Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Informácia pre žiadateľov k výzve na financovanie malých investičných projektov do 5 miliónov eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážení zástupcovia nemocníc,
v decembri 2022 bola spustená výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu malých investičných projektov do 5 miliónov eur.  

Radi by sme sa preto pripomenuli so sumárom informácií, ktoré pevne veríme, pomôžu pri príprave žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Komu je výzva určená?

Do výzvy sa môžu zapojiť všetky nemocnice/poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Na čo je výzva určená?
Potenciálni žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky do piatich miliónov eur na realizáciu nových stavieb, prístavieb, nadstavieb, na rekonštrukcie či modernizácie už existujúcich objektov a taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.

Koľko možno podať žiadostí o podporu

Jeden poskytovateľ môže predložiť aj viac žiadostí, no samostatne pre každé zdravotnícke zariadenie.

Dokedy možno podať žiadosť?
Uzavretie výzvy je plánované na 17. marca 2023.

Ako podať žiadosť?
Žiadosť možno podať elektronicky, v prípade technických alebo prevádzkových obmedzení aj listine.
Elektronicky prostredníctvom e-schránky ŽoPPM spolu s prílohami, ak má aktivovanú elektronickú schránku v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

Listine cez podateľňu, osobne alebo poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2, P. O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,11I02-21-V10.“ a nápisom ,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“

Je potrebné predložiť rozvojový plán nemocnice Inštitútu zdravotných analýz?
Pred podaním žiadosti je potrebné predložiť rozvojový plán (v minulosti označovaný aj ako reštrukturalizačný plán) na posúdenie IZA.

Čo má obsahovať rozvojový plán nemocnice?

Vzor plánu je súčasťou schválenej metodiky, nájdete ho aj v prílohe výzvy alebo na webstránke ministerstva zdravotníctva. Tento vzor je pre hladké posúdenie potrebné dodržať.

Kam je potrebné zaslať rozvojový plán nemocnice?
Rozvojový plán je možné predkladať najneskôr 20 pracovných dní pred uzatvorením výzvy.

Plán je potrebné predložiť mailom na adresu:
iza@health.gov.sk a matej.misik@health.gov.sk

Plán je taktiež potrebné zaslať na adresu:
Inštitút zdravotných analýz
Limbová 2
837 52 Bratislava

Na obálke je nevyhnutné uviesť názov a adresu záujemcu, názov projektu a nápisy: „Žiadosť o stanovisko – IZA“ a „Neotvárať“.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.