Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Udržiavanie bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov zvyšuje bezpečnosť pacientov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: WHO/redakcia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzýva vlády a vedúcich predstaviteľov zdravotnej starostlivosti, aby riešili pretrvávajúce hrozby pre zdravie a bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

„Pandémia COVID-19 nám všetkým pripomína dôležitú úlohu, ktorú majú zdravotnícki pracovníci pri zmