Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Podpisom memoranda bližšie k reforme starostlivosti o duševné zdravie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., podpísali dnes dopoludnia Memorandum o spolupráci pri realizácii reformy psychiatrickej starostlivosti. Podpisom memoranda zúčastnení deklarovali spoločný záujem na spolupráci pri uskutočňovaní jednotlivých krokov reformy a jej udržateľnosti. Cieľom je vytvoriť kvalitný a komplexný systém starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorý bude viesť k zvýšeniu kvality života pacientov s psychickou poruchou, k zabráneniu ich vyčlenenia zo spoločnosti, k zvýšeniu efektivity psychiatrickej starostlivosti a kvality poskytovaných služieb.

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva: „Táto oblasť v rámci zdravotnej starostlivosti bola v minulosti dlhé roky veľmi zanedbávaná, čo sa vypuklo prejavilo v dobe pandémie a vojny. Musíme to zmeniť našou reformou. A ak chceme mať reformu kvalitnú, takú, ktorá nie je urobená „od stola“, budeme intenzívne spolupracovať s odborníkmi. Nechceme robiť ani čiastkové, ani malé zmeny, chceme komplexnú a zlepšenú starostlivosť o pacientov s psychickými poruchami. A táto starostlivosť vďaka spolupráci s odborníkmi a vďaka reforme bude humánnejšia a bude   viac previazaná so sociálnymi službami  a integráciou pacientov do komunity, v ktorej žijú.“
 
Partnerstvo medzi ministerstvom zdravotníctva a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, znamená vzájomnú výmenu informácií a podkladov, prerokovávanie opatrení, ktoré sa dotýkajú reformy duševného zdravia, spoluprácu pri riešení koncepčných problematík, participáciu organizačných útvarov rezortu a odborníkov na dosahovaní cieľov reformy, zdieľanie personálnych, technických a znalostných kapacít, ako aj zapojenie ďalších partnerov – samotných pacientov, zdravotných poisťovní, samospráv, Rady vlády SR pre duševné zdravie, stavovských a ďalších odborných organizácií či mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti duševného zdravia.
 
Ľubomíra Izákova, prezidentka SPS: „ Som veľmi rada, že sme dnes podpísali memorandum s ministerstvom, pretože Slovenská psychiatrická spoločnosť definovala témy, ktoré je potrebné urgentne riešiť a pri ich riešení je spolupráca odborníkov pracujúcich v oblasti duševného zdravia s ministerstvom zdravia kľúčová. Reforma totiž musí priniesť efektívny, kvalitný a komplexný systém starostlivosti o ľudí s psychickými poruchami, z ktorého budú na prvom mieste profitovať samotní pacienti a spolu s nimi pocítia pozitívne zmeny aj odborníci. Cieľom je, aby systém starostlivosti bol koordinovanejší a adresnejšie zameraný na dosiahnutie čo najvyššej kvality života a stupňa zotavenia pacienta, v širšom kontexte aj zlepšenia kondície celej spoločnosti.“
 
Témy reformy psychiatrickej starostlivosti sú súčasťou reformy starostlivosti o duševné zdravie a sú širokospektrálne, vyriešiť ich potrvá niekoľko rokov. Reformné zmeny je však možné naštartovať hneď, pretože reforma starostlivosti o duševné zdravie je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR a počíta s alokáciou  takmer 45 miliónov eur na:
 
- vybudovanie psycho-sociálnych centier,
- doplnenie siete psychiatrických stacionárov,
- vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra,
- humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti.
Konkrétne pôjde napríklad o:
- zriadenie minimálne 38 centier pre dospelých a  deti,
- vznik minimálne 15 psychiatrických stacionárov pre dospelých, deti a adolescentov
- zriadenie minimálne 3 nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra,
- rekonštrukcia minimálne 244 lôžok v ústavných psychiatrických zariadeniach za účelom humanizácie podmienok pre hospitalizáciu
- a ďalšie.
 
Výzvy budú vyhlásené na jeseň tohto roka.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.