Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Testy proporcionality v oblasti regulácie povolaní- odborná spôsobilosť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚVZ SR

V súlade so zákonom č. 391/2020 Z.z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje formuláre Testov proporcionality v oblasti regulácie povolaní pre nasledovné odborné spôsobilosti:

 1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie fyzikálnych faktorovchemických faktorov alebo biologických faktorov zo  životného prostredia alebo pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, Kontaktná osoba: Ing. Elena Kurejová, mail: elena.kurejova@uvzsr.sk

 2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, Kontaktná osoba:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk

 3. hodnotenie zdravotných rizík z fyzikálnych faktorovchemických faktorov alebo biologických faktorov  životného prostredia, Kontaktná osoba:  RNDr. Iveta Drastichová, iveta.drastichova@uvzsr.sk

   

 4. odber vzoriek zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov zo životného prostredia alebo z pracovného prostredia, Kontaktná osoba: Elena Kurejová, mail: elena.kurejova@uvzsr.sk

 5. epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, Kontaktná osoba: RNDr. Oľga Miklánková, olga.miklankova@uvzsr.sk,

 6. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov, Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, marek.slavik@uvzsr.sk

 7. epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, Kontaktné osoby:  RNDr. Zuzana Valovičová, zuzana.valovicova@uvzsr.sk, Ing. Klára Paganová klara.paganova@uvzsr.sk

 8. epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách, Kontaktné osoby:  RNDr. Zuzana Valovičová, zuzana.valovicova@uvzsr.sk, Ing. Klára Paganová klara.paganova@uvzsr.sk

 9. epidemiologicky závažné činnosti  pri výrobe a balení kozmetických výrobkov, Kontaktná osoba: Ing. Janka Kišacová, PhD., janka.kisacova@uvzsr.sk

 10. prácu s akútne toxickými látkami a zmesami, - kontakt: Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR, ppl@uvzsr.sk

 11. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov, Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, adriana.mecochova@uvzsr.sk

 12. prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov fumigáciou, Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová, adriana.mecochova@uvzsr.sk

 13. manipuláciu alebo umiestnenie na trh  voľne rastúcich  jedlých húb, Kontaktná osoba: MUDr. Marek Slávik, marek.slavik@uvzsr.sk

 14. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby alebo prevádzkovanie krematória, Kontaktné osoby:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk, , Mgr. Henrieta Savinova henrieta.savinova@uvzsr.sk

 15. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Kontaktné osoby:  Mgr. Milada Eštóková, PhD. milada.estokova@uvzsr.sk, , Mgr. Henrieta Savinova henrieta.savinova@uvzsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.