Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Správne nastavenie diskontných sadzieb v rámci HTA / Setting the proper discount rate for health technology assessment

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AIFP Zdroj: AIFP

Kto je OHE?

Office of Health Economics (OHE) je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vykonáva analytickú činnosť a poskytuje poradenské služby v oblasti ekonómie zdravotníctva a zdravotnej politiky. Inštitút bol založený v roku 1962 a sídli v Londýne. Zameriava sa na zdravotnícke politiky, ekonomiku zdravotníckych systémov a rozvoj posudzovania zdravotníckych technológií.

Prečo analýza vznikla?

Od júna 2009 sa pri farmako-ekonomických analýzach na Slovensku používa diskontná sadzba vo výške 5% ročne na hodnotenie nákladov a zdravotných benefitov nových zdravotníckych intervencií. Jej úroveň patrí medzi najvyššie na svete a je vyššia ako používajú v Českej republike, Maďarsku alebo aj v Spojenom kráľovstve. Naviac, oficiálny výpočet, ktorý je použitý na validáciu tejto sadzby vychádza z dnes už zastaraných údajov. Výška diskontnej sadzby ovplyvňuje výsledky ekonomických analýz v zdravotníctve a teda má dopad na vstup moderných terapií pre slovenských pacientov.

Čo je cieľom predloženej analýzy?

Hlavným cieľom analýzy je podporiť dialóg medzi kľúčovými zainteresovanými stranami na Slovensku o možnej zmene prístupu a nazerania na diskontnú sadzbu v rámci hodnotenia nákladovej efektívnosti novej zdravotníckej intervencie.

Čo je obsahom analýzy?

Predložená správa predstavuje nezávislý pohľad na to, aká diskontná sadzba pre hodnotenie nových zdravotníckych intervencií by bola vhodná v podmienkach Slovenskej republiky. Zároveň prezentuje odborné východiská pre tvorbu mechanizmu jej stanovenia, pričom navrhuje najvhodnejšie možné riešenie pre slovenský systém. Ich súčasťou je aktualizovaný odhad sociálnej diskontnej sadzby pre Slovenskú republiku, ktorá je bežným základom pre stanovenie diskontnej sadzby pre ekonomické hodnotenie programov v rámci zdravotníctva. OHE vypočítal najlepší odhad diskontnej sadzby prostredníctvom spoločenskej sadzby časovej preferencie spotreby (Social rate of time preference for consumption), a to pomocou známeho a využívaného Ramseyho pravidla.

Aké sú vybrané kľúčové odporúčania OHE pre Slovensko?

Znížiť referenčnú diskontnú sadzbu z 5%na 3,3%ročne: Odhady OHE naznačujú, že sadzba 3,3% ročne by bola vhodnejšou diskontnou sadzbou pre Slovensko. Toto odporúčanie je založené na aktuálnych a relevantných makroekonomických a demografických údajoch. v susednej Českej republike je používaná diskontná sadzba na úrovni 3% a v Maďarsku na úrovni 3,7%.
 

Preskúmať vplyv aplikácie nižšej diskontnej sadzby, vhodnosť diferencovaného diskontovania, a ubezpečiť sa, že stanovená diskontná sadzba a metóda diskontovania pre zdravotné intervencie je konzistentná s inými verejnými sektormi.

Zvýšiť transparentnosť pri výbere diskontnej sadzby a metódy diskontovania vrátane sprístupnenia súvisiacich zdrojových údajov verejnosti.
 

Kontinuálne aktualizovať diskontnú sadzbu každé štyri až päť rokov v súlade s aktualizáciami metód HTA v iných krajinách.

O kompletných odporúčaniach a detailoch záverov je možné sa viac dočítať v OHE analýze tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.