Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Prevencia a liečba onkologických ochorení sa stala prioritou. Odpočet činnosti ministerstva zdravotníctva v oblasti predchádzania a liečby onkologických ochorení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minulý rok vzniklo na konferencii Onkológia na Slovensku Memorandum pacientskych organizácií a Ministerstvo zdravotníctva SR je s týmto memorandom oboznámené. A nielen to. Mnohé z tém, ktoré pacientske organizácie v uvedenom memorande navrhovali, sa už ministerstvu podarilo vyriešiť alebo sú v procese realizácie:

a/ po pandémii sa opätovne štartujú skríningové programy;

b/ zvyšuje sa počet overených mamografických pracovísk zo 16 na 19, pričom rezort je v kontakte aj s ďalšími pracoviskami;

c/ v príslušných komisiách sa rokuje aj o úhradách a vykonávaní TOKS, teda testov na okultné krvácanie, a to raz ročne, ako to je stanovené a v iných európskych štátoch;

d/ čo sa týka USG prevencie prsníkov, medicína založená na dôkazoch a aplikačná prax potvrdili nadužívanie USG a jej neefektívnosť, ako aj  iatrogenizáciu bezpríznakových žien, a preto celý manažment  aktívneho vyhľadávania karcinómu prsníka (vrátane úpravy vekového intervalu pre štátom garantovaný skríning na 45 – 75 rokov) plánuje rezort upraviť novelou zákona 577/2004, ktorý je v príprave a upravuje  podmienky skríningu všeobecne pre  populáciu žien v SR (bez možnosti oportúnneho skríningu a bez možnosti nadužívania neefektívneho preventívneho USG prsníkov). Je potrebné, aby sa celý proces skríningu zefektívnil. Novela zákona sa pripravuje v súlade s odporúčaniami Európskej komisie v Bruseli, s ktorou aktívne spoločne s Národným onkologickým inštitútom (NOI) spolupracujeme;
 
e/ za veľký spoločný úspech ministerstva, poisťovní a zástupcov pacientskych organizácií, považujeme bezplatné očkovanie proti  HPV  vírusu od mája 2022, a to nanovalentnou vakcínou – zatiaľ majú toto očkovanie hradené dievčatá a chlapci medzi 12. až 13.-tym rokom života.  Zdravotné poisťovne poskytujú aj ďalšie benefity pre mladých ľudí do 18 rokov. Rezort zdravotníctva však v debate s poisťovňami o hradení týchto vakcín aj pre iné vekové kategórie pokračuje aj naďalej;
 
f/ revolúcia v liekovej politike – novela zákona 363/2011 konečne priniesla doslova poriadok do schvaľovacích a registračných postupov pri liekoch, čím sa zabezpečí prístup množstva onkologických pacientov k inovatívnej liečbe. Zaviedli sa tiež nové nástroje zabezpečujúce efektívne a účelné vynakladanie zdrojov;
 
g/ ministerstvo rovnako zrevidovalo štandardné postupy pre skríningovú mamografiu a pripravuje ich aktualizáciu aj v roku 2022;
h/ nový prístup k paliatívnej starostlivosti je jednou veľkou a samostatnou kapitolou v investíciách v Pláne obnovy a odolnosti SR. Cieľom rezortu je rozšíriť a obnoviť domácu ošetrovateľskú starostlivosť vybudovaním a zriadením nových ADOS a opätovne vybaviť 80 existujúcich ADOS. Chceme tiež vytvoriť viac ako 600 lôžok následnej starostlivosti, rozšíriť a obnoviť kapacity pobytovej paliatívnej starostlivosti či materiálno-technicky podporiť 26 mobilných hospicov;

i/ Plán obnovy a odolnosti SR poskytne prostriedky na reformu siete nemocníc, na ich lepšiu vybavenosť, čo určite ovplyvní aj diagnostiku onkologických ochorení a starostlivosť o pacientov;

j/ na ministerstve bola takisto zriadená monitorovacia komisia, ktorá bude každoročne poskytovať monitorovacie správy o stave slovenského zdravotníctva. Zástupcovia v nej sú nielen zdravotníci či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj pacienti. Monitorovacie správy, ktoré budú zverejňované na webe ministerstva, budú obsahovať hodnotenie vopred určených opatrení a ukazovateľov. Vďaka tomu ministerstvo zdravotníctva získa účinný nástroj na sledovanie dlhodobého vývoja, a zároveň bude vedieť flexibilne určovať ciele pre ďalšie roky.
 
k/ už tento rok sme zabrali v podpore edukácie a propagácie prevencie a skríningových programov, a to najmä prostredníctvom príslušnej pracovnej skupiny, ktorá pripravila novú komunikáciu pod názvom onkokontrola. Táto skupina pracuje pod ministerstvom zdravotníctva, majú v nej zastúpenie pacientske organizácie aj zdravotné poisťovne či Národný onkologický inštitút, ktorý úzko spolupracuje a koordinuje svoje výstupy na verejnosti a v médiách. Odborným garantom obsahu je NOI, garantom komunikácie MZ SR;
 
l/ v rámci NOI bola vypracovaná výzva pre pacientske organizácie na poskytnutie finančných prostriedkov na ich projekty vo výške 100-tisíc eur. MZ SR je súčasťou projektu Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) na podporu kontroly rakoviny vo východnej Európe. 
 
Všetky tieto konkrétne skutky znamenajú znásobenie úsilia vo všetkých oblastiach v zdravotníctve s dôrazom na oblasť onkológie. Nemôžeme dovoliť, aby nám – a to v celej Európe či celosvetovo – vznikla nová pandémia onkologických ochorení.

V najbližšom období sa preto ministerstvo zameria aj na ďalšie aktivity:
- zlepší dátové toky v oblasti skríningu v spolupráci s NCZI (projekt Dátová mapa) – je vytvorená pracovná skupina na dáta pre skríning, ktorá začne pracovať na dátových tokoch;
- vytvorí školiace aktivity pre zdravotníkov v spolupráci s medzinárodnou agentúrou IARC, súčasťou je aj príprava analýzy súčasného stavu z pohľadu procesov;
- zaradí HPV skríning podľa odporúčaní EÚ,
- pilotne zavedie skríning rakoviny pľúc,
- a upraví zákon 577/2004, ktorým sa zosúladíme so štandardnými postupmi na výkon prevencie populačným skríningom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.