Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznam o zverejnení aktualizácie schémy štátnej pomoci pre poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MIRRI

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) zverejňuje „Schému štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti“ evidovanej pod č. ŠP SVHZ – 1/2017 (ďalej len „schéma štátnej pomoci ŠP  SVHZ v znení dodatku č. 4“).

V rámci schémy štátnej pomoci ŠP SVHZ v znení dodatku č. 4 bola aktualizovaná najmä kapitola M. Podmienky poskytnutia pomoci a kapitola O. Mechanizmus poskytovania pomoci z dôvodu aktualizácie Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Schéma štátnej pomoci ŠP SVHZ v znení dodatku č. 4 bola zverejnená v Obchodnom vestníku pod č. 17/2022 a nadobudla platnosť a účinnosť dňa 26. 1. 2022.

Schéma štátnej pomoci ŠP SVHZ v znení dodatku č. 4 je zverejnená tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.