Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva reformuje vzdelávanie zdravotníkov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR intenzívne pracuje na reforme vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a prijalo viacero opatrení v oblasti zdravotníckeho vzdelávania s cieľom zabezpečiť dostatok kvalifikovaných zdravotníkov v systéme. 

„Rezort zdravotníctva si uvedomuje dôležitosť zmien v oblasti zdravotníckeho vzdelávania. Intenzívne na úpravách pracuje, aby sa podarilo prilákať do zdravotníctva čo najviac kvalifikovaných zdravotníkov a prispieť tak k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská. V najbližších dňoch bude  zároveň podpísané Memorandum o spolupráci pri reforme vzdelávania medzi ministerstvom zdravotníctva, lekárskymi fakultami, odbornými spoločnosťami, stavovskými a odborovými organizáciami, ktoré zastupujú lekárov, ale i zástupcami zamestnávateľov.

Cieľom memoranda je na základe odborných podkladov a požiadaviek z praxe vypracovať zmeny v oblasti vzdelávania lekárov, ktoré prispejú k stabilizácii zdravotníckeho personálu v systéme.

Ministerstvo zdravotníctva SR v uplynulom období už zrealizovalo niekoľko zmien, ktoré sa týkali, napríklad, uznávania vzdelania, špecializačného štúdia či certifikačnej prípravy. 

Rezort pristúpil k zmenám vo vzdelávaní a uznávaní vzdelania.

• Zdravotnícke zariadenia môžu počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 využiť na výkon pracovných činností aj budúcich lekárov a budúce sestry, ktoré môžu v zdravotníckych zariadeniach pracovať pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.
• Zároveň došlo k jednoznačnému zadefinovaniu praktickej výučby v zdravotníckych zariadeniach –  v univerzitných a fakultných nemocniciach sa uskutočňuje praktická výučba vo vysokoškolských študijných odboroch, špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach vo všetkých zdravotníckych povolaniach. U iných zdravotníckych pracovníkov - psychológov, logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov došlo k zrušeniu absolvovania povinnej šesťmesačnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

Upravené bolo aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – špecializačné štúdium a certifikačná príprava:

•  Zdravotnícky pracovník môže po uplynutí skúšobnej doby požiadať svojho zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia. Ten po dohode s pracovníkom podá žiadosť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
• Vzdelávacia ustanovizeň zaraďuje do štúdia v priebehu celého roka, s výnimkou rezidentského štúdia.
• Je možné započítavať zdravotné výkony a odbornú prax absolvované na Slovensku, ako aj v cudzine, a odbornú prax nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času do špecializačného štúdia.

Vzdelávacie ustanovizne dostali nové povinnosti týkajúce sa špecializačného štúdia v prospech záujemcov:

•  zverejňovanie dátumov špecializačných skúšok pre lekárov a zubných lekárov na nasledujúci kalendárny rok na svojom webovom sídle,
• uskutočnenie špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom odbore pre lekárov a zubných lekárov najmenej v štyroch termínoch v príslušnom kalendárnom roku,
• umožnenie opravnej špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom odbore pre lekárov a zubných lekárov v najbližšom termíne, najviac dvakrát a najneskôr do dvoch rokov od neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne.

Zdravotnícky pracovník môže počas zaradenia do špecializačného štúdia zmeniť odbor najviac dvakrát  - pôvodne to bolo len raz.
 
Naďalej pokračuje program Rezidentského štúdia, ktorým sa rezort snaží riešiť nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov, ako aj iných nedostatkových špecializačných odborov.

• návrat k pôvodnému systému financovania prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne, ktorá poskytuje finančné prostriedky zamestnávateľovi rezidenta,
•  rozšírenie dôvodov na prerušenie rezidentského štúdia o iné okolnosti hodné osobitného zreteľa,
• vzdelávacie ustanovizne sú povinné zasielať zoznam absolventov – rezidentov samosprávnym krajom,
• opravná špecializačná skúška najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne a ďalšia opravná špecializačná skúška najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania opravnej špecializačnej skúšky.

Rezort prijal aj zmeny v oblasti uznávania vzdelania získaného mimo územia SR.

V rámci uplatnenia zdravotníckych pracovníkov z tretích krajín ide o:

• možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže u osôb, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie na území tretích štátov a majú uznané doklady o vzdelaní (ministerstvo školstva) vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz),
• možnosť online odbornej jazykovej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny (https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-cudzich-jazykov-lf-uk/kurz-slovenskeho-jazyka/ ),
• skrátenie lehôt uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov získaných na území tretích štátov.

Došlo k zeefektívneniu procesu uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov získaných na území členských štátov:
•  debyrokratizáciou požiadaviek na predkladanie požadovaných dokladov,
•  skrátením lehôt uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

Zjednodušilo sa aj preukazovanie ovládania štátneho jazyka u cudzincov:

•  cudzinci, ktorí absolvovali doplňujúcu skúšku v slovenskom jazyku v procese uznávania kvalifikácie získanej mimo SR a cudzinci, ktorí štúdium absolvovali v štátnom jazyku, nemusia preukazovať ovládanie štátneho jazyka,
• počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukazovať čestným vyhlásením.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.