroj: https://euractiv.sk/section/spolocnost/press_release/slovensko-potrebuje-velku-reformu-systemu-zdravotnictva-spustacom-by-mal-byt-plan-obnovy-a-odolnosti/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.