Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody medzi podnikateľmi v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: PMÚ

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal dňa 3. 5. 2024 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky. PMÚ v začatom správnom konaní aplikuje aj článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa posudzujú dohody obmedzujúce súťaž, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

Protimonopolný úrad v rámci prešetrovania tohto prípadu vykonal neohlásené inšpekcie. Na základe vykonaného prešetrovania získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že piati podnikatelia pôsobiaci v oblasti medicínskej laboratórnej diagnostiky spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov, koordinovali sa vo verejnom obstarávaní a vymieňali si citlivé informácie.

Inšpekcie boli vykonané na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu kartelovej dohody. Dohadovať sa mohli na cenách, územnom rozdelení trhu a zákazníkov a mohli si tiež vymieňať citlivé obchodné informácie.

V prípade preukázania dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, keďže takáto dohoda medzi priamymi konkurentmi patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže a považuje sa za ťažký kartel.

Skutočnosť, že Protimonopolný úrad uskutočnil inšpekcie a začal správne konanie však ešte neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovania.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.