Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

O dotáciu na energie môžu ministerstvo hospodárstva žiadať aj zdravotnícke zariadenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. O kompenzáciu nákladov môžu žiadať aj zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie). O finančné prostriedky sa žiada na mesačnej báze, aktuálne za január 2023. Požiadať však možno aj súhrnne.

Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu lebo elektriny vyjadrenú v eur/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 eur/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 eur/MWh.
 
Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:
Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8
 
Vzorec pre výpočet výšky dotácie na plyn:
Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8
 
Zdravotnícke zariadenia
Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. V prípade, že ambulancia nemá zriadené vlastné odberné miesto, o kompenzáciu môže požiadať subjekt - vlastník nehnuteľnosti. O kompenzáciu môžu požiadať nemocnice a ďalšie zariadenia  bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Všetky subjekty žiadajú o kompenzáciu rezort hospodárstva. 
 
Podanie žiadosti a informácie 
Žiadosti je možné podávať  v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva hospodárstva: energodotacie.mhsr.sk.  
 
V prípade potreby je k dispozícii taktiež podporný tím, ktorý bude žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.