Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do ukončenia mimoriadneho stavu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

Odporúčania SLK v nadväznosti na novelu zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Postupy pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín:

 

  • Odporúčanie

Na základe rozhodnutia MZ SR všeobecný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú viazané na odbornosť lekára na základe odporúčania odborného lekára vydaného pred 01.01.2022 do doby platnosti odporúčania.

  • Pandemická výnimka

Z dôvodu pretrvávajúcej krízovej situácie s ochorením COVID-19 (stále aktuálne trvá od marca 2020), je ošetrujúci lekár oprávnený predpísať kategorizovaný liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu a to na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke bez ohľadu na preskripčné alebo indikačné obmedzenia.

  • Predpisovanie liekov po prepustení pacienta z hospitalizácie

Na základe rozhodnutia MZ SR v prepúšťacej správe môže byť uvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny; a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov odo dňa prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

  • Preskripčne obmedzené lieky, ak sa neuplatňuje bod 1 alebo 2

Pri lekárskom vyšetrení je odborný lekár povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.

  • Lieky bez preskripčného obmedzenia

Liek je oprávnený predpísať, ktorýkoľvek poskytovateľ. Vo všeobecnosti aj v tom prípade platí zásada ako pri predpise preskripčne obmedzených liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín – kto lekársky vyšetruje, ten predpisuje. Zároveň, ale vzhľadom na účel úpravy predpisovania liekov – eliminovať zbytočný pohyb pacienta medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, je potrebné aby poskytovateľ, ktorého pacient žiada (aj na základe telefonickej alebo emailovej komunikácie s pacientom) o predpísanie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny bez preskripčného obmedzenia a ktorý pozná zdravotný stav pacienta vo vzťahu k indikovanej medikamentóznej liečbe – vedie jeho zdravotnícku dokumentáciu aj so záznamami z vyšetrenia od iných lekárov – predpísal liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu a neodosielal pacienta k inému poskytovateľovi, a to aj z dôvodu, aby prípadne nevznikalo riziko ohrozenia zdravia pacienta v dôsledku oneskoreného predpisu.

  • Upozornenie

Lekár sa má oboznámiť s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva zo dňa 17. februára 2022 a nespoliehať sa na individuálny výklad jednotlivcov v akomkoľvek postavení. Nedodržanie Rozhodnutia MZ SR je porušením zákona. Interpretácia, že liek má predpísať lekár, ktorý predpísal liek prvýkrát, nemá t. č. opodstatnenie v žiadnej z platných zákonných noriem.

 Zdroj: https://lekom.sk/files/2/Novinky/Predpisovanie%20liekov%20do%20skon%C4%8Denia%20mimoriadneho%20stavu.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.