Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Postavenie nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

V prípade nezmluvného vzťahu postupuje poskytovateľ vo vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne nasledovne:

1.Odkladná zdravotná starostlivosť

Poskytuje zdravotnú starostlivosť na priamu platbu podľa cenníka (vrátane nákladov na SVaLZ vyšetrenia – najmä laboratórne vyšetrenia – v žiadanke vyznačíte nezmluvný poskytovateľ). Odporúčame poskytovateľom aktualizovať si cenníky a zaslať aktuálne cenníky na príslušný úrad VÚC (v cenníku zohľadnite aj vypisovanie žiadosti o poskytnutie príspevku, cenu laboratórnych výkonov, ktoré indikujete).

V prípade odkladnej zdravotnej starostlivosti môže pacient požiadať zdravotnú poisťovňu o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – podmienky poskytnutia príspevku a postupu poistenca pri uplatnení príspevku sú dostupné na webových sídlach ZP – napr. VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotnastarostlivost/poskytovanie-prispevkov/ Jedná sa o príspevok (platbu) pacientovi, nie poskytovateľovi. Pacient u nezmluvného poskytovateľa platí za zdravotnú starostlivosť podľa cenníka.

Pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetický potravín predpisujúci lekár nezmluvného poskytovateľa uvedie poznámku „HRADÍ PACIENT“ v preskripčnom zázname a na lícnej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a poznámku „NEZMLUVNÝ LEKÁR“ v preskripčnom zázname a na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. Tieto poznámky uvedie aj všeobecný lekár/pediater, ak predpisuje lieky na základ odporúčania nezmluvného špecialitu.

2. Neodkladná zdravotná starostlivosť

Nezmluvný poskytovateľ má nárok na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť,ktorá nebola potvrdená zdravotnou poisťovňou, zdravotná poisťovňa neuhradí. Poisťovňa je povinná potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť; potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.

 V súvislosti s neodkladnosťou zdravotnou starostlivosťou odporúčame všetkým nezmluvným poskytovateľom:

 Pri predpisovaní liekov liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetický potravín po potvrdení neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou predpisujúci lekár nezmluvného poskytovateľa uvedie poznámku „NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ“ v preskripčnom zázname a na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu.

 Odporúčame poskytovateľom, aby pacientov pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti informovali o svojom statuse nezmluvného poskytovateľa a skutočnosti, že poskytnutú zdravotnú starostlivosť budú musieť uhradiť. Pacient musí mať možnosť rozhodnúť sa, či s takýmto postupom bude súhlasiť.

 V prípade poskytovateľov VLD a VLDD je potrebné, aby títo predložili poisťovni vlastný návrh cenových podmienok, za účelom preukázania vôle uzatvoriť zmluvu s poisťovňou, keďže poskytovatelia VLD a VLDD majú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, z ktorej kapitujú aspoň jedného poistenca. Poskytovatelia ŠAS takúto povinnosť nemajú, ale aj v ich prípade možno zaslať poisťovni protinávrh, ako prejav vôle zostať zmluvným poskytovateľom za splnenia predkladaných zmluvných podmienok.

 Zdroj: https://lekom.sk/files/2/Novinky/Postavenie%20nezmluvn%C3%A9ho%20poskytovate%C4%BEa%20zdravotnej%20starostlivosti-1.pdf

Celé stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR poskytnuté SLK nájdete tu: https://lekom.sk/files/2/Banery/Stanovisko%20MZSR_nezmluvni%20poskytovatelia.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.