Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania: Nezabudnite zaplatiť nové poistné do 8. novembra 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali Finančnej správe SR svoje daňové priznanie za predchádzajúci rok v predĺženej lehote, blížiaci sa termín 8. november 2022. Dovtedy majú po prvý raz zaplatiť poistné za október 2022 v novej výške. Zabudnúť by nemali ani na úpravu trvalých príkazov vo svojej banke. 

Nezabudnite na správnu identifikáciu platby

Sociálna poisťovňa zaslala počas mesiaca október dôležité informácie o poistnom viac ako 62 tisícom SZČO, ktoré mali za rok 2021 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Dostali ich buď klasickou poštou (listom) alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Zároveň im odporúča, aby si informácie v zásielke pozorne prečítali a pri platbe správne uviedli potrebné údaje na ich správnu identifikáciu  – sumu poistného, variabilný, špecifický i konštantný symbol a aby dodržali aj termín splatnosti 8. november 2022. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Ktorých SZČO sa týka uhradenie poistného do 8. novembra 2022

Sociálna poisťovňa pravidelne oznamuje SZČO vznik, trvanie a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ, ako aj výšku ich odvodovej povinnosti. Tie SZČO, ktoré mali za rok 2021 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dosiahli hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia (príjem vyšší ako 6 798 eura) a zároveň majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti, majú od októbra 2022 nový vymeriavací základ na platenie poistného. S tým súvisí aj nová mesačná suma poistného, ktorú im Sociálna poisťovňa oznámila. Novú sumu poistného uhradia prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2022.

Výška minimálneho a maximálneho poistného

V kalendárnom roku 2022 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 187,78 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie). Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2022 je 7 931,00 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 629,12 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 153,26 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.