Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva rieši efektívne a systémové zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti aj so sestrami z regiónov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

V utorok 31.05.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov SK 8, ktoré organizovala hlavná sestra Prešovského samosprávneho kraja, doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. Na stretnutí sa zúčastnila aj  štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská a riaditeľka odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Silvia Bodnárová. V Slovenskej republike, v Európe i vo svete majú aj sestry v regiónoch a komunitách nezastupiteľné poslanie, plnia si svedomito prácu a vykonávajú nenahraditeľnú starostlivosť. Dokázala to aj pandémia ochorenia Covid-19,  aj situácia s vojnovými utečencami z Ukrajiny. 

Hlavnou témou pracovného stretnutia bol rozvoj dlhodobej starostlivosti v regiónoch a možnosť  koordinácie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti práve sestrami samosprávnych krajov. V júni 2022 pôjde do druhého čítania novela zákona 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje práve oblasť dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.  Jedným z hlavných cieľov reformy starostlivosti je zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí, mobilným tímom, predchádzať umiestňovaniu v zariadeniach sociálnych služieb, resp. zvýšiť kvalitu života v týchto zariadeniach, predchádzať hospitalizáciám a skracovať dĺžku hospitalizácie. Tento cieľ bude naplnený vybudovaním systému komunitnej starostlivosti o pacientov, vybudovaním nových a rekonštrukciami už existujúcich mobilných hospicov, materiálno-technického vybavením nových a existujúcich ADOS, výstavbou nových kamenných hospicov, či zvýšením počtu paliatívnych lôžok. Štátna tajomníčka MZ SR v tejto súvislosti uviedla: „Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje naliehavosť, ktorá si vyžaduje riešenia pre efektívne systémové zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti o tisícky bezvládnych, vážne chorých a krehkých pacientov. Ako v starostlivosti o duševné zdravie, tak aj pri dlhodobej starostlivosti oceníme aktívnu účasť práve sestier z regiónov aj pri tvorbe Národného programu aktívneho starnutia.“
 
Sestry samosprávnych krajov riešili aj uplatnenie diagnosticko-terapeutických štandardov v ošetrovateľskej praxi. MZ SR vydalo v poslednom období tieto štandardy: Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Dome ošetrovateľskej starostlivosti, Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s demenciou, imobilného pacienta, pacienta s chronickou ranou, so sondami, s deficitom sebaobsluhy a sebaopatery, s dekubitom, poruchami prehĺtania, poruchami správania, s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície, v paliatívnej starostlivosti o dieťa. Tvorba  štandardných postupov je podporená grantom z Operačného programu Ľudské zdroje s názvom: Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe. Štátna tajomníčka vyzvala pri tejto príležitosti sestry samosprávnych krajov, aby sa nebáli obrátiť na MZ SR s návrhmi na tvorbu štandardov, ktoré im v praxi a teréne najviac chýbajú.
 
V otázke posilnenia praxe sa okrem potreby zvýšenia platov zúčastnení zhodli na nutnosti riešiť aj stabilizáciu ľudských zdrojov  – medziľudské vzťahy na pracoviskách, nefinančné formy motivácie, pracovné podmienky, zjednodušenie a zjednotenie ošetrovateľskej dokumentácie a pod. „Tvorba Národnej stratégie stabilizácie ľudských zdrojov a posilnenia nedostatkového personálu v zdravotníctve je v procese,“ potvrdila štátna tajomníčka. Vyzvala kolegyne, aby sa inšpirovali napr. podporným programom Žilinského samosprávneho kraja s názvom: Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.  Za jeho tvorbou stojí PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK. Stabilizácia personálu sa ukázala ako efektívna práve pri študentských dotáciách, príspevkoch pre absolventov, mentorskom príspevku, vstupných náborových jednorazových dotáciách, podpore celoživotného vzdelávania, dotačnom programe pre prácu na špecializovaných pracoviskách a podobne.
 
V závere stretnutia bola vytvorená pracovná skupina sestier samosprávneho kraja a kolegov z MZ SR, ktorí sa budú stretávať na mesačnej báze. Najbližšie stretnutie sa uskutoční na pôde MZ SR 24. júna 2022. Do pracovnej skupiny budú prizvaní aj zástupcovia profesijných organizácií sestier a iných zdravotníckych profesií (SKSaPA a SK MTP). Pracovná skupina vznikla ako reakcia na uvedomenie si skutočnosti, že: „súčasný stav poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti vyžaduje zásadnú zmenu koordinácie a podpory zdieľania informácií, pretože iba spoločným úsilím vieme rýchlejšie a správnejšie reagovať na neočakávané situácie,“ dodala štátna tajomníčka.
 
Na stretnutí sa zúčastnili:
Mgr. Lenka Dunajová Družkovská – štátna tajomníčka MZSR
Mgr. Silvia Bodnárová – poverená riadením Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií (MZ SR)
Mgr. Eva Schmidtová, MPH, dipl. sestra – sestra Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Mgr. Drahoslava Schvarczová –  sestra Banskobystrického samosprávneho kraja,
PhDr. Ferdinand Mohnyánszki – sestra Košického samosprávneho kraja,
Mgr. Katarína Cádriková – sestra Žilinského samosprávneho kraja,
PhDr. Gabriela Opršalová – sestra Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. – sestra Prešovského samosprávneho kraja,
Mgr. Zuzana Sabolová, MPH, vedúca odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.