Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Rezort zdravotníctva spolu s partnermi v SLOVACRINe bližšie k významnej podpore nekomerčného klinického skúšania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

SLOVACRIN zverejnil významný dokument - Cestovnú mapu akademického klinického výskumu na Slovensku 2022,  ktorý umožňuje zrýchlenie a zefektívnenie prístupu k inovatívnej liečbe pre pacientov, zvyšuje prestíž lekárov a vedcov, umožňuje ich publikačné aktivity. Pomáha tiež pri priamych úsporách prostriedkov z verejného zdravotného poistenia. Vytvára nové pracovné miesta a poskytuje následné vzdelávanie. Zvyšuje kvalitu v oblasti národného a medzinárodného klinického výskumu, pričom medzinárodné partnerstvá výrazne znižujú finančné náklady a umožňujú transfer najnovších poznatkov v relatívne krátkom čase.  

Zverejnená Cestovná mapa akademického klinického výskumu na Slovensku 2022: Cestovná mapa - slovacrin.sk znamená prínos pre všetkých – ponúka ucelený popis aktuálneho stavu klinického výskumu v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, definuje vedecké zameranie nemocníc, identifikuje oddelenia klinického skúšania a popisuje dostupné kapacity, predchádzajúce skúsenosti a rozsah poskytovaných služieb, ktoré je oddelenie schopné poskytnúť. Táto mapa popisuje aj aktuálne potreby nemocníc, oddelení klinického skúšania a centier v oblasti klinických skúšaní. Je predpokladom posilnenia translačného a klinického výskumu, ktoré vychádza z akútnej potreby implementácie nových, inovatívnych produktov, procesov a postupov do klinickej praxe, ktoré jednoznačne vedú k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 
V roku 2018 ministerstvo podporilo vstup Slovenskej republiky do paneurópskeho konzorcia ECRIN-ERIC pre klinické skúšanie prostredníctvom národného partnera SLOVACRIN, ktorý je koordinovaný Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. SLOVACRIN strategicky buduje národnú výskumnú infraštruktúru prepájaním nemocníc, univerzít a vedeckých inštitúcií zapojených do akademického klinického výskumu (nekomerčného klinického skúšania). V súčasnosti sa do SLOVACRINu zapojilo viac ako 20 inštitúcií, ktoré reprezentujú univerzitné a fakultné nemocnice, špecializované nemocnice, siete súkromných nemocníc, vysoké školy a vedecké inštitúcie. Jeho prínos sa ukázal už aj v čase pandémie COVID-19, kedy  SLOVACRIN priniesol medzinárodné, multicentrické, adaptívne klinické skúšanie financované prostredníctvom H2020, ktoré umožnilo bezpečnú a najnovšiu terapiu pre pacientov s týmto ochorením, a tiež sa zapojil do mapovania pandemickej situácie na Slovensku prostredníctvom prevalenčných štúdií.
 
SLOVACRIN úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, Inštitútom výskumu a vývoja či Národným onkologickým inštitútom najmä  pri implementácii aktivít Akčných plánov Národného onkologického programu, ako aj na projekte etablovania systémovej biobankovej infraštruktúry ako nevyhnutného predpokladu rozvoja kvalitného biomedicínskeho výskumu (projekt BIOFORD financovaný zo zdrojov EŠIF). 
 
Ministerstvo zdravotníctva v roku 2022 zriadilo tiež pracovnú skupinu pozostávajúcu zo zástupcov ministerstva (Inštitút výskumu a vývoja, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Sekcia zdravia), ŠÚKL, Etickej komisie pre klinické skúšanie MZ SR, Národného onkologického ústavu, Národného onkologického inštitútu, Národného ústavu detských chorôb a SLOVACRINu, ktorá rieši problematiku akademického klinického výskumu a pripravuje podklady pre novelizáciu zákona č. 362 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorým sa upravuje klinické skúšanie, a zákona č. 576 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorým sa upravuje biomedicínsky výskum.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.