Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznam o vyhlásení výzvy pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MIRRI

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 4. februára 2022 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC213-2022-91.

Oprávnenými žiadateľmi sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“) s výnimkou tých, ktorým už bol poskytnutý príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC213-2017-20 a IROP-PO2-SC213-2017-25.

Vyhlásená výzva sa realizuje podľa schémy štátnej pomoci ŠP SVHZ – 1/2017 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=3151354

Na výzvu je alokovaných 20,5 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/vyzvy/irop-po2-sc213-2022-91/index.html.

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované na e-mailovej adrese: mzsoirop@health.gov.sk.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Bárdošova 2
831 01 Bratislava.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.