Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Spolupráca úradu a Slovenskej lekárskej komory vo vzdelávaní lekárov pokračuje 14. rok, na paneloch odborných podujatí sa zúčastnilo 400 ľudí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK/UDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) udržiava v oblasti kontinuálneho vzdelávania lekárov dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou lekárskou komorou (ďalej len „SLK“). Naším spoločným záujmom je pôsobiť preventívne v oblasti predchádzania medicínskym pochybeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Po troch rokoch odmlky, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, sa na základe predchádzajúcich dobrých skúseností uskutočnil panel odborných podujatí, ktoré sa konali dňa 17. 05. 2023 v Bratislave, 23. 05. 2023 v Banskej Bystrici a napokon dňa 01. 06. 2023 v Košiciach. Na odborných podujatiach pod názvom „Memorandum 2023 – Kazuistiky ÚDZS“ sa zúčastnilo celkovo 394 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Úrad publikuje kazuistiky v tlačenej aj online forme a táto činnosť je z pohľadu vzdelávania a osvety jednou z jeho najdôležitejších aktivít. Úrad aktuálne pracuje už na ich 17. vydaní, všetky doteraz zverejnené materiály sú dostupné na stránke úradu.

Cieľmi odborných seminárov boli zvyšovanie vzdelanosti našich zdravotníckych pracovníkov, zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj preventívne pôsobenie na predchádzanie chybovosti. Vzhľadom na vysokú účasť považujeme naše ciele za naplnené. „Znalosť nezvyčajných prípadov z praxe a niekedy vzniknutých nedostatkov, o ktorých sa účastníci dozvedeli, môžu do budúcna vylúčiť rovnaké pochybenia. Je mi potešením, že sa nám po období pandémie podarilo obnoviť odborné podujatia, ktoré môžu prispieť k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.

Ďakujeme aj touto cestou Slovenskej lekárskej komore a všetkým, ktorí k týmto podujatiam akokoľvek prispeli,“ uviedla predsedníčka úradu Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., ktorá prvé podujatie osobne otvárala. Úrad v rámci tohto projektu zabezpečil odborné príspevky z rôznych medicínskych špecializačných odborov, pričom vychádzal zo zistení, ku ktorým dospel postupom výkonu dohľadu podľa ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úvod odborného podujatia bol venovaný legislatívnym zmenám v procese výkonu dohľadu a štatistickým prehľadom vo veci počtu podnetov, percentu opodstatnenosti a zistenej chybovosti naprieč medicínskymi špecializačnými odbormi. Tieto údaje sú dostupné aj v Správe o činnosti úradu za rok 2022. Odborné prednášky boli spracované z prípadov, v rámci ktorých bola prešetrovaná zdravotná starostlivosť okrem iného z odboru všeobecné lekárstvo, neurológia či chirurgia.

Napríklad v rámci odbornosti gynekológia sa odborná kazuistika venovala prípadu 35-ročnej pacientky, u ktorej nedošlo pri prvom USG vyšetrení prsníkov k správnej interpretácii klinicky manifestovaného nádoru na prsníku, pretože neboli použité všetky dostupné vyšetrovacie metódy. Prípad sa niesol v duchu upozornenia na laktáciu a graviditu v súvislosti s prechodným zvýšeným rizikom vzniku karcinómu prsníka. Ďalší prípad sa zas venoval úmrtiu 72-ročného pacienta počas podávania rádioterapie. V uvedenom prípade bolo úradom konštatované, že monitoring polymorbídneho pacienta nebol počas hospitalizácie realizovaný v dostatočnom rozsahu a správne. V deň úmrtia napriek sestrami zaznamenanej slabosti nebolo vykonané objektívne vyšetrenie pacienta a tento bol odoslaný na rádioterapiu. Na časť odborných príspevkov z prešetrovania zdravotnej starostlivosti nadväzovali zistenia z patologicko-anatomických pitiev, ako aj komplexné príspevky z medicínskeho špecializačného odboru súdne lekárstvo zamerané napríklad na náhle úmrtia športovcov či forenzné aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Privítal som pokračovanie v tradícii seminárov, ktorých špecifikom na rozdiel od kongresov a seminárov odborných spoločností je iný pohľad na prácu lekárov, pri ktorom sa zdôrazňuje aj jej forenzná časť - t. j. význam správneho vedenia dokumentácie ako dôležitej a rovnocennej súčasti diagnosticko-terapeutického procesu. Vyjadril som spokojnosť s úrovňou prednášok a bohatej odbornej diskusie. Som presvedčený, že sa v budúcnosti bude v tomto projekte naďalej spolupracovať možno aj v rozšírenom formáte“, uviedol MUDr. Jaroslav Šimo, viceprezident SLK, ktorý otváral konferenciu v Bratislave a zároveň ju potom moderoval.

Úrad bude aj v nadchádzajúcich rokoch participovať na organizovaní odborných podujatí s cieľom zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a spolupodieľať sa na ďalšom vzdelávaní lekárov. Veríme, že spolupráca tohto druhu, ktorá funguje od roku 2009, prináša poučenie tak zúčastneným lekárom, ako aj ostatným zdravotníckym pracovníkom a v praxi spoločnými silami prispejeme k zamedzeniu alebo aspoň eliminovaniu chybovosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.