Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

OTS: VšZP v čiastkových zmluvách len definovala objem dodávok liekov na rok 2015

Kategória: Spravodajstvo

Na stránke Úradu pre verejné obstarávanie boli v týchto dňoch zverejnené oznámenia o čiastkových zmluvách týkajúcich sa dodávky liekov pre VšZP na rok 2015.

Bratislava 15. januára (TASR-OTS) - Na stránke Úradu pre verejné obstarávanie boli v týchto dňoch zverejnené oznámenia o čiastkových zmluvách týkajúcich sa dodávky liekov pre VšZP na rok 2015. V tejto súvislosti sa v niektorých médiách objavili informácie, ktoré môžu navodzovať dojem, že ide o výsledky nových verejných obstarávaní, ktoré navyše VšZP realizovala v závere minulého roka, čo vraj môže vzbudzovať pochybnosti o transparentnosti tohto procesu. Nie je to pravda. 
      Medzi čiastkovou kúpnou zmluvou a  Rámcovou dohodou je totiž podstatný rozdiel. 
      Verejné obstarávanie na centrálny nákup liekov prebieha formou elektronickej aukcie a výsledkom je Rámcová dohoda, ktorá stanovuje najnižšiu cenu od víťazného uchádzača (cena sa môže v priebehu 4 rokov meniť, ale len smerom nadol) a predpokladaný počet kusov liekov na 4 roky. Počas trvania Rámcovej dohody (spravidla 4 roky) sa každoročne uzatvárajú čiastkové kúpne zmluvy, v ktorých sa len definuje počet balení liekov na nasledujúci kalendárny rok. V  priebehu verejného obstarávania (elektronickej aukcie) nie je totiž možné presne určiť, koľko liekov v ktorom roku bude poisťovňa potrebovať. Zdravotná poisťovňa musí totiž vychádzať z aktuálneho počtu poistencov zverejnených ÚDZS vždy v decembri na nasledujúci rok, zo stavu koncoročných zásob príslušného lieku, ktorý nemocnice nespotrebovali v danom roku a aj z požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takisto musí zohľadňovať prípadné zavedenie iného inovatívneho lieku, ktorý by eventuálne mohol nahradiť poisťovňou obstaraný liek a predpokladaný vývoj „chorobnosti“ v nasledujúcom období. Preto sa čiastkové kúpne zmluvy uzatvárajú a budú uzatvárať vždy len v decembri na požadované množstvo balení lieku na nasledujúci rok.

      Tento proces obstarávania nie je výsledkom súčasného vedenia poisťovne, ale je takto nastavený od začiatku verejného obstarávania vo VšZP. V súčasnosti je napríklad v platnosti 20 rámcových dohôd, ktoré uzavrelo iné ako súčasné vedenie poisťovne, pričom 7 z nich sa týka spoločnosti Medical Group Sk.

      V decembri 2014 teda VšZP uzatvorila celkove 31 čiastkových zmlúv na dodávku liekov s distribučnými spoločnosťami. Z toho 8   čiastkových kúpnych zmlúv so spoločnosťou Medical Group SK, v ktorých je stanovený objem (počet kusov liekov) na celý rok 2015. Tieto zmluvy boli uzavreté na základe platných Rámcových dohôd, ktoré boli výsledkom verejných obstarávaní od roku 2011.

      Pokiaľ ide o 8 verejných obstarávaní, ktorých výsledkom boli Rámcové dohody s Medical Group SK, v tých predložilo ponuky celkovo 24 uchádzačov. V 2 prípadoch sa zúčastnil 1 uchádzač, v 2 prípadoch 2 uchádzači, v 2 prípadoch 4 uchádzači a v 2 prípadoch 5 uchádzači. Centrálne nákupy liekov, v ktorých táto spoločnosť ponúkla VšZP najnižšiu cenu, sa týkajú koagulačných faktorov, interferonov, onkologických liekov, oftalmologík a trombolytík.

      Podstatou centrálneho nákupu liekov vo VšZP je transparentný a  efektívny nákup liekov. Pre poisťovňu je vždy rozhodujúca cena, kto ponúkne najnižšiu cenu a zároveň splní všetky podmienky účasti vo verejnej súťaži v súlade so zákonom, od toho VšZP lieky nakúpi. Verejné obstarávania sú realizované formou elektronickej aukcie, takže poisťovňa nevie ovplyvniť ani počet uchádzačov, ktorí sa do nej zapoja, ani cenu, ktorú v elektronickej aukcii ponúknu. Kto ponúkne najnižšiu cenu, uspeje. 
      Podmienky sú dané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, uplatňuje sa princíp nediskriminácie záujemcov, princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a  efektívnosti.
Informovala: Eva Ravingerová, hovorkyňa      UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.