Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v slovenskej republike 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií vo svojej najnovšej štatistike prináša informácie o pacientoch s poruchami psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu, hospitalizáciách pacientov kvôli nadmernému užívaniu alkoholu a rodičkách, ktoré sa alkoholu nevzdali ani počas tehotenstva. Štatistiku dopĺňajú aj informácie o samovraždách a samovražedných pokusoch vykonaných pod vplyvom alkoholu.

Vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu

  
Pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu bolo v minulom roku v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 28 854 osôb (21 593 mužov a 7 261 žien), pričom až u 73,6 % z nich bol diagnostikovaný syndróm závislosti od alkoholu.
Počet vyšetrených pacientov s poruchami psychiky a správania v dôsledku užívania alkoholu medziročne stúpol o 6,1 %, avšak oproti obdobiu pred pandémiou v rokoch 2015 – 2019 (Ø 30 480 vyšetrených osôb) bol ich počet nižší o 5,3 %.
 Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním alkoholu podľa pohlavia za roky 2011 – 2022

Prvýkrát v živote boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v roku 2022 zistené 7 147 osobám a z nich až u 4 268 osôb bol diagnostikovaný syndróm závislosti. Najviac novodiagnostikovaných pacientov, rovnako u mužov aj žien, bolo vo vekových kategóriách 35 – 44 rokov a 45 – 54 rokov. 

Počet vyšetrených osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním alkoholu (F10.0 – F10.9) zistenými prvýkrát v živote podľa pohlavia a vekových skupín za roky 2011 – 2022

Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol

  
V roku 2022 bolo ukončených 13 502 hospitalizácií na ochorenia, ktoré vznikli v dôsledku užívania alkoholu. Počet hospitalizácií mužov bol približne 3-násobne vyšší ako počet hospitalizácií žien. V porovnaní s rokom 2021 vzrástli hospitalizácie u oboch pohlaví, výraznejšie u mužov (o 11,9 %) ako u žien (o 4,4 %).
 
Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2022 dominovali v ústavnej liečbe poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu s počtom 10 922 hospitalizácií. Ďalších 2 227 hospitalizácií zapríčinila alkoholová cirhóza pečene. Zaznamenaných bolo aj 201 hospitalizácií s diagnózou toxický účinok etanolu.

Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky

 
Alkohol zvyšuje aj riziko samovražedného správania. V minulom roku na Slovensku spáchalo samovraždu 563 osôb, z toho v 33,4 % (188 samovrážd) prípadoch išlo o samovraždu za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky.
 
Zo 724 samovražedných pokusov bolo 34,4 % (249 pokusov) vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky. (NCZI eviduje samovražedné pokusy tých osôb, ktorým bola po pokuse poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení)

Samovraždy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky a ich podiel z celkového počtu samovrážd za roky 2011 – 2022

Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva

  
Konzumácii alkoholu sa nevyhýbajú ani tehotné ženy. Z posledných spracovaných údajov za rok 2021 vyplynulo, že z celkového počtu 56 183 pôrodov bolo evidovaných 232 prípadov rodičiek, ktoré počas tehotenstva užívali alkohol. Na 1 000 pôrodov tak pripadlo 4,1 rodičiek užívajúcich alkohol. Z hľadiska vzdelania išlo najmä o ženy so základným vzdelaním (9,3 rodičiek užívajúcich alkohol v tehotenstve na 1 000 rodičiek so základným vzdelaním v roku 2021).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.