Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prehľad najnovších legislatívnych zmien

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia/ASPI

V Zbierke zákonov vyšlo:

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 506/2022 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu – vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2023.

Upravil sa zoznam liečiv, ktoré sú určené na podpornú alebo doplnkovú liečbu, pretože tento zoznam nebol ešte menený a dopĺňaný od vydania vyhlášky č. 434/2011 Z. z. Zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu je ustanovený v prílohe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 434/2011 Z. z. a v platnom znení obsahuje 130 liečiv, ktoré sú určené na podpornú alebo doplnkovú liečbu. Lieky s obsahom liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu nemôžu byť zaradené v zozname kategorizovaných liekov.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

  • Zákon č. 517/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť 12. januára 2023.

Došlo k transpozícii smernice EÚ o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, nové kritériá na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a spôsob jej preukazovania.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

  • Zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2023 do 30. apríla 2023.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 29/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii – vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2023.

Zmena opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

  • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 30/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov – opatrenie nadobudlo účinnosť 28. januára 2023.

Opatrením sa zaviedol nový úhradový mechanizmus pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť; krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

  • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov – opatrenie nadobudlo účinnosť 28. januára 2023.

Opatrením sa zabezpečila kvalita poskytovania špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti úpravou minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia pre túto zdravotnú starostlivosť.

Zmena vyhlášky o zozname štatistických výkazov v zdravotníctve

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 33/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. – vyhláška nadobudne účinnosť 1. apríla 2023.

Vyhláška upravuje okruh spravodajských jednotiek vykonávajúcich hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve takým spôsobom, že sa rozšíri okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorí nevykonávajú hlásenie o Ročnom výkaze o ekonomike organizácií v zdravotníctve o tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je mesto alebo obec. Súčasne sa vzhľadom na viaceré zmeny v zákone č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upraví charakteristika navrhovaných ukazovateľov hlásenia o Štvrťročnom výkaze o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia tým, že sa rozšíria charakteristiky navrhovaných ukazovateľov o osobitné prípady úhrady a sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi reálnou úhradou a podmienenou úhradou, informáciu o vykonaní verejného obstarávania u výrobcu a informáciu o existencii zmluvy o podmienkach úhrady podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 54/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov        – zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2023.

Došlo k posilneniu pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na strategickej úrovni riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, dobudovanie súboru základných záchranných zložiek, ktorého súčasťou musí byť Policajný zbor a záchranná zdravotná služba ako celok, zvýšenie odbornej úrovne jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému.

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023   

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 56/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023 – vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2023.

Vyhláškou sa ustanovil všeobecne záväzným právnym predpisom index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na príslušný kalendárny rok, teda na rok 2023. Index rizika nákladov ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2023 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za mesiac január 2023.

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 63/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023 –        vyhláška nadobudla účinnosť 1. marca 2023.

Vyhláškou došlo k zlepšeniu prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami zavedením zoznamu farmaceuticko–nákladových skupín diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok.

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie         

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 67/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov. – vyhláška nadobudla účinnosť  1. marca 2023.

Vyhláška zohľadňuje nové parametre doplnených do procesu prerozdeľovania poistného (96 % prerozdeľovaných prostriedkov, diagnosticko-nákladové skupiny a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok) novelou zákona o zdravotnom poistení (č. 392/2022 Z. z.).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.