Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Straty zdravotných poisťovní nemajú rovnakú príčinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

  • Všetky tri zdravotné poisťovne, cez ktoré tento rok pretečie 7 miliárd eur našich zdravotných odvodov, vykazujú k 31. 3. 2023 stratu spolu 69 mil. eur.
  • Alarmujúca strata štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“) a jej záporné vlastné imanie sú spôsobené vo významnej miere tým, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne. VšZP by mala razantne upraviť cenové podmienky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a znížiť tak náklady, inak môže byť ohrozená jej platobná schopnosť. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bola poľutovaniahodne odňatá právomoc nariadiť z titulu nedostatočného vlastného imania ozdravný plán, bude však na mesačnej báze pod väčším drobnohľadom sledovať plnenie obchodno-finančného plánu, ako aj platobnej schopnosti našej najväčšej poisťovne (detaily v časti 1).
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) naďalej nadhodnocuje vlastné imanie, napriek jasnému postoju úradu štatutárny orgán nepristúpil k oprave prvotného ocenenia poistného kmeňa, ktoré je aj k 31. 12. 2022 vo výške 485 mil. eur. Podľa nezávislého znalca to malo byť iba 26 mil. eur. Preto je skreslená nielen súvaha tejto poisťovne o takmer 460 mil. eur, ale aj výsledky jej hospodárenia a daňový základ, a to vo výške asi 15 mil. eur ročne. ZP Dôvera tak v skutočnosti ani minulý rok nedosiahla stratu, ale zisk. Právnici zastupujúci úrad v súvisiacom spore s iným žalobcom podali na Úrad špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie, ktorého predmetom je aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. To, že postup pri účtovaní poistného kmeňa je nesprávny, potvrdila aj Finančná správa SR (detaily v časti 4).
  • Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Union“) napriek vykázanej strate vypláca dividendy svojmu holandskému akcionárovi, len v posledných dvoch rokoch to bolo 10 mil. eur vrátane dividendy vyplatenej vo februári 2023 (4,9 mil. eur).
  • Všetky tri poisťovne v posledných rokoch minuli cez agentov desiatky miliónov eur na pochybnú prepoisťovaciu kampaň v najchudobnejších osadách Slovenska, aj v tejto súvislosti úrad podal trestné oznámenia a informoval Generálnu prokuratúru SR.

Verejné zdravotné poistenie vyžaduje zásadné zmeny, aby dokázalo úspešne plniť úlohy, ktoré od neho spoločnosť očakáva. Kvalitu zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a súčasne ekonomickú udržateľnosť zdravotníctva ohrozuje absencia pravidiel, ktoré by zaviedli do systému prehľadnosť, spravodlivosť a efektívnosť. Celkový objem zdrojov, ktoré prúdia do zdravotníctva, je porovnateľný s krajinami obdobnej ekonomickej sily, ako Slovensko, akurát sa to adekvátne nepremieta do kvality zdravotnej starostlivosti a spokojnosti občanov.

„Neexistencia DRG systému ako úhradového mechanizmu v spojení s uplatňovaním princípu zmluvnej voľnosti deformujú finančné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami,“ zhrnula predsedníčka úradu Renáta Bláhová. To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že nemocnice sú financované najmä štátnou VšZP. Tá de facto dotuje ústavnú zdravotnú starostlivosť poistencov súkromných zdravotných poisťovní. Ako v tejto súvislosti ukázala aj štúdia Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR, ak by všetky zdravotné poisťovne platili v roku 2021 nemocniciam za také isté výkony rovnako, štátna VšZP by ušetrila 84 mil. eur ročne a súkromné poisťovne by minuli o 84 mil. eur viac.

„Aktuálna analýza úradu, vychádzajúca už z dát za rok 2022, potvrdzuje túto nerovnováhu spôsobenú absenciou cenovej regulácie, ako to vidno aj z ilustračných grafov, pričom sumu, o ktorú VšZP prepláca náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť v porovnaní so súkromnými poisťovňami, odhadujeme v rozpätí od 60 do 90 mil. eur ročne,“ vysvetlil poradca predsedníčky úradu pre oblasť cenovej regulácie Alexander Šrank (viac informácií v časti 2).

