Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Manuál k novým elektronickým hláseniam do Národného onkologického registra SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začiatkom januára 2023 informovalo spravodajské jednotky o hlásnej povinnosti do Národného onkologického registra SR (NOR SR), o zmenách vo forme a spôsobe hlásenia. Spravodajské jednotky boli oslovené listom, ktorý obsahoval podrobnosti o postupe a spôsobe elektronického hlásenia do NOR SR s dôrazom na povinnosť odosielania hlásení výlučne elektronickou formou.

Hlavné zmeny nastali v redukcii počtu hlásení a v elektronizácii ich zasielania. Cieľom zmien je zjednodušenie procesu hlásenia do NOR SR, zefektívnenie zberu a spracovania dát a využitie previazanosti na ďalšie existujúce zdroje elektronických dát.

Uvedené zmeny sa uskutočnili v rámci projektu Dátová mapa, kvalitné dáta v zdravotníctve v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, hlavnými a krajskými odborníkmi.
 
Zmeny boli realizované so zámerom zníženia administratívnej náročnosti hlásení pre lekárov, čo sa prejaví zvýšením návratnosti hlásení, a to pozitívne ovplyvní rýchlosť spracovania dát a tvorbu výstupov NOR SR.
 
NCZI na svojej webovej stránke zverejnilo Metodický pokyn pre hlásenie pacientov do Národného onkologického registra Slovenskej republiky pre nový typ hlásenia v platnosti od roku 2023. Zverejnené boli taktiež nové typy hlásení a ich XML dátové rozhrania do NOR SR.
 
Zasielanie hlásení do NOR SR sa realizuje prioritne prostredníctvom webovej aplikácie ISZI – Informačný systém zdravotníckych indikátorov:
  •  vyplnením elektronického formulára priamo vo webovej aplikácii ISZI poverenou osobou zo strany spravodajskej jednotky,
  •  uploadom XML súboru vygenerovaného z informačného systému spravodajskej jednotky v súlade so zverejnenou XSD schémou,
  •  webovou službou prepojením ambulantného alebo nemocničného informačného systému a webovej aplikácie ISZI.
NCZI pre lepšie pochopenie práce s elektronickým formulárom hlásenia vo webovej aplikácii ISZI pripravilo pre spravodajské jednotky manuál. Nájdu v ňom odpovede na otázky ako zaslať elektronické hlásenie do NOR SR, ako správne vyplniť hlásenie klinickými údajmi a ako znegatívniť hlásenie a splniť si spravodajskú povinnosť.
 
 
 
V prípade nejasností a problémov so zrozumiteľnosťou metodických pokynov a manuálu, prosím, kontaktujte konkrétneho metodického pracovníka podľa zoznamu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.