Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezidentské štúdium pre pediatrov je opäť otvorené

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Záujemcovia o rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria budú do tohto štúdia opäť zaradení už od 1. októbra 2023. 

Vzdelávanie lekárov zaradených do špecializačného odboru pediatria do všeobecných ambulancií pre deti a dorast patrí medzi priority Ministerstva zdravotníctva SR. Už dnes je totiž približne polovica pediatrov vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast v dôchodkovom veku. Jedným z nástrojov, ktorý má za cieľ pritiahnuť mladých lekárov k detskému pacientovi, je rezidentské štúdium. Od 1. októbra 2023 sa opäť umožní záujemcom zaradiť sa do rezidentského štúdia v špecializačnom odbore pediatria. 
 
Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
 
Vďaka tejto zmene bude k 1. októbru 2023 možné zaradiť zdravotníckych pracovníkov do rezidentského štúdia aj v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo. Mladí lekári sa budú môcť do rezidentského štúdia hlásiť už od 1. augusta 2023, kedy bude účinná novela zákona.
 
Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Tento rok ministerstvo zaraďovanie záujemcov v špecializovanom odbore pediatria do rezidentského štúdia  k 1. februáru pozastavilo. Dôvodom bola zmena zákona, ktorá bola presadená po rokovaniach so zástupcami lekárskych odborov, na základe ktorej noví rezidenti, neskôr absolventi rezidentského štúdia v špecializačnom odbore pediatria, neboli viazaní žiadnymi povinnosťami, napr.  povinnosťou po skončení štúdia zostať pracovať na Slovensku 
a následnými sankciami za porušenie podmienok rezidentského štúdia. Naopak, rezidentom, ktorí nastúpili do tohto projektu pred rokom 2023, by však táto povinnosť vznikla.  Pozastavenie zaraďovania záujemcov do rezidentského štúdia bolo len dočasným opatrením ministerstva zdravotníctva z dôvodu, že spomínaná legislatívna úprava vytvorila v rezidentskom štúdiu princíp nerovnakého prístupu. 
 
Opätovné zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia v špecializačnom odbore pediatria je možné po tom, ako parlament prijal pozmeňujúci návrh predsedu zdravotníckeho výboru Mareka Krajčiho, ktorý si osvojil ministerský návrh a predložil ho na rokovanie NR SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.