Úrad preto navrhne aj novej úradníckej vláde, aby Ministerstvo zdravotníctva SR transparentne zverejňovalo jednotkové ceny produkcie nemocníc a iniciovala legislatívne zmeny smerom k zákazu krížového vlastníctva a zrušenie tzv. zmluvnej voľnosti, ktorej koncept je práve v oligopolnom prostredí absurdný a vytvára nežiaduci priestor pre účelové dohody medzi dominantnými hráčmi na trhu drajvovaný neregulovaným súkromným kapitálom.

Úrad oceňuje, že sa po dlhých rokoch vláde SR a parlamentu podarilo zastropovať zisky zdravotných poisťovní na úrovni 1 %, a tým zaplátať jednu z najväčších dier v systéme zdravotníctva, ktorou sa odlievali stovky miliónov eur z našich zdravotných odvodov cez neštandardné dividendy súkromným akcionárom do daňových rajov. Na súvisiace riziká z pohľadu negatívneho salda rozpočtu verejnej správy upozorňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, v ktorej pôsobil taktiež Ľudovít Ódor, ktorý má viesť novú úradnícku vládu.

Je nevyhnutné zreformovať systém financovania zdravotníctva a zvýšiť tempo pri prijímaní ďalších opatrení, ktoré slovenské verejné zdravotníctvo vyslobodia zo zovretia záujmových skupín i jednotlivcov, ktorí na prvé miesto nedávajú verejný záujem, ale svoje zisky.

„Regulačný rámec, za ktorý zodpovedá štát, musí viesť zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj samotných pacientov k lepšiemu využívaniu obmedzených verejných zdrojov, a nie ich nabádať k plytvaniu alebo získavaniu nezaslúženej renty,“ dodala predsedníčka úradu.

Úrad zverejnil v zmysle zákona vo Vestníku č. 6/2023 k 31. 3. 2023 podrobné číselné údaje v dokumente „Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – marec 2023“ a „Predbežné výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2023“.

Nižšie nájdete údaje a vysvetlenia v širších súvislostiach.

1. Prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. 3. 2023 a porovnanie k 31. 12. 2022

Prehľad sumarizuje finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: VšZP, ZP Dôvera a ZP Union.

A. Údaje v tis. eur

Finančná situácia (aktíva, pasíva) VšZP, ZP Dôvera a ZP Union k 31.3.2023 a porovnanie k 31.132.2022Výsledok hospodárenia VšZP, ZP Dôvera a ZP Union k 31.3.2023 a porovnanie k 31.132.2022

Pozn.: Hospodárske výsledky zdravotných poisťovní k 31. 3. 2023 vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci potvrdenia platobnej schopnosti.

B. Likvidita a hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. 3. 2023: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote -8,8 mil. eur, ZP Dôvera 189,7 mil. eur[1] a ZP Union 34,7 mil. eur. Vlastné imanie VšZP a ZP Dôvera sa v porovnaní ku koncu roka 2022 zmenilo iba o dosiahnutú stratu za tri mesiace roku 2023.

ZP Dôvera naďalej nadhodnocuje vlastné imanie, napriek jasnému postoju úradu štatutárny orgán nepristúpil k oprave prvotného ocenenia poistného kmeňa, ktoré je aj k 31. 12. 2022 vo výške 485 mil. eur. Podľa nezávislého znalca to malo byť iba 26 mil. eur. Preto je skreslená nielen súvaha a vlastné imanie, ale aj výsledky jej hospodárenia.

V prípade ZP Union zmenu vlastného imania spôsobila strata za 3 mesiace roku 2023 a výplata dividend vo výške 4,9 mil. eur vo februári 2023.

