Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v MPK

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

MZ SR do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh novelizácie zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MZ SR v rámci novely navrhuje aj nasledovné zmeny:

 • za nepeňažné plnenie sa na účely zverejňovania na stránke NCZI nebude považovať pohostenie na odbornom podujatí
 • za nepeňažné plnenie na účely dane z príjmov nebude považovať ani hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti so sústavným vzdelávaním,
 • umožnenie očkovania v lekárňach odborne spôsobilou osobou na výkon očkovania
 • vylúčenie zodpovednosti výrobcu lieky za škodu na zdraví v súvislosti s použitím lieku mimo SPC na základe povolenia na použitie lieku mimo SPC MZ SR
 • predpisovanie liekov:
  • lekár ústavnej starostlivosti predpíš pacientovi lieky na 28 dní; môže poveriť lekára VLD a VLDD na predpisovanie liekov na dobu 6 mesiacov
  • možnosť dohodnúť sa na poverení na predpisovanie liekov aj mimo neprítomnosti na ambulancii najdlhšie na šesť mesiacov; na 12 mesiacov v prípade liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny; na dobu neurčitú pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky v prípade trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa a pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii.
  • lekár, ktorý indikuje potrebu užívania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny alebo používanie zdravotníckej pomôcky je povinný humánny liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku predpísať.
  • všeobecný lekár predpisuje humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára len ak je poverený odborným lekárom podľa odseku.
 • predpisovanie zdravotníckych pomôcok sestrou: Sestra alebo pôrodná asistentka je povinná predpísať zdravotnícku pomôcku, ktorá je viazaná na odbornosť lekára, len na základe písomného poverenia odborného lekára. Sestra je na základe poverenia a v mene predpisujúceho lekára v ambulantnom zdravotníckom zariadení oprávnená vytvoriť preskripčný záznam v prípade, ak sa v zdravotnej dokumentácií nachádzajú všetky potrebné údaje pre jeho vytvorenie. Poverením na vytváranie preskripčných záznamov sa rozumie doručenie žiadosti predpisujúceho lekára do príslušnej zdravotnej poisťovne o vytvorenie elektronických prístupových práv pre sestru, ktorá vykonáva činnosť v pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 Kompletný materiál je dostupný na Legislatívny proces – SLOV-LEX.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.