Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Oznámenie výsledku vybavenia petície Pet 6/2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 6/2022

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Petícia za zavedenie dobrovoľného a plne hradeného očkovania proti HPV pre  všetkých a všetky “

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
 1 764 

Dátum doručenia:
 12.04.2022

Dátum vybavenia:
 10.05.2022

Spôsob vybavenia: 
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 12.04.2022 bolo do podateľne MZ SR doručené podanie zo dňa 07.04.2022 označené ako „Petícia za zavedenie dobrovoľného a plne hradeného očkovania proti HPV pre všetkých a všetky “, ktorého odosielateľom je Občianske združenie Prirodzene, Veľký Pesek 310, 937 01 Sikenica. Podanie bolo doručené spolu s  221 kusmi podpisových hárkov v listinnej podobe so zoznamom 1764 osôb, ktoré podporili petíciu elektronicky prostredníctvom portálu mojapeticia.sk. Kancelária ministra zdravotníctva postúpila dokumentáciu na ďalšie konanie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou farmácie a liekovej politiky a Odborom verejného zdravia, skríningu a prevencie.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR doručené podanie zo dňa 07.04.2022 označené ako „Petícia za zavedenie dobrovoľného a plne hradeného očkovania proti HPV pre všetkých a všetky “ vrátane jeho príloh prijal. ÚKDaS po posúdení obsahu ako formálnych náležitostí podania a doručených podpisových hárkov v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ako aj § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zaevidoval doručenú dokumentáciu v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKDaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 6/2022, ktorá má charakter žiadosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je  povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície.

Jedným z dôvodov nízkej zaočkovanosti adolescentov na Slovensku bol vysoký doplatok za nonavalentnú vakcínu proti HPV Gardasil 9, ktorý museli doplácať rodičia za vakcínu svojim deťom. Z iniciatívy Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR, hlavnej odborníčky MZ SR pre deti a dorast, ako aj spolupráce  hlavných odborníkov a odborných spoločností sa podarilo úspešne zabezpečiť od 01.05.2022 plnú úhradu zdravotnými poisťovňami vakcíny proti vírusom HPV, Gardasil 9 pre deti v trinástom roku života. Súbežne MZ SR spustilo aj rozsiahlu kampaň, ktorej jedným z cieľov je informovať verejnosť o dostupnosti vakcíny HPV bez doplatku. Odborníci sa zhodli, že vakcína proti HPV je najúčinnejšia pred prvým pohlavným stykom, rovnako u dievčat ako u chlapcov. Preto sa v tejto etape vakcinácie prijal koncept, že najúčinnejším spôsobom v rámci Národného imunizačného programu SR je plošné očkovanie adolescentov s plne hradenou vakcínou zdravotnými poisťovňami.

V súvislosti s aktuálne platnou plnou úhradou vakcíny Gardasil 9 je pre obe pohlavia detí v kohorte 12 ročných šanca uskutočniť stratégiu deklarovanú v Národnom onkologickom pláne SR a dostať sa v percente zaočkovanosti adolescentov na úroveň prevenčných programov väčšiny vyspelých  krajín EÚ.

Odporúčania vakcinácie sú rovnaké pre chlapcov aj dievčatá. Ideálny vek na očkovanie vakcínou proti HPV je medzi 11 a 12 rokom života, kde väčšina z nich ešte nie je sexuálne aktívna. Dáva sa prednosť očkovaniu v dospievajúcich rokoch pred dospelosťou, pretože adolescenti majú malú pravdepodobnosť, že budú vystavení vírusu a majú lepšiu imunitnú odpoveď na očkovaciu látku.

Európska komisia má za cieľ v rámci boja proti rakovine, eliminovať rakovinu krčka maternice . K tomuto cieľu má pomôcť zaočkovať vakcínou proti vírusu HPV najmenej 90% cieľovej populácie dievčat a zvýšiť očkovanie u chlapcov. V tomto zmysle predstavuje nonavalentná HPV vakcína Gardasil 9 jedinú racionálnu primárnu prevenciu pred HPV rakovinami aj pre chlapcov. Okrem rozšíreného spektra vysoko rizikových HPV genotypov je nutné zdôrazniť aj indikáciu prevencie proti genitálnym bradaviciam vyvolaným HPV genotypmi 6 a 11. Na Slovensku je pritom dostupná len jedna plne hradená vakcína, ktorá túto prevenciu poskytuje a to je nonavalentná HPV vakcína Gardasil.

Čo sa týka zvyšovania povedomia o HPV a o očkovaní proti HPV má MZ SR aktívnu pracovnú skupinu v oblasti komunikácie o skríningoch a venuje sa aj téme očkovania proti HPV. Očkovanie proti HPV boli aj témou tlačovej konferencie uskutočnenej na MZ SR v spolupráci s pacientskymi organizáciami ako aj zdravotnými poisťovňami. MZ SR bolo súčasťou prípravy projektu Joint Action na tému Komunikačné kampane o HPV očkovaní, čo je spoločná iniciatíva členských štátov. MZ SR je tiež aktívne zapojené v projekte IARC, Improving cancer care and coordination and screening, kde jednou z hlavných tém je vytvorenie komunikačnej stratégie za technickej pomoci IARC.

Vakcína je účinná aj u dospelých mužov a žien. Účinnosť je dokázaná aj u pacientov už nakazených jedným typom vírusu HPV, očkovacia látka ich môže chrániť aj pred zvyšnými ôsmimi typmi vírusov. Naďalej budú prebiehať rokovania so zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej prístupnosti k očkovaniu aj v iných vekových kategóriách, ako aj o ďalších možnostiach efektívneho zisťovania HPV vírusu u našej populácie. Po nejakom časovom horizonte a vyhodnotení výsledkov zaočkovanosti adolescentov na Slovensku vakcínou proti HPV, bude možné v rámci odbornej pracovnej skupiny na MZ SR s odborníkmi a zdravotnými poisťovňami prediskutovať aj možnosť rozšírenia plnej úhrady vakcíny pre ďalšie vekové skupiny.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.