Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Dňa 11. marca 2022 V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť nadobúda 15. marca 2022.

Novela prináša zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Ďalej sa precizujú ustanovenia týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania. Na základe potrieb aplikačnej praxe a v súlade s cieľmi rezidentského štúdia ako nástroja na doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušnými špecialistami sa upravujú niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024 sa z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia uplatnenia zdravotníckych pracovníkov z cudziny upravujú podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Skracujú sa lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov. V súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR sa možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže predlžuje aj na obdobie po ukončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19. Ďalej sa nahrádzajú časti prílohy č. 3 "Uznávanie diplomov o špecializácii v súvislosti s transpozíciou Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú.v. EÚ L 104, 15.4.2019) a Delegovaného rozhodnutia komisie (EÚ) 2020/548 z 20. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú.v. EÚ L 131, 24.4.2020).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.