Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Budúci rok prináša nevyhnutnú konsolidáciu, nezodpovedanou otázkou je šetrenie na chode štátu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKÚ

Štát počíta v budúcom roku s nevyhnutnou konsolidáciou verejných financií, zároveň však ráta s navýšením počtu zamestnancov verejnej správy o viac ako 12-tisíc a vytvorením nového ministerstva. „Táto skutočnosť otvára otázku, ako chce vláda konsolidovať financie bez toho, aby výraznejšie úspory neboli naviazané na znižovanie prevádzkových nákladov štátu,“ v reakcii na predložený návrh štátneho rozpočtu to konštatuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. Kontrolóri to považujú za jedno z rizík, ktoré v návrhu rozpočtu identifikovali. Vláda ho pripravovala v časovej tiesni, v obmedzenom čase musel predložiť svoje stanovisko aj NKÚ. Rozpočet schválila vláda v zrýchlenom konaní aj preto, aby sa Slovensko vyhlo rozpočtovému provizóriu. Dlhšie rozpočtové provizórium by mohlo mať negatívny vplyv na riadenie štátu, ako aj na ratingové hodnotenie krajiny.

„K medziročnému poklesu schodku o pol percenta, čo je najnižšia požadovaná úroveň konsolidácie, majú primárne prispieť konsolidačné opatrenia súvisiace s príjmovou stránkou rozpočtu. Ide napríklad o dočasné zdanenie vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov či zníženie odvodov do II. dôchodkového piliera,“ približuje konsolidačné kroky slovenskej vlády predseda národných kontrolórov. Na výdavkovej strane rozpočtu sa počíta s plošným viazaním výdavkov jednotlivých kapitol na úrovni 5 % osobných výdavkov a v budúcom roku nedôjde k valorizácii platov štátnych zamestnancov. 

Predložený návrh rozpočtu podporuje ekonomický rast v roku 2024, a to aj na úkor vyššieho deficitu verejnej správy, ktorý sa blíži k 6 % HDP. Na príjmovej strane štátneho rozpočtu vláda počíta so sumou 22,7 miliardy a výdavky štátu sa dostanú nad sumu 30,3 miliardy eur. Budúcoročný deficit, ktorý je v číselnom vyjadrení na úrovni 7,6 miliardy eur by mal byť o 0,5 % nižší, ako sa predpokladá jeho úroveň v závere roka 2023 (cca 8,3 mld.). Rast deficitu verejnej správy sa prejaví v celkovom dlhu štátu, ktorý môže medziročne vzrásť z 57,8 % na 58,3 % HDP, a tak atakovať výšku až 76,6 miliardy eur. Rezort financií očakáva rast HDP na úrovni 2,7 %, čo sa môže pozitívne premietnuť do rastu zamestnanosti o 0,4 % a miera nezamestnanosti by mala klesnúť na historicky najnižšiu úroveň 5,4 %. 

Infografika Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024

Podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly pred vládou stojí tiež výzva, ako udržať súčasný sociálny systém, a zároveň naplniť priority stanovené v programovom vyhlásení, pretože bezpochyby naráža na finančné možnosti štátu. V návrhu rozpočtu je zadefinovaný historicky najvyšší transfer pre Sociálnu poisťovňu, a to vo výške 1,6 miliardy eur, ktorý bude použitý na rodičovský dôchodok a na valorizáciu dôchodkov. „Tieto výdavky na jednej strane pomôžu vláde neznížiť životnú úroveň dôchodcov, ale zároveň sa týmto krokom výrazne limitujú iné významné sociálne programy súvisiace s cielenou podporou mladej generácie, rodín, ale aj ohodnotením pedagogických či sociálnych pracovníkov,“ konštatuje predseda NKÚ. 

Národní kontrolóri zároveň v stanovisku upriamujú pozornosť poslancov parlamentu na dlhodobé neriešenie modernizačného dlhu v rezortoch životného prostredia, dopravy či školstva. Pre zdravotníctvo sú navrhnuté výdavky na úrovni 8,9 miliardy eur, čo je približne 10 % nárast oproti tomuto roku. Rast je z dvoch zdrojov – nárastu odvodov o 1 % z vymeriavacieho základu a stanovením pevného percenta platby za poistencov štátu. Najväčšie investície sú plánované v rezorte obrany. Úrad v minulosti identifikoval významné riziko spojené s nasadením taktických lietadiel F-16, za ktoré už bolo zaplatených 70 % ceny, a tiež s rekonštrukciou leteckej základne Sliač. Rozhodnutia o oprave strategického letiska boli urobené už v roku 2018, pričom stavebné bezpečnostné práce sú vo výraznom časovom sklze a výsledná suma rekonštrukcie sa môže niekoľkonásobne navýšiť. NKÚ preto v týchto dňoch vykonáva v tejto súvislosti prierezovú kontrolu a jej závery budú známe začiatkom roka 2024. 

Najvyšší kontrolný úrad vníma pozitívne trend znižovania deficitov verejných financií v rozpočte verejnej správy na roky 2025 a 2026. Celkový deficit verejnej správy by mal byť v roku 2025 na úrovni 5 % HDP a v roku 2026 na úrovni 4 % HDP. Aj napriek uvedenej snahe vlády v znižovaní deficitov verejnej správy Slovensko v roku 2026 nedosiahne optimálne kritériá vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. 

Kontrolóri poukazujú na nejednoznačnosť zákona o rozpočtových pravidlách v kontexte záväznosti výdavkových limitov a jej rozdielneho výkladu zo strany ministerstva financií či Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Výdavkové limity sú pritom jedným z rozhodujúcich nástrojov pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Budúcoročný hospodársky rast krajiny môže ovplyvniť aktívne využitie európskych finančných prostriedkov v celkovej sume 2,5 miliardy. Ide o prostriedky, ktorých efektivita čerpania môže významným spôsobom ovplyvniť rast ekonomiky Slovenska nielen v roku 2024. Bude to však podmienené samotným čerpaním fondov, ale aj ich efektívnou alokáciou pri dosahovaní cieľov.

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.