Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa, na funkčné obdobie päť rokov, organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť1,
- vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied,
- ovládanie anglického jazyka najmenej na úrovni C1,
- najmenej päťročná prax v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií,
- uchádzač nebol za posledné tri roky v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom pracovnoprávnom vzťahu s držiteľom registrácie zdravotníckej technológie, alebo so zdravotnou poisťovňou s menej ako 100 % majetkovou účasťou štátu, ani od nich neprijímala majetkové plnenie alebo nemajetkové plnenie,
- Koncepcia rozvoja a riadenia inštitútu.

Osoba sa na účely zákona č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 358/2021 Z. z.“) považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
3. životopis uchádzača vo forme:
    a) meno a priezvisko,
    b) akademické tituly,
    c) vzdelanie,
    d) pracovné skúsenosti,
    e) publikácie,
    f) jazykové zručnosti,
4. Koncepcia rozvoja a riadenia inštitútu,
5. čestné vyhlásenie, že uchádzač ovláda anglický jazyk najmenej na úrovni C1,
6. čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol za posledné tri roky v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom pracovnoprávnom vzťahu s držiteľom registrácie zdravotníckej technológie, alebo so zdravotnou poisťovňou s menej ako
100 % majetkovou účasťou štátu, ani od nich neprijímala majetkové plnenie alebo nemajetkové plnenie,
7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2,
8. písomný súhlas uchádzača so zverejnením životopisu a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu na webovom sídle ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účel transparentnosti výberového konania; životopisy uchádzačov ministerstvo bezodkladne po ukončení výberového konania stiahne z webového sídla ministerstva,
9. notársky overená kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní najmenej druhého stupňa v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied,
10. doklad preukazujúci najmenej päťročnú prax v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (napr. potvrdenie zamestnávateľa), nie čestné vyhlásenie.

Formálna úprava Koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu: Koncepciu je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 normostrán A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 18 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Mesačná mzda: V súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí riaditeľovi za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mzdy za kalendárny rok dva roky predchfázajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa mesačná mzda poskytuje, zaokrúhlená na celé euro nahor.

Dátum uskutočnenia výberového konania: 18. september 2023.

Miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava.

Dátum a adresa, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. augusta 2023 s označením „VK HTA - neotvárať“ na obálke na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2, P.O.BOX 52
837 52 Bratislava

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poučenie uchádzačov:

V súlade s § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 358/2021 Z. z. na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty uvedené v zozname požadovaných dokladov (vyššie), a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Pre úplnosť uvádzame, že v súlade s § 5 ods. 10 až 11 zákona č. 358/2021 Z. z. riaditeľ nesmie popri výkone svojej funkcie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej, umeleckej, poradenskej alebo dozornej činnosti pre inštitúcie hospodáriace s verejnými prostriedkami okrem dozornej rady inštitútu. Ak víťaz výberového konania vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, je povinný skončiť každú takúto funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť do 100 dní odo dňa vymenovania do funkcie riaditeľa. Pri plnení úloh inštitútu postupuje riaditeľ nestranne a nezávisle od štátnych orgánov a iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb.

niphatvz-infopovinnost-mzsr-hta.docx Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
niphatvz-dotaznik-k-ziadosti-o-vypise-z-rt.doc Údaje k žiadosti o výpis z registra trestov
niphatvz-pisomny-suhlas-hta.docx Písomný súhlas uchádzača so zverejnením životopisu a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účel transparentnosti výberového konania


1)     § 5 ods. 6 zákona č. 358/2021 Z. z. : „Bezúhonnosť podľa odseku 5 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov; na tento účel je osoba podľa odseku 5 povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa odseku 5 nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“

2)     § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.