Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Informácia pre potenciálnych žiadateľov k výzve "Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie"

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážení zástupcovia nemocníc, 

na ministerstve zdravotníctva sme presvedčení, že Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje obrovskú príležitosť pre slovenské zdravotníctvo. Rovnako sme si istí, že implementácia plánu významne závisí od efektívnej komunikácie s potenciálnymi žiadateľmi. V tomto procese vnímame dôležitú úlohu práve Vás a preto sa na Vás obraciame. 

Ako viete, Vláda SR schválila metodiku pre hodnotenie v rámci výzvy Nová sieť nemocníc. Aktuálne intenzívne pracujeme na oboch výzvach. Prvá sa týka projektov výstavby či rekonštrukcie nad 5 miliónov eur, druhá do 5 miliónov eur. Považujeme za potrebné priebežne informovať potenciálnych žiadateľov. Sme presvedčení, že tento prístup zaistí bezproblémové podávanie žiadostí. 

Práve preto sme pripravili sumár informácii, týkajúcich sa prvej fázy zapojenia do výzvy. 

Výzva pre projekty nad 5 miliónov eur (prvá výzva)

Pre úspešných žiadateľov sú pred podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu nevyhnutné dva prvé kroky: 

  • Predloženie žiadosti o stanovisko Zdravotníckej implementačnej agentúre a
  • Reštrukturalizačného plánu Inštitútu zdravotných analýz na zhodnotenie.


Komu je táto výzva určená.
Prvá výzva na investície nad 5 miliónov eur bude vyhlásená pravdepodobne koncom septembra. Ktoré nemocnice budú oprávnené čerpať v rámci tejto výzvy je ešte predmetom finálnej diskusie, bude však zameraná dosť širokospektrálne.

Aké je kľúčové kritérium realizovateľnosti potenciálnych projektov.
Posudzuje sa časová realizovateľnosť projektu, teda najmä obstaranie zhotoviteľa najneskôr do konca prvého štvrťroka 2O24. Pri projektoch nad 5 miliónov eur je pre posúdenie nevyhnutné podať Žiadosť o stanovisko Zdravotníckej implementačnej agentúry, ktorá obsahuje detailný harmonogram rozpracovaný na jednotlivé týždne. Posúdenie je nevyhnutné získať ešte pred podaním samotnej Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, bez tohto posúdenia nebudú predmetné žiadosti hodnotené.  


Výzva pre projekty do 5 miliónov eur (druhá výzva)

Pre úspešných žiadateľov je pred podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu nevyhnutný ešte jeden prvý krok: 

  • -     Predloženie Reštrukturalizačného plánu Inštitútu zdravotných analýz na posúdenie.

Komu je táto výzva určená.
Druhá výzva je určená pre všetky nemocnice. Vyhlásenie tejto výzvy je naplánované na záver októbra 2022.

Aké je kľúčové kritérium realizovateľnosti potenciálnych projektov.
Posudzuje sa časová realizovateľnosť projektu, teda najmä obstaranie zhotoviteľa najneskôr do konca prvého štvrťroka 2O24. Dokumenty preukazujúce tieto skutočnosti predkladá žiadateľ v rámci podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a budú posúdené v rámci príslušného hodnotiaceho procesu.

Prvá aj druhá výzva – spoločné pravidlá

Koľko možno podať žiadostí o stanovisko.
V rámci výzvy nie je obmedzený počet podaných žiadostí od jedného žiadateľa. No jedna žiadosť sa môže týkať len jedného projektu na výstavbu alebo rekonštrukciu budovy. Ak plánujete výstavbu novej budovy, a zároveň rekonštrukcie druhej, je potrebné podať dve žiadosti. 

Posudzuje sa energetická náročnosť  budovy?
Táto oblasť sa posudzuje. Pri výstavbe novej budovy je požadovaná energetická úspornosť A0 mínus 20%. Pri rekonštrukcii sa posudzuje 30 percentná úspora v porovnaní so stavom pred rekonštrukciou, ktorú potvrdí energetický audit. 

Praktické inštrukcie

Kam a kedy zasielať žiadosti o stanovisko Zdravotníckej implementačnej agentúry?
Žiadosť o stanovisko je možné predkladať v zmysle priložených pokynov. Žiadosti o stanovisko sa predkladajú písomne.  V priložených materiáloch nájdete potrebné vzory a ďalšie detailné informácie. Informácie nájdete aj na webstránke:
https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

Žiadosť o stanovisko je potrebné zaslať na adresu:

Zdravotnícka implementačná agentúra 
Limbová 2 
837 52 Bratislava

Na obálke je nevyhnutné uviesť názov  a adresu záujemcu, názov projektu a nápisy: „Žiadosť  o stanovisko – ZIA“ a „Neotvárať“.

Kam a kedy poslať Reštrukturalizačný plán nemcnice, ktorý posúdi Inštitút zdravotných analýz?
Reštrukturalizačný plán je druhé kľúčové kritérium potrebné pre úspešné podanie žiadosti. Plán posúdi Inštitút zdravotných analýz a je ho možno predložiť okamžite. Vzor plánu je súčasťou schválenej metodiky, nájdete ho v prílohe alebo na webstránke ministerstva zdravotníctva. Tento vzor je pre hladké posúdenie potrebné dodržať.

Plán je potrebné predložiť mailom na adresu:
iza@health.gov.sk a matej.misik@health.gov.sk 

Plán je taktiež potrebné zaslať na adresu:

Inštitút zdravotných analýz 
Limbová 2 
837 52 Bratislava

Na obálke je nevyhnutné uviesť názov  a adresu záujemcu, názov projektu a nápisy: „Žiadosť  o stanovisko – IZA“ a „Neotvárať“.

 

Sprievodné dokumenty
Newsletter obnovy a odolnosti (Výzva v .pdf formáte)
Informácie k posúdeniu ex-ante kritérií (komprimované súbory v .zip formáte)
Rozvojový plán nemocnice (komprimované súbory v .zip formáte)

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.