Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Minimálna mzda na rok 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ružička and partners

Dňa 27. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov SR publikované Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Oznámenie č. 300/2022 Z. z.) o výške minimálnej mzdy na rok 2023.

Minimálna mzda na rok 2023 sa zvyšuje:

a)      zo súčasnej sumy 646 EUR za mesiac pre rok 2022 na sumu minimálnej mzdy 700 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, čo predstavuje zvýšenie o 54 EUR, a 

b)     zo sumy 3,713 EUR na sumu 4,023 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súčasne tiež oznámilo sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 8 Zákonníka práce na rok 2023 (Oznámenie č. 301/2022 Z. z.). To znamená, že vyššie uvedená suma minimálnej mzdy sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti práce, a to nasledovne:

 a)      suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň náročnosti práce

Suma minimálneho mzdového nároku

1

700 EUR za mesiac

2

816 EUR za mesiac

3

932 EUR za mesiac

4

1 048 EUR za mesiac

5

1 164 EUR za mesiac

6

1 280 EUR za mesiac


 b)     suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň náročnosti práce

Suma minimálneho mzdového nároku

1

4,023 EUR za hodinu

2

4,690 EUR za hodinu

3

5,356 EUR za hodinu

4

6,023 EUR za hodinu

5

6,690 EUR za hodinu

6

7,356 EUR za hodinu

 

Charakteristika jednotlivých stupňov náročnosti práce príslušného pracovného miesta je uvedená v prílohe č. 1 k Zákonníku práce. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a)      pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b)     pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c)      pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d)     pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e)     pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f)       pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.