MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ako Prijímateľ v Operačnom programe Ľudské zdroje

Oznamuje

    
AKTUALIZÁCIU Č. 1
  

K VÝZVE O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU POSILNENIE DLHODOBEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A JEJ PRÍLOH

 
 
 

Názov projektu

Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Kód ITMS2014+

312081CBS8

 

I.

Dátum vydania, cieľ a právny základ aktualizácie

 

 
Dátum vydania aktualizácie 
 
Cieľ aktualizácie

 

Právny základ aktualizácie 
 Účinnosť zmien  a dopad na predložené žiadosti

 
 14. november 2022


Cieľom aktualizácie č. 1 Výzvy o zapojenie sa do národného projektu Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kód ITMS2014+ 312081CBS8, (ďalej len „aktualizácia“) je formálna úprava výzvy a jej vybraných povinných príloh z dôvodu  vykonanej zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z312081CBS8  v nadväznosti na zabezpečenie plynulosti implementácie a čerpania alokácie určenej pre národný projekt.

Paragraf 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje poskytovateľovi po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Aktualizáciou výzvy nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia finančného príspevku.

Aktualizácia Výzvy sa vzťahuje na všetky Žiadosti o zapojenie sa do NP predložené odo dňa vyhlásenia Výzvy t. j. od 22.8.2022 vrátane, a na Žiadosti o zapojenie sa do NP predložené po zverejnení aktualizácie.

 

II.

Popis a zdôvodnenie zmien

1. Vo Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu

Časť 6. Užívatelia neoprávnení zapojiť sa do projektu
V časti 6.,  bola spresnená podmienka oprávnenosti v súlade s Vyzvaním pre národný projekt v bode h).

Časť 9. Finančné prostriedky poskytované oprávneným užívateľom v rámci národného projektu  
Formálna úprava tabuľky a úprava výšky mzdových výdavkov pre jednotlivé pracovné pozície, konkretizácia pracovných pozícii v rámci pomáhajúcich profesií v MOHO, v súlade s Vyzvaním OPLZ-NP-2022/8.1.1./RO-01 a realizovanou zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081CBS8.

 


Sestra špecialista  v ADOS 

1 787,34 €

Fyzioterapeut v ADOS

1 312,79 €

Sestra špecialista v MOHO

1 787,34 €

Lekár v MOHO 

3 108,25 €

Pomáhajúca profesia v MOHO – Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

1 272,23 €

Pomáhajúca profesia v MOHO – Psychológovia

1 272,23 €

Pomáhajúca profesia v MOHO – Odborní pracovníci v oblasti religionistiky

1 272,23 €

 

Časť 12. Postup predkladania žiadosti oprávneného užívateľa do národného projektu Doplnenie novej prílohy Žiadosti č. 7: „Výpis z registra trestov“  v súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Časť 14.2. Posúdenie splnenia podmienok pre zapojenie sa 
Spresnenie znenia  posúdenia podmienok pre zapojenie sa do NP a spôsobu ich overenia v zmysle doplnenej prílohy Žiadosti č. 6., v súlade s ktorými je Užívateľ povinný postupovať pri podávaní Žiadosti o zapojenie sa do NP.

2. V prílohe Výzvy č.1. Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu

Časť identifikácia Užívateľa
Doplnená časť Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v ktorej užívateľ identifikuje  poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  

3. V prílohe č. 2 Výzvy Vzor Zmluvy o spolupráci

V článku 4. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 • - Bod 4.1. Formálna úprava textu, z dôvodu presného vyčíslenia oprávnených výdavkov podľa schváleného rozpočtu projektu, v členení na finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov, finančné prostriedky na paušálnu sadzbu na ostatné výdavky  projektu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt.
 • - Formálna úprava textu z dôvodu spresnenia finálneho znenia článku.

 
Doplnenie nových príloh č. 1 a č. 2 v súlade so Zmluvou o spolupráci:
Príloha č. 1 Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011
Príloha č. 2 Výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011


4. V prílohe Výzvy č. 4 Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu

  Doplnenie nových príloh:

 • - karta účastníka (Príloha č. 2.6. Sprievodcu),
 • - doklad preukazujúci naplnenie fondu pracovného času s podpismi zamestnávateľa a vypracovateľa dokladu (napr. dochádzkový list, dochádzková kniha),
 • - sumarizačný hárok (Príloha č. 2.5. Sprievodcu),
 • - záznam o odmietnutí poskytnutia údajov o účastníkovi projektu (Príloha č. 2.7). 

 
Úprava textovej časti Sprievodcu  v bode 5., časti 6.5 a doplnenie časti 8. Monitorovanie.
 

III.

Dokumenty dotknuté zmenou 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté dokumenty:

 • - Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP
 • - Príloha č. 1.1 Žiadosť o zapojenie sa do NP
 • - Príloha č. 1 Žiadosti Rozpočet projektu
 • - Príloha č. 2 Výzvy vzor Zmluvy o spolupráci
 • - Príloha č. 4 Výzvy Sprievodca
 • - Príloha č. 2.2 Sprievodcu Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • - Príloha č. 2.5 Sprievodcu Sumarizačný hárok
 • - Príloha č. 2.6 Sprievodcu Karta účastnícka

 
Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien je zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/?Vyzva-Posilnenie-dlhodobej-zdravotnej-starostlivosti. Zmeny sú uvedené pod označením „Aktualizácia č. 1“.