Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Do zdravotníctva v roku 2023 poputuje 8,1 miliardy eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 bola vo štvrtok zverejnená v Zbierke zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/100/20230330

Vyplýva z nej, že zdravotníctvo bude mať tento rok o 1,72 mld. eur, teda o 27 % viac finančných zdrojov ako bolo rozpočtované vlani. Na zdravotnú starostlivosť pôjde o 950 mil. eur viac oproti roku 2022.

Vývoj príjmov a výdavkov v zdravotníctve bol aj v roku 2022 ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19, čo sa prejavilo v očakávanej skutočnosti roku 2022. Ide najmä o výdavky týkajúce sa hospodárskej mobilizácie, mimoriadneho príplatku za sťažený výkon práce na tzv. COVID oddeleniach, nákupu vakcín, obstarania antigénových testov či nákupu liekov, ale aj opätovného nárastu čerpania zdravotnej starostlivosti po pandémii.

Očakávaná skutočnosť roku 2022 sa stala bázou pre návrh rozpočtu na rok 2023. K tejto báze bol pripočítaný:

  • rast výdavkov bez zmien politík, ktorý zohľadňuje rast miezd podľa automatickej valorizácie miezd, infláciu a rast spotreby liekov
  • rozpočet počíta aj s vplyvom starnutia populácie
  • následne sa prirátali dodatočné výdavky, ako napríklad vládou schválené zvýšenie miezd zdravotných pracovníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti nad rámec valorizácie miezd, podpora inovatívnej liečby alebo podpora dlhodobej starostlivosti.

Pri tvorbe rozpočtu sa kvantifikujú aj oblasti zdravotnej starostlivosti, v ktorých by bolo možné dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze, ako napríklad:

  • nákladová efektívnosť liekov
  • podpora vstupu generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh
  • redukcia nadbytočných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení
  • a ďalších 20 opatrení z revízie výdavkov

Celkové výdavky v sektore zdravotníctva v roku 2023 by tak mali dosiahnuť sumu 8,1 mld. eur. Tieto výdavky pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni 7 mld. eur, z čoho 6,8 mld. eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Táto suma je rozdelená medzi tri zdravotné poisťovne podľa ich podielu na disponibilných zdrojoch po zohľadnení rizikovosti ich kmeňa cez prerozdeľovací mechanizmus a po odrátaní odhadovaných výdavkov na prevádzkovú činnosť či výdavkov na dane a exekúcie. Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať na zdravotnú starostlivosť k dispozícii 63,87 % z disponibilných zdrojov, poisťovňa Dôvera 27,46 % a poisťovňa Union 8,67 %.

Návrh tzv. prerozdeľovacej vyhlášky pretavuje do praxe rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ako sú ústavná zdravotná starostlivosť alebo všeobecná ambulantná starostlivosť. Cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve, alebo zabezpečiť rast výdavkov v súlade s legislatívou a aktuálnymi možnosťami verejných financií.

Do ústavnej zdravotnej starostlivosti poputuje podľa prísľubov Vlády SR celkovo o 29 % zdrojov, teda o 553 mil. eur viac ako boli skutočné výdavky vlani. Na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených o 20 % zdrojov viac, čo predstavuje nárast o 284 mil. eur oproti roku 2022.

Minimálne celková sumy v eurách určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 nájdete aj v prílohe.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.