Alarmujúca je významná strata a záporné vlastné imanie VšZP vykázané k 31. 3. 2023. Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do konca roka 2022 by úrad pri poklese hodnoty vlastného imania pod 16,6 mil. eur nariadil VšZP ozdravný plán. Avšak novelizáciou zákona č. 581/2004 Z. z. bola táto kompetencia od roka 2023 úradu odňatá.

Momentálne neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by definovala požiadavky na výšku vlastného imania zdravotnej poisťovne alebo iné ekonomické ukazovatele, keďže na zdravotné poisťovne sa nevzťahujú ani pravidlá § 67a Spoločnosť v kríze uvedené v Obchodnom zákonníku.[2] Kým pomer vlastných a cudzích zdrojov bežných spoločností upravuje Obchodný zákonník a banky a komerčné poisťovne podliehajú kontrole zo strany Národnej banky Slovenska, zdravotné poisťovne prepadajú regulačným sitom[3]. Tri akciové spoločnosti, ktoré spravujú ročne už takmer 7 miliárd eur z daní a odvodov[4], nepodliehajú žiadnej kontrole hospodárenia, a to napriek tomu, že ich predmet činnosti je vo verejnom záujme.

Úradu však naďalej zostáva kompetencia sledovať platobnú schopnosť a plnenie obchodno-finančného plánu zdravotných poisťovní. VšZP stále plní zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádza poskytovateľom včas. Z porovnania schváleného obchodno-finančného plánu so skutočnosťou k 31. 3. 2023 sa však javí, že riziká, ktoré VšZP identifikovala už v čase prípravy obchodno-finančného plánu, sa zhmotňujú a fungovanie štátnej poisťovne môže byť do konca roka ohrozené.

Na základe vyššie uvedeného úrad vyzval VšZP na predkladanie vyhodnotenia plnenia obchodno-finančného plánu na mesačnej báze. Manažment poisťovne momentálne vykonáva všetko pre to, aby situáciu dostal pod kontrolu a navrhol úsporné opatrenia, ktoré by pomohli udržať pomer príjmov a výdavkov v rovnováhe.

C. Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali k 31. 3. 2023 stratu. Celková strata v sektore je 68,8 mil. eur. VšZP dosiahla stratu 50,2 mil. eur, ZP Dôvera stratu 15,6 mil. eur a ZP Union stratu 3,0 mil. eur. Celková strata v sektore je do veľkej miery ovplyvnená nárastom nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorý je dôsledkom oživenia objemu poskytnutej zdravotnej starostlivosti po skončení pandémie COVID-19, ako aj rastom cien v ekonomike. Nadhodnotená je však prístupom ZP Dôvera, ktorá odpisuje nadhodnotený poistný kmeň, a to asi 15 mil. eur ročne. ZP Dôvera v skutočnosti k 31. 12. 2022 dosiahla zisk a nie stratu, obdobne to môže byť aj k 31. 3. 2023.

2. Slovenské nemocnice cez čísla

Vyššie uvedené hospodárske výsledky zdravotných poisťovní sú významne ovplyvnené aj netransparentnými pravidlami pri oceňovaní zdravotných výkonov. Za tú istú poskytnutú zdravotnú starostlivosť je uhrádzaná iná suma, či už porovnávame úhradu tomu istému poskytovateľovi od troch rôznych poisťovní, alebo úhradu od jednej poisťovne rôznym poskytovateľom.

Významné rozdiely v tom, koľko jednotlivé poisťovne uhrádzajú za ústavnú zdravotnú starostlivosť, sú dôsledkom absentujúceho DRG systému ako úhradového mechanizmu, v ambulantnej sfére zase chýba záväzné usmernenie cien výkonov formou cenníkov.[5]

Úrad na základe dát od zdravotných poisťovní pripravil analýzu, v ktorej porovnal úhrady od zdravotných poisťovní a produkciu vzájomne porovnateľných nemocníc. Z analýzy vyplýva, že nemocnice sú financované najmä štátnou poisťovňou, ktorá v priemere na jednotku produkcie platí významne viac ako súkromné poisťovne.

