Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

PMÚ začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody medzi podnikateľmi v oblasti dodávok a distribúcie liekov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: PMÚ

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 18. 6. 2024 začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu dodávok a veľkodistribúcie liekov. PMÚ v začatom správnom konaní aplikuje aj článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa posudzujú dohody obmedzujúce súťaž, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

PMÚ v rámci prešetrovania tohto prípadu vykonal neohlásené inšpekcie. Na základe vykonaného prešetrovania získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že minimálne dvaja podnikatelia pôsobiaci v oblasti dodávok a distribúcie liekov koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach, spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov a vymieňali si citlivé informácie.

V danom prípade môže ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže PMÚ dospieť v rozhodnutí.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.