Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493 Eur. Podporilo tak spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne. Ide o ďalšiu formu pomoci v oblasti sociálnych služieb a jednorazovým príspevkom chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie.

Okruh oprávnených prijímateľov stabilizačného príspevku bol pomerne široký. Okrem sestier, fyzioterapeutov, opatrovateľov a nižšieho zdravotníckeho personálu sa táto pomoc vzťahovala aj na ďalších odborných pracovníkov, vychovávateľov, logopédov, psychológov aj terénnych pracovníkov. Zamestnávatelia mali možnosť podať žiadosť o dotáciu na stabilizačný príspevok do konca januára 2023. Jednorazový príspevok vo výške 2 000 až 4 000 eur je oslobodený od zdravotných aj sociálnych odvodov.

„Som veľmi rád, že stabilizačný príspevok v plnej výške a v závislosti od náročnosti danej profesie, získalo viac ako 70 percent sociálnych pracovníkov, ktorí naň mali nárok, čo je vyše 18 600 zamestnancov. Je to naozaj dobré znamenie, pretože sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci chcú naďalej pracovať vo svojich profesiách a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na ich starostlivosť. Týmto im veľmi pekne ďakujem za ich odhodlanie a prejavenú spoluprácu ,“ zdôraznil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podmienkou poskytnutia stabilizačného príspevku bol záväzok zamestnanca odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa doby, ktorá mu chýba na splnenie zmluvného záväzku. Nárok na príspevok si rovnako mohli uplatniť aj zamestnanci pracujúci v kratšom pracovnom čase ako týždenný, a to v pomernej výške podľa príslušnej pracovnej pozície.

V konečnom súčte, zamestnanci neverejných poskytovateľov sociálnych služieb boli podporení sumou 14,6 milióna eur, v zariadeniach v kompetencii samospráv dostalo vyše 6-tisíc zamestnancov spolu viac ako 17 miliónov eur. Subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately získali stabilizačné príspevky vo výške 1 milión eur a štátne centrá pre deti a rodiny celkovo vyše 4,4 milióna eur pre viac ako 2-tisíc pracovníkov. Výška dotácie sa odvíja od druhu pracovnej činnosti a pracovného úväzku.

 

 

Podporení zamestnanci

Vyplatená suma

Obce / mestá

4 671

12 058 993 €

Samosprávne kraje

6 148

17 618 301 €

Neverejní poskytovatelia

5 246

14 629 702 €

Subjekty SPODaSK

514

1 003 497 €

Štátne CDR

2 099

4 432 000 €

SPOLU

18 678

49 742 493 €

 

Poskytnutie stabilizačného príspevku je ďalším pokračovaním pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Naposledy rezort práce koncom roka 2022 podporil tieto subjekty dotáciou v rámci inflačnej pomoci na pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov. Poskytovateľom sociálnych služieb vyplatil balík pomoci v celkovej sume takmer 18 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky môžu použiť do konca marca 2023.

 

Všetky informácie k dotáciám na stabilizačný príspevok a zoznam schválených žiadostí sú zverejnené na stránke MPSVR SR:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.