Keby každá zdravotná poisťovňa platila nemocniciam rovnakú jednotkovú cenu za poskytnutú starostlivosť a súčasne by poisťovne zaplatili nemocniciam spravodlivo podľa toho, koľko starostlivosti bolo poskytnutej ich poistencom, súkromné poisťovne by VšZP museli doplatiť sumu v rozpätí od 60 do 90 mil. eur ročne, pritom by celková platba pre danú nemocnicu zostala zachovaná. Pri započítaní ďalších úhrad mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť táto suma ešte vyššia.

Úrad touto nezávislou analýzou dospel k podobným záverom ako pred časom ÚHP vo svojej analýze zameranej na financovanie nemocníc na Slovensku v roku 2021. Za tú istú zdravotnú starostlivosť platí VšZP v priemere viac ako súkromné zdravotné poisťovne.

Zreálnenie úhrad nemocniciam od poisťovní podľa ich skutočnej produkcie by síce mohlo prispieť k narovnaniu podmienok na trhu, ale nevyriešilo by deficit systému ako celku, ten je možné dosiahnuť iba tlakom na jeho efektivitu.

Analýza úradu ďalej ukazuje významné rozdiely vo financovaní porovnateľných nemocníc. Nie je možné porovnávať akékoľvek dve nemocnice, keďže skladba ich nákladov a úkony, ktoré sa na jej produkcii najviac podieľajú, sú iné a takéto porovnanie by poskytovalo skreslený obraz. Preto boli v rámci analýzy porovnávané nemocnice v rovnakej veľkostnej skupine prípadne s rovnakým zameraním. Analýza ilustrovaná aj vybranými grafmi ukazuje, že tá istá poisťovňa platí za jednotku produkcie jednej nemocnici významne viac alebo menej ako inej.

Koncové nemocnice podľa poisťovní[6]: prerozdelenie 380 mil. eur

Porovnanie platieb jednotlivých ZP za jednotku produkcie vo FNsP Roosevelta v Banskej bystrici, UN Martin, UN L.Pasteura Košice a UN Bratislava

Krajské nemocnice podľa poisťovní[7]: prerozdelenie 403 mil. eur

Porovnanie platieb jednotlivých ZP za jednotku produkcie vo vybraných  krajských nemocniciach

Okresné nemocnice podľa poisťovní[8]: prerozdelenie 403 mil. eur

Medializovaný prípad: ANS žiadala celkovo 238 mil. eur, preddavky od VšZP 144 mil. eur.

Porovnanie platieb jednotlivých ZP za jednotku produkcie vo vybraných okresných nemocniciach

Tieto rozdiely sú historické a rokmi sa prehlbujú, keďže pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi sa neberie do úvahy produkcia nemocníc. Cena na rok je daná cenou predošlého roka upravenou o navýšenie z dôvodu rastu miezd. Podobne to bolo aj začiatkom roka 2023, keď došlo k významnému navýšeniu rozpočtu na ústavnú zdravotnú starostlivosť. Úrad zastáva názor, že zmluvné ceny s nemocnicami by mali zohľadňovať ich skutočnú produkciu, čím by prostriedky verejného zdravotného poistenia smerovali tam, kde je to najviac potrebné.

Detailné výsledky analýzy budú zverejnené v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2022, ktorú úrad predloží vláde SR do 30. 6. 2023.

3. Historické údaje o ziskovosti a výplatách akcionárom

Ako upozornil úrad vo svojej Správe o činnosti za rok 2021 a následne aj ÚHP v nedávno zverejnenom porovnaní zdravotných systémov[9], Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej zdravotné poisťovne z verejných zdrojov, vyplácajú zisk. Stovky miliónov eur z daní a odvodov skončili na bankových účtoch súkromných vlastníkov. ZP Dôvera od roku 2009 vyplatila akcionárom viac ako 550 mil. eur, na nerozdelených ziskoch minulých období okrem toho vykazovala k 31. 12. 2022 175,6 mil. eur.

