Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Slovensko zintenzívňuje transplantačný program obličiek od živých darcov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Až 181 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácií orgánov, a to napriek náročnej pandemickej situácii, ktorá eskalovala počas druhej vlny pandémie COVID-19. Darcovský a transplantačný program sa vďaka nesmiernemu úsiliu a prijatým bezpečnostným opatreniam cieleným na ochranu pacientov podstupujúcich orgánovú transplantáciu nezastavil.

Slovensko sa v roku 2020 dostalo v počte orgánových transplantácii na 15. priečku v hodnotení krajín Európskej únie, čo znamená zlepšenie o sedem miest, za nami zaostali krajiny ako napr. Nemecko, Maďarsko, Slovinsko či Poľsko. Z pohľadu perspektívy transplantačného programu ostáva naďalej potreba sústrediť sa na posilnenie darcovského programu na celospoločenskej úrovni, ktorý je základným pilierom úspešného transplantačného programu všade na svete, nevynímajúc Slovensko.

Významným komplementárnym programom ostávajú transplantácie orgánov od živých darcov, aj tu sa napriek zložitej situácii podarilo udržať pozitívne nastavený trend. V roku 2020 darovalo obličku 18 živých darcov, čo predstavuje takmer 14 % z celkového počtu transplantácií obličiek. Cieľom je zvýšiť zastúpenie transplantácií obličiek od živého darcu aspoň na 20 %. Slovenská transplantologická spoločnosť s podporou Ministerstva zdravotníctva SR bude preto aj v tomto roku pokračovať v intenzívnej komunikačnej kampani Sedem životov, s cieľom upriamiť pozornosť nie len na transplantačný program od mŕtvych darcov, ale aj na transplantácie obličiek od živých darcov.
 
„Transplantácie sú dôležitou oblasťou, ktorej sa venujeme. Darovaný orgán ponúka ďalšiemu človeku v ohrození života šancu, aby mohol ďalej žiť, preto osvetu ale aj systematické kroky v tejto oblasti považujem za dôležité a ďakujem všetkým zdravotníkom za ich nasadenie pri záchrane životov druhých,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Rok 2020 bol v dôsledku pandémie COVID-19 problematickým pre odberovú a transplantačnú aktivitu v celosvetovom meradle, pretože pandémia významne negatívne zasiahla do manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS-COV-2. Situáciu komplikovali aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku intenzivistických pracovísk a transplantačných centier epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a celého regiónu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.
 
Transplantačný program bol paralyzovaný najmä počas prvej vlny pandémie. Skorou aktivizáciou a prijatím preventívnych opatrení aj s pomocou MZ SR sa nám podarilo obnoviť a udržať odberový a transplantačný program  napriek narastajúcej chorobnosti počas druhej vlny pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svet omnoho intenzívnejšie, kde niektoré krajiny neboli schopné transplantovať vôbec. Zhoršenie situácie na Slovensku sme zaznamenali s príchodom tzv. britskej mutácie v prvých mesiacoch roku 2021. Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a stúpajúcej preočkovanosti sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú,“ dopĺňa MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor.
 
Vďaka prijatým opatreniam a úsiliu transplantačných tímov lekári zachránili až 181 ľudských životov. V minulom roku bolo transplantovaných 131 obličiek, 27 sŕdc, 19 pečení a 4 pľúca. Mŕtvych darcov bolo 70 a živých darcov 18. Väčšine transplantačných centier na Slovensku sa podarilo vďaka nastaveniu opatrení a podpore zo strany rezortu zdravotníctva udržať odberový a transplantačný program od mŕtvych a živých darcov. 
 
„Slovensko potrebuje zintenzívniť transplantácie obličiek od živých darcov. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že aj počas života môžu niekomu darovať obličku, ktorú je možné odobrať živému darcovi bez toho, aby tento odber významne zasiahol do jeho ďalšieho plnohodnotného života. Naopak, príjemcovi orgánu môže takto darovaná oblička zachrániť život,“ približuje MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.
 
Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už šesť rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá je realizovaná s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa transplantácií odborníci upriamujú pozornosť na transplantácie orgánov od mŕtvych aj živých darcov. Transplantácie obličiek od živých darcov sú významným komplementárnym programom, ktorý prináša nádej na vyliečenie a zvýšenie kvality života významnej skupine pacientov, nehovoriac priaznivom ekonomickom dopade v súvislosti s nižšími nákladmi na zdravotnú starostlivosť.
 
Tohtoročná kampaň nadväzuje na minuloročný koncept Čiary života, avšak s dôrazom na živých darcov. Uskutoční sa najmä na sociálnych sieťach a prostredníctvom celoslovenských médií. Finančnú podporu a záštitu nad kampaňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac informácií na www.sedemzivotov.sk.
 

O kampani Sedem životov

 
Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Cieľom kampane Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla  2015, je vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť o tejto téme a tak zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť predčasným úmrtiam. Na Slovensku sa vykonávajú transplantácie obličiek v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Martine, transplantácie pečene v Banskej Bystrici a transplantácie srdca v Bratislave. Transplantácie pľúc sa u slovenských pacientov vykonávajú v Českej republike. Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.
 

O Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.

Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:
• súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív
• možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi
• etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov)
• existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve
• špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania

• návrhov odborníkov do rôznych komisií. Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.