Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike v roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Nefrológovia v minulom roku sledovali vyše 152 tisíc pacientov s ochorením obličiek. Dospelým pacientom bola najčastejšie diagnostikovaná diabetická nefropatia – chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou. Táto diagnóza bola zároveň aj najčastejším dôvodom pre zaradenie pacienta do pravidelnej dialyzačnej liečby. Vlani lekári na Slovensku transplantovali obličky 129 pacientom.

Ambulantná nefrologická starostlivosť

Ku koncu minulého roka bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 152 437 pacientov, z toho 123 125 osôb vo vekovej skupine 19 a viacročných a 29 312 detí a mladistvých do 19 rokov. Kým počet dospelých pacientov oproti roku 2021 klesol o 7,3 %, u detí a mladistvých bol zaznamenaný nárast pacientov o 9 %.
 
Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie na glomerulovú chorobu pri diabetes mellitus – diabetickú nefropatiu (29 563 pacientov; 680,9 prípadov na 100 000 obyvateľov vo veku 19 a viac rokov). Deťom a mladistvým boli najčastejšie diagnostikované iné choroby obličiek (14 585 pacientov; 1 341,9 prípadov na 100 000 obyvateľov do 19 rokov).

 Sledované osoby podľa základnej diagnózy a vekovej skupiny v nefrologických ambulanciách v roku 2022

Dialyzačné stacionáre

V roku 2022 poskytovalo zdravotnú starostlivosť na Slovensku 76 dialyzačných stacionárov. Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo v minulom roku zapojených 4 300 pacientov (79, 2 prípadov na 100 000 obyvateľov). Oproti roku 2021 klesol počet osôb liečených v dialyzačných stacionároch o 3,4 % (158 osôb), avšak pri porovnaní s rokom 2009 vzrástol ich počet o 7,3 % (295 osôb). 
 
 Vývoj počtu pacientov v PDL, 2009 – 2022

Viac ako tretina pacientov (34 %; v počte 1 463 prípadov) mala dialyzačnú terapiu indikovanú na základe chronického ochorenia obličiek zapríčineného diabetom mellitus (diabetická nefropatia). V režime PDL sa tiež liečilo 15,1 % pacientov (v počte 651) s tubulointersticiálnymi nefritídami a 14,8 % osôb (v počte 636) s hypertenznou a vaskulárnou nefrosklerózou.
 
Pravidelnú dialyzačnú liečbu podstupovali najmä starší pacienti vo veku 70 a viac rokov (278,0 prípadov na 100 000 obyvateľov identického veku) a 60 až 69 rokov (175,5/100 000).
 
Z celkového počtu pacientov s pravidelnou dialyzačnou liečbou bolo 355 osôb zaradených na transplantačnú čakaciu listinu. Transplantácia obličky bola vykonaná u 129 pacientov.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.