ZP Union taktiež pravidelne vypláca dividendy akcionárom, za posledných 10 rokov to bolo viac ako 45 mil. eur (vrátane dividendy vyplatenej vo februári 2023 vo výške 4,9 mil. eur).

4. Vplyv ocenenia poistného kmeňa v účtovníctve ZP Dôvera

Je nutné poznamenať, že finančná pozícia, ako aj výsledky hospodárenia ZP Dôvera sú už 14 rokov ovplyvnené významnou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 pri zlúčení s poisťovňou Apollo, ktorou bolo vykázanie a ocenenie poistného kmeňa v hodnote približne 485 mil. eur, čo predstavovalo hodnotu 562 eur na jedného poistenca v kmeni.

Úrad má k dispozícii nezávislý znalecký posudok[10], podľa ktorého hodnota takto vykázaného poistného kmeňa mala byť rádovo nižšia, a to na úrovni len približne 26,2 mil. eur, čo predstavuje hodnotu 30 eur na jedného poistenca v kmeni.

Nadhodnotenie súvahy cez poistný kmeň v účtovných závierkach ZP Dôvera do 31. 12. 2022:

Dátum
ohodnotenia

ocenenie v účtovných závierkach

hodnota kmeňa podľa nezávislého znaleckého posudku

Rozdiel = nadhodnotenie súvahy aj vlastného imania

31.12.2009

484 725 294 €

26 242 000 €

458 483 294 €

31.12.2010

470 183 535 €

25 906 000 €

444 277 535 €

31.12.2011

455 641 776 €

25 917 000 €

429 724 776 €

31.12.2012

441 100 017 €

25 703 000 €

415 397 017 €

31.12.2013

426 558 258 €

25 374 000 €

401 184 258 €

31.12.2014

355 928 176 €

25 372 000 €

330 556 176 €

31.12.2015

312 570 816 €

25 292 000 €

287 278 816 €

31.12.2016

298 029 057 €

25 300 000 €

272 729 057 €

31.12.2017

276 359 551 €

25 273 000 €

251 086 551 €

31.12.2018

255 006 586 €

25 260 000 €

229 746 586 €

31.12.2019

236 950 275 €

25 133 000 €

211 817 275 €

31.12.2020

159 247 536 €

25 035 000 €

134 212 536 €

31.12.2021

144 705 777 €

24 758 000 €

119 947 777 €

31.12.2022

130 164 018 €*

24 359 000 €

105 805 018 €

*údaj z predbežnej neauditovanej účtovnej závierky dostupnej v čase prípravy znaleckého posudku

To, že ocenenie na úrovni približne 485 mil. eur je významne nadhodnotené, potvrdzuje aj fakt, že pri jedinom predaji akcií zdravotnej poisťovne, ku ktorému na Slovensku došlo medzi nezávislými subjektmi, bola predajná cena za 51 %-ný podiel spoločnosti Apollo zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá mala v tom čase asi 440-tisíc poistencov, približne 6,6 mil. eur. [11]

Vzhľadom na odporučenie advokátskej kancelárie a ďalšie súvislosti dňa 18. 4. 2023 úrad podal na Úrad špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie, ktorého predmetom je aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

To, že postup pri účtovaní poistného kmeňa je nesprávny, potvrdila aj Finančná správa SR, ktorá udelila poisťovni pokutu vo výške 3 mil. eur[12]. 

