Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Stanovisko odborných spoločností k očkovaniu v lekárňach

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora ako stavovská organizácia zastupujúca všetkých lekárov na Slovensku plne podporuje preventívne programy, ktoré ochraňujú zdravie. Najúčinnejším, vedecky overeným nástrojom primárnej prevencie je očkovanie. Národný imunizačný program, ktorý zahŕňa dlhodobú systematickú prácu v oblasti očkovania, kontroly zaočkovanosti, hodnotenia stavu protilátok po očkovaní v populácii, sledovania výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním ako aj sledovania cirkulácie a vlastností pôvodcov nákaz prináša konkrétne výsledky vo forme veľmi nízkeho až nulového výskytu chorôb zaradených do povinného očkovania detí a dospelých.

Menej priaznivá je situácia vo výskyte ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním a očkovanie proti nim je odporúčané, nie povinné. Medzi takéto ochorenia môžeme zaradiť chrípku, ktorá každoročne prebieha v epidémiách a ochorie na ňu priemerne 150 000 – 200 000 osôb ročne. Chrípka často zhorší priebeh základného chronického ochorenia ako je cukrovka, astma, ischemická choroba srdca a pod. a ohrozuje život chronicky chorých, najmä starších pacientov.

Vedecky je dokázané, že vírus chrípky môže spôsobiť zápal vnútornej vrstvy ciev a podieľať sa tak na vzniku infarktu myokardu. Každé takéto zhoršenie zdravotného stavu zaťažuje zdravotný systém. V súvislosti s chrípkou ročne zomrie na Slovensku priemerne 800 osôb. Okrem toho sa chrípka výrazne podieľa na vysokej práceneschopnosti a počas epidémie ochromuje plynulosť mnohých prevádzok. Zo všetkých štátov EÚ má Slovensko najmenej osôb chránených pred chrípkou očkovaním, a to len 4 – 4,5%. Tento stav sa viac ako 10 rokov nedarí zmeniť. Preto je potrebné hľadať cesty, ako zjednodušiť prístup k očkovaniu.

Očkovanie v lekárňach považujeme za veľmi vhodný spôsob, ktorý uľahčí cestu k očkovacej látke proti chrípke dospelým osobám. Je však nevyhnutné, aby boli splnené všetky potrebné podmienky pre bezpečnosť očkovaných. Každý očkovaný musí byť riadne poučený a záznam o očkovaní musí byť vložený do zdravotnej dokumentácie elektronickou formou.

Súčasťou procesu musí byť informovaný súhlas, ktorý bude obsahovať poučenie očkovaného o jeho povinnosti informovať očkujúceho farmaceuta o prípadnom akútnom horúčkovitom ochorení a chronických ochoreniach, na ktoré sa lieči a liekoch, ktoré užíva. Je dôležité, aby očkovanie v lekárňach vykonávali len farmaceuti po úspešnom absolvovaní certifikovaného študijného programu, pri splnení materiálno-technického a priestorového vybavenia potrebného pre výkon očkovania a procesov pre zvládnutie prípadných komplikácií. Dôležité sú aj dostatočné kontrolné mechanizmy a taktiež prevzatie zodpovednosti očkujúcim personálom.

Pri splnení týchto podmienok je možné súhlasiť s očkovaním aj mimo ambulancií lekárov. V roku 2020 bolo očkovanie v lekárňach dostupné v 14 štátoch EÚ a v 36 štátoch sveta. Navrhovaná právna úprava očkovania v lekárňach, ktorá je v tomto čase predmetom rokovania NR SR, všetky spomenuté podmienky rešpektuje. Slovenská lekárska komora /SLK/, spoločne so zástupcami odborných lekárskych spoločností s príslušnou kompetenciou vyjadrovať sa k uvedenej problematike - Slovenskou spoločnosťou infektológov /SSI/, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva /SSVPL/, Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou /SEVS/, Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie /SSAKI/ a stavovskou organizáciou lekárnikov - Slovenskou lekárnickou komorou /SLeK/, podporujú návrh zákona na umožnenie očkovania dospelej populácie v lekárňach proti chrípke za dodržania vyššie uvedených podmienok po zohľadnení pripomienok stavovských a relevantných odborných spoločností s prioritnou kompetenciou a mandátom vyjadrovať sa v legislatívnom procese k danej problematike.

Slovenská lekárska komora, prezident MUDr. Pavel Oravec

Slovenská spoločnosť infektológov, prezident Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, prezident MUDr. Peter Makara

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, prezidentka prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, prezident Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

Slovenská lekárnická komora, prezident PharmDr. Ondrej Sukeľ


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.