Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva napĺňa plán reformy starostlivosti o duševné zdravie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

V pondelok 7. februára 2022 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Rady vlády SR pre duševné zdravie, ktorá vznikla z iniciatívy rezortu zdravotníctva a ktorej úlohou je vytvárať platformu pre medzirezortnú komunikáciu a prepojenia odborníkov z rôznych aj nemedicínskych sfér (okrem lekárov, psychológov aj pedagógov, logopédov či sociálnych pracovníkov) v oblasti duševného zdravia, ktorá je nevyhnutná pre napĺňanie reformných plánov a úloh.

Rokovanie viedol predseda Rady vlády SR pre duševné zdravie, minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský: „Rezort zdravotníctva podporuje proces reformy v oblasti duševného zdravia, v ktorom vyvinieme maximálne úsilie na odstránení rôznych prekážok, ktoré bránia systémovej, odbornej a medzirezortnej práci v tejto téme,  a  budeme dohliadať na plnenie uznesení zo zasadnutí  rady. Chceme sa zamerať aj na tvorbu legislatívy o psychologickej činnosti a výkonu psychoterapie naprieč rezortmi, ktorou odstránime legislatívne prekážky a nesystémové kroky v oblasti duševného zdravia.“
  
Rada vlády súhlasila s návrhom na budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného zdravia v zdravotníctve  a vyzvala  ministerstvo zdravotníctva doplniť tento návrh o  počty ďalších zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov vyžadovaných pre optimálne fungovanie systému starostlivosti o duševné zdravie. Navrhovanou zmenou by sa mali posilniť dlhodobo poddimenzované počty zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov, ktorí majú zabezpečiť dostupnú, odbornú a trvalú starostlivosť o duševné zdravie pacientov aj v novovznikajúcich zariadeniach.  Jedným z cieľom reformy je aj vytvorenie siete poradní duševného zdravia zamerané na prevenciu a včasný záchyt duševných porúch.
 
Ďalšou témou bola prevencia syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov v SR. Pre naplnenie potreby akútnej aj dlhodobej  psychosociálnej starostlivosti o zdravotníckych pracovníkov rada podporila návrh na vznik systému zabezpečujúceho prevenciu tohto syndrómu a odporučila rezortu prijať potrebné opatrenia vedúce efektívnemu fungovaniu a udržateľnosti systému.
Rada vlády SR pre duševné zdravie  zobrala na vedomie návrh strategických cieľov Národného programu duševného zdravia, ktoré boli vypracované na základe analýzy potrieb v oblasti duševného zdravia z jednotlivých rezortov a zároveň vychádzajú aj z odporúčaní WHO. Strategické ciele budú východiskovým materiálom pre tvorbu Akčného plánu rozvoja Národného programu duševného zdravia.
 
Novou tajomníčku  rady je Desanka Kanderová,  vedúca Oddelenia nadrezortnej koordinácie na Ministerstve zdravotníctva SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.