V neposlednom rade na túto významnú transakciu v účtovníctve ZP Dôvera dlhodobo upozorňuje aj audítor poisťovne vo svojom audítorskom výroku formou tzv. zdôraznenia skutočnosti. Zdôraznenie skutočnosti je odstavec v správe audítora, ktorý upozorňuje na skutočnosti náležite vykázané alebo vysvetlené a popísané v účtovnej závierke, ktoré sú podľa úsudku audítora natoľko dôležité, že sú zásadné pre pochopenie účtovnej závierky iným užívateľom. Nie je vôbec bežnou praxou, aby mala spoločnosť pôsobiaca vo finančnom sektore zdôraznenie skutočnosti v audítorskom výroku. To, že takéto zdôraznenie skutočnosti sa vyskytuje iba výnimočne, ilustruje nižšie aj prehľad audítorských výrokov bánk a poisťovní za rok 2021z ktorých má vo výroku k účtovnej závierke zdôraznenie skutočnosti iba jeden subjekt.

Subjekt

Výrok

Audítor

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

čistý

KPMG Slovensko spol. s r. o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

čistý

KPMG Slovensko spol. s r. o.

NN Životná poisťovňa, a. s.

čistý

KPMG Slovensko spol. s r. o.

NOVIS Insurance Company

zdôraznenie skutočnosti

Mazars Slovensko, s. r. o.

PARTNERS poisťovňa, a. s.

čistý

VGD Slovakia, s. r. o.

Union poisťovňa, a. s.

čistý

Ernst & Young, s. r. o.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Československá obchodná banka, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Prima banka Slovensko, a. s.

čistý

Ernst & Young, s. r. o.

Privatbanka, a. s.

čistý

Ernst & Young, s. r. o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

čistý

Deloitte Audit, s. r. o.

Tatra banka, a. s.

čistý

BDO Audit, spol. s r. o.

Všeobecná úverová banka, a. s.

čistý

Ernst & Young, s. r. o.

365.bank, a. s.

čistý

KPMG Slovensko spol. s r. o.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

čistý

Deloitte Audit, s. r. o.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

čistý

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

Zdroj: www.registeruz.sk

[1] Hodnota vlastného imania ZP Dôvera je ovplyvnená kontroverznou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 pri zlúčení s poisťovňou Apollo, ktorou bolo ocenenie poistného kmeňa v hodnote približne 485 mil. eur. Hodnota vlastného imania ZP Dôvera k 31. 3. 2023 po eliminovaní vplyvu tejto transakcie by bola okolo 60 mil. eur.

 [2] § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka hovorí: „Spoločnosť je v kríze aj vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.“ Podľa § 67i ods. 2 však zdravotná poisťovňa nemôže byť spoločnosťou v kríze.

 [3] Úrad má kompetenciu dohliadať iba dodržiavanie ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. a č. 581/2004 Z. z.

 [4] https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/rozpocet-verejnej-spravy/ (Hlavná kniha, str. 133)

 [5] Úrad dlhodobo upozorňuje na potrebu zavedenia transparentných pravidiel do oceňovania zdravotných výkonov a vydal vo Vestníku č. 4/2023 Odporúčanie k stanoveniu cien úhradových mechanizmov.

 [6] Všeobecné nemocnice 4 (bez detských fakultných nemocníc) – podľa skupiny charakterovo podobných nemocníc. Zdroj: https://www.cksdrg.sk/sk/documents/file/Zakladne_sadzby_2022_v2?id=212

 [7] Všeobecné nemocnice 3 – podľa skupiny charakterovo podobných nemocníc. Zdroj: viď vyššie

 [8] Všeobecné nemocnice 2 – podľa skupiny charakterovo podobných nemocníc. Zdroj: viď vyššie

 [9] https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/analyzy-uhp/

 [10] Znalecký posudok bol vypracovaný v marci 2023.

 [11] Spoločnosť E.I.C., a. s., predala 30. júla 2008 svoj 51 %-ný podiel v spoločnosti Apollo zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá mala v tom čase asi 440-tisíc poistencov, spoločnosti AGEL, a. s., za 6,6 mil. eur.

 [12] https://www.aktuality.sk/clanok/ZxI4y32/financna-sprava-potvrdila-trojmilionovu-pokutu-pre-doveru-ta-hovori-o-sikane-statu/


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.