Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Elektronické PN-ky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

Od 1. júna 2022 lekári oprávnení rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti (VLD, VLDD, GYN alebo lekári v zariadeniach ústavnej starostlivosti) budú môcť potvrdzovať dočasnú práceneschopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta (ďalej len „ePN“). ePN nahradí listinnú formu potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Do 31. mája 2023 je používanie ePN dobrovoľné. V uvedenom období si lekár môže kedykoľvek vybrať, či vystaví konkrétnu PN elektronicky, alebo – ako doteraz – v listinnej forme na predpísanom tlačive. Nie je možné potvrdiť jednu PN oboma spôsobmi naraz. Údaje o PN budú z Národného zdravotníckeho informačného systému zaslané do informačného systému Sociálnej poisťovne automaticky a po ich automatizovanom spracovaní následne zasielané do systému poskytujúcemu služby zamestnávateľom.

Vystavenie a ukončenie PN

Ak lekár vystaví ePN, na požiadanie osoby, vystaví o vytvorení elektronického záznamu „Odpis ePN“. „Odpis ePN“ je osobitné tlačivo, nejedná sa o štandardné tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“.

Lekár vystavením ePN automaticky uznáva pacienta za PN zo všetkých poistných vzťahov, okrem poistného vzťahu, z ktorého osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť – tento vzťah lekár v ePN vyznačí.

Ako doteraz lekár môže uznať osobu PN najviac 3 kalendárne dni spätne na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Príslušný ošetrujúci lekár v ePN určí dátum predpokladaného skončenia PN (ak v nie je možné presne určiť dĺžku trvania PN, môže zadať dátum ďalšej kontroly). Na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec PN lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta:

• zistí, že PN trvá – zaznamená v ePN nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti; lekár pri zmene predpokladaného dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti môže zmeniť predtým určenú chorobu podľa MKCH-10, ktorá vyžaduje pokračovanie PN, alebo môže uviesť iný dôvod trvania PN; alebo

• rozhodne o ukončení PN a vytvorí o tom záznam v ePN ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie.

Pri ePN sa nevystavuje preukaz o trvaní PN k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Chybne vystavený elektronický záznam o PN je lekár povinný bezodkladne stornovať.

Nedostavenie sa na kontrolné vyšetrenie

Kontrolným vyšetrením sa rozumie kontrolu trvania PN, resp. jej dôvodov. Tým nie je dotknutá možnosť lekára predvolať pacienta na potrebné vyšetrenie aj mimo termínu kontrolného vyšetrenia. Napr. ak sa pacient lieči na úraz, ktorý bude vyžadovať liečbu dva mesiace, lekár vyznačí v ePN dátum predpokladaného skončenia PN. Ak zdravotný stav pacienta však bude vyžadovať v uvedenom období aj niekoľko ošetrení lekárom (napr. preväzy), lekár tieto vykoná bez potreby opätovného posúvania dátumu predpokladaného ukončenia PN.

Ak sa do dňa určeného ako deň skončenia PN osoba nedostaví na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným lekárom, ktorý určil PN, tento deň sa považuje za deň ukončenia PN (lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení PN). Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v ePN určí nový dátum predpokladaného skončenia PN.

Vychádzky

Ak to povaha choroby umožňuje, lekár môže povoliť počas PN vychádzky, ktoré časovo vymedzí. Lekár môže zmeniť čas vychádzok alebo zo závažných dôvodov zrušiť vychádzky osoby počas jej PN. Čas vychádzok osoby lekár zaznamená v ePN a zároveň vyznačí aj miesto pobytu osoby počas PN. Lekár už nebude dávať súhlas na zmenu pobytu počas PN. Zmenu pobytu počas PN je povinný Sociálnej poisťovni hlásiť pacient.

Pokračovanie PN

Ak sa po ukončení PN zdravotný stav osoby zhorší, lekár vystaví novú ePN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia PN v predchádzajúcom zázname, ide o pokračovanie predchádzajúcej PN. Vyznačovať, že ide o pokračovanie, už pri ePN nie je potrebné (ošetrujúci lekár nerozhoduje, či ide o pokračovanie PN alebo nie), systém túto situáciu vyhodnotí automaticky.

PN zo zahraničia

Lekár môže PN uznať aj do budúcna, ak sa osobe má poskytnúť ústavná starostlivosť v inom členskom štáte EÚ, alebo má schválenú ústavnú starostlivosť v zahraničí a osoba preukáže deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí pred dňom nástupu. PN sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia. Pacient je povinný dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie.

Podmienkou spätného uznania PN zo zahraničia je neodkladná zdravotná starostlivosť poskytnutá v zahraničí. Podmienkou uznania PN už nie je predchádzajúca hospitalizácia v zahraničí.

Dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti lekár určí podľa lekárskej správy vystavenej v zahraničí. Ak zdravotný stav osoby nevyžaduje ďalšiu PN, ošetrujúci lekár uvedie aj dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti podľa lekárskej správy vystavenej v zahraničí. Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivosť nadväzuje ústavná starostlivosť v Slovenskej republike, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby potvrdzuje lekár ústavného zariadenia.

Rôzne

PN vystavená na klasickom päťdielnom tlačive musí byť potvrdzovaná až do ukončenia na papierových tlačivách určených Sociálnou poisťovňou.

PN vystavená formou ePN je potvrdzovaná elektronicky až do jej ukončenia s výnimkou prípadov, keď nie je možné vystaviť ePN z technických príčin (ak je informačný systém poskytovateľa nefunkčný alebo je nefunkčný Národný zdravotnícky informačný systém). Ak možno predpokladať, že technická príčina bude trvať viac ako tri kalendárne dni, lekár vystaví odpis potvrdenia o PN na predpísanom tlačive.

Lekár v prípade ePN už nemusí za účelom úhrady vykazovať zdravotné výkony za vystavenie a ukončenie ePN.

Zdroj: https://lekom.sk/novinky/elektronicke-pn-ky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.