Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Svet môže v budúcnosti pandémiu zvládnuť lepšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Začiatkom decembra sa v Ženeve uskutočnilo 3. zasadnutie Medzivládneho negociačného orgánu (INB3) pre prípravu budúceho dohovoru alebo iného medzinárodného nástroja zameraného na pripravenosť, prevenciu a reakciu na pandémie. Aktívne sa ho zúčastnili členské krajiny WHO vrátane Slovenska. Prijatie finálneho dokumentu je naplánované na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA77) v máji 2024 v Ženeve.

Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť výraznejšie lepšiu schopnosť zachraňovať životy prostredníctvom proaktívneho posilňovania svetových kapacít na prevenciu, prípravu a reakciu na pandémiu a obnovu zdravotníckych systémov. Navrhovaný nástroj sa zameriava na riešenie systémových medzier a výziev, ktoré sú v týchto oblastiach evidované, a to tak na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, prostredníctvom zníženia rizika pandémií, zvýšenia pripravenosti a posilnenia koordinovanej a dôkazmi podloženej reakcie na pandémie.
 
Aktuálne návrhy na to, ako tieto ciele dosiahnuť, obsahujú, napríklad, aj včasné zdieľanie informácií, vedeckých výskumov a ich výsledkov medzi krajinami, včasný a spravodlivý prístup k cenovo dostupným, bezpečným, účinným produktom reakcie na pandémiu, zahŕňajúcich diagnostiku, vakcíny, osobné ochranné prostriedky a terapeutiká, ďalej posilnenie kapacít verejného zdravotníctva s cieľom zabezpečiť dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a kontinuitu poskytovania základnej  zdravotnej starostlivosti počas pandémie, ale aj posilnenie a udržanie kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníctve a v  prvej línii a jej náležitá ochrana.
SR v rámci neformálnych diskusií krajín EÚ, z ktorých sú vyskladané súhrnné návrhy Únie, komunikuje a podporuje  aj vytvorenie unifikovaného reportovacieho systému na zdieľanie informácií, ako aj dôraznejšie zameranie sa na zraniteľné skupiny obyvateľstva (napr. školopovinné deti, seniori, marginalizované komunity, atď...).

„Boj s dezinformáciami, falošnými alebo zavádzajúcimi informáciami je tiež veľmi akútnou výzvou, ktorej význam je v čase kritických situácií, ako je pandémia, ešte dôležitejší. Vítame a podporujeme preto zahrnutie tejto časti do pripravovaného dokumentu.  Vytvorenie efektívneho nástroja na rýchle identifikovanie a odstraňovanie dezinformácií by nepochybne pomohlo v boji s negatívnymi následkami pandémie,“ konštatuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ministerstvo tiež  podporuje koncepciu „One health“ tak, aby bola postavená na komplexnom prístupe zjednocujúcom riešenia prierezových problémov. Koncepcia „One health“ poskytuje okrem iných holistických prístupov aj príležitosť integrovať celý rad prepojení biodiverzity a zdravia. Koordinované, medziodvetvové prístupy, môžu pomôcť pri riešení spoločných  problémov spôsobených klimatickými zmenami či  zvýšeným rizikom pandémie.

Záznam zasadnutia a voľne dostupné dokumenty k INB3: https://apps.who.int/gb/inb/e/e_inb-3.html

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.