Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prehľad najnovších legislatívnych zmien

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V Zbierke zákonov vyšlo:

Zákon č. 266/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť 9. augusta 2022.

Novelou sa má odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom; podpora vstupu nových liekov na trh; zabezpečenie účelného a efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnej stability tohto systému.

Zákon č. 267/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Vyhláška MZ SR č. 280/2022 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny – vyhláška nadobudla platnosť 5. augusta 2022.

Cieľom prijatia vyhlášky bolo zlepšenie podmienok na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky, , ku ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024.

Vyhláška MZ SR č. 284/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti – vyhláška nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Vyhláška upravuje kľúčové ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len "inštitút"). Kľúčové ukazovatele výkonnosti inštitútu (ďalej len "kľúčové ukazovatele") sú merateľné parametre, ktoré jasne ukazujú ako si inštitút plní svoju hlavnú úlohu plynúcu zo zákona. Sú nástrojom pre dozornú radu ako hodnotiť plnenie úloh inštitútu. Vytvárajú rámec pre motivovanie a sankcionovanie inštitútu prostredníctvom zníženia príspevku na činnosť inštitútu, ak si inštitút neplní zákonom zverené úlohy. Merajú výkon inštitútu vo vzťahu k hlavným úlohám inštitútu podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona, tak ako je to uvedené v § 10 ods. 2 zákona. Sú viazané na činnosti, ktoré má inštitút vo svojej pôsobnosti. Nie sú viazané na činnosti, na ktoré inštitút nemá dosah. Prvýkrát sa kľúčové ukazovatele vyhodnocujú v roku 2024 za rok 2023, teda rok, kedy má inštitút fungovať v plných kapacitách a jeho činnosť nemá byť ovplyvňovaná neistotami plynúcimi z prvých mesiacoch fungovania pri rozbiehaní mechanizmov, stanovovaní metodík a získavaní zamestnancov. Prvýkrát majú potenciál ovplyvniť financovanie inštitútu na rok 2025.

Opatrenie MZ SR č. 290/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov – účinné od 1. septembra 2022.

Opatrenie ustanovuje podmienky pre splnenie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých podľa typu najčastejšie vykonávaných liečebných výkonov, minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie pre psychiatrické stacionáre pre deti. Ďalej sa upravujú aj podmienky minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky.

Vyhláška MZ SR č. 298/2022 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku hrubého domáceho produktu pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku – účinná od 1. septembra 2022.

Zlepšenie podmienok na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.