Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Aktuálna situácia v zdravotníctve, vyhláška k prerozdeleniu financií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora pozorne sledovala a sleduje súčasnú situáciu v ambulantnom sektore, o ktorom už celé mesiace hovoríme, že jeho nedofinancovanie môže viesť ku kolapsu nielen ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov, ale následne aj nemocníc. Žiaľ, ani zverejnená vyhláška k prerozdeleniu financií v zdravotníctve, ktorú ministerstvo predstavilo pred pár dňami, neprinieslo nádej, že sa situácia zlepší. Navýšenie o 188 miliónov eur nás síce teší, ale obávame sa, že to nebude stačiť. Ostáva len dúfať, že avizované úspory v systéme vo výške 100 miliónov eur sa premenia na realitu.

Poplatky realitou, audit v nedohľadne? SLK preto plne podporuje Zväz ambulantných poskytovateľov, ako aj Asociáciu súkromných lekárov v prebiehajúcich rokovaniach s poisťovňami. V súčasnosti sa znovu ozývajú hlasy o poplatkoch. Žiaľ, tie sú už dnes v mnohých ambulanciách realitou a od 1. apríla hrozia ďalšie. Navyše, mnohí lekári už avizujú, že nové zmluvy s poisťovňami neuzavrú a ambulancie radšej zatvoria. Mnohé ambulancie boli nútené v súvislosti s bezprecedentným zvyšovaním cien energií a vstupných nákladov zaviesť poplatky, ktoré im umožnili prežiť kritickú situáciu. Dialo sa to však bez akejkoľvek regulácie a systému, čo mnohí pacienti pochopiteľne vnímali ako nespravodlivosť. Preto je potrebné poplatky za ambulantnú starostlivosť legislatívne usporiadať, pričom treba prirodzene chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva. V tejto súvislosti žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene uskutočnilo už niekoľko týždňov avizovaný audit poplatkov. SLK by v tomto procese bola rada nápomocná a veríme, že rovnaký postoj by zaujali aj organizácie, zastupujúce ambulantný aj nemocničný sektor.

Nadpráca a hrubý zásah INEKO

Zároveň musíme ako profesijná organizácia, zastupujúca záujmy všetkých lekárov (ambulantných aj nemocničných) zareagovať na nedávnu aktivitu spoločnosti INEKO. Analytici tejto spoločnosti ešte pred očakávaným zverejnením definitívneho znenia vyhlášky MZ SR k prerozdeleniu financií v sektore a začatím rokovania ambulantných poskytovateľov s poisťovňami o zmluvách, zverejnili štúdiu o príjmoch ambulantného sektora v SR. Nemôžeme sa zbaviť pocitu, že išlo o dopredu nachystanú a starostlivo načasovanú vec. Hoci SLK nie je priamym účastníkom vyjednávaní, považujeme to za hrubé zasahovanie do procesu kreovania nových zmlúv. Radi by sme poznali metodiku, akou analytický tím INEKA dospel k prezentovaným číslam. SLK považuje spoločnosti ako INEKO za lobistické skupiny, ktorých výsledky analýz často polarizujú spoločnosť (laickú aj odbornú) a nevedú k riešeniu problémov. Teraz však analytici INEKA popri neznalosti procesov v zdravotníctve dokázali aj základné nevedomosti v oblasti ekonómie:

  • Pri príjmoch ambulancií zadefinovali len platby od poisťovní a pacientov, nezohľadnili však fakt, že ambulancie majú aj iné príjmy - napríklad za účasť na vedeckých štúdiách, prípadne príjmy za výchovu rezidentov, sponzorské dary, či účelové dotácie od samosprávy,
  • Nedokázali rozlíšiť finančnú náročnosť vybavenia ambulancií podľa špecializácií, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje zisk ambulancie,
  • Zisk ambulancie úplne nepochopiteľne stotožnili so mzdou lekára a pod. Inými ekonómami im bolo dokonca vytknuté napr. nezapočítanie rentability vlastného kapitálu – ROE) pri výpočtoch čistého zisku. Pripomíname, že spoločnosť INEKO je aj tvorcom „rebríčka nemocníc na Slovensku“, ktorý na základe nimi stanovených kritérií (nadraďovanie ekonomických kritérií nad medicínskymi) dehonestuje činnosť najmä koncových nemocníc, ktoré majú najväčší počet finančne náročných pacientov. Takéto rebríčky vnášajú do radov pacientov neistotu ohľadom poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. INEKO sa predloženým analytickým materiálom zdiskreditovalo nielen čo sa týka znalostí zdravotníctva, ale aj ekonomických postupov a kategórií.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.