Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ako Prijímateľ v Operačnom programe Ľudské zdroje

Oznamuje

AKTUALIZÁCIU Č. 2

K VÝZVE O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU POSILNENIE DLHODOBEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A JEJ PRÍLOH

Názov projektu Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti
Kód ITMS2014+ 312081CBS8

 

I. Dátum vydania, cieľ a právny základ aktualizácie

 

Dátum vydania aktualizácie 15. marca 2023
Cieľ aktualizácie

Cieľom aktualizácie č. 2 Výzvy o zapojenie sa do národného projektu Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kód ITMS2014+ 312081CBS8, (ďalej len „aktualizácia“) je formálna úprava výzvy a jej vybraných povinných príloh z dôvodu vykonanej zmeny v Schéme štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti - schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení dodatku č. 1, č. ŠP SVHZ – 1/2022 (ďalej len Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 1) v nadväznosti na zabezpečenie plynulosti implementácie a čerpania alokácie určenej pre národný projekt.

Právny základ aktualizácie Paragraf 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje poskytovateľovi po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Aktualizáciou výzvy nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia finančného príspevku.
Účinnosť zmien a dopad na
predložené žiadosti
Aktualizácia Výzvy sa vzťahuje na všetky Žiadosti o zapojenie sa do NP predložené odo dňa vyhlásenia Výzvy t. j. od 22.8.2022 vrátane, a na Žiadosti o zapojenie sa do NP predložené po zverejnení aktualizácie.

 

II. Popis a zdôvodnenie zmien

 

1. Príloha Výzvy č. 5 Schéma štátnej pomoci
Schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) evidovanej pod číslom ŠP SVHZ – 1/2022 a uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 40/2022 z 28.2.2022 bola upravená a doplnená Dodatkom č. 1 s účinnosťou od 17.2.2023.

Uvedeným dodatkom sú dotknuté dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP
- Príloha č. 2 Výzvy vzor Zmluvy o spolupráci
- Príloha č. 4 Výzvy Sprievodca
- Príloha č. 5 Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 1

2. Príloha Výzvy č. 4 Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu

Doplnenie novej prílohy č. 1.9. Sprievodcu - Žiadosť o vykonanie zmeny Zmluvy o spolupráci.

Doplnenie časti 9. Postup pri Žiadosti o zmenu v Zmluve o spolupráci v priebehu realizácie projektu.

 

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien je zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://mzsr.sk/?Vyzva-Posilnenie-dlhodobej-zdravotnej-starostlivosti. Zmeny sú uvedené pod označením „Aktualizácia č. 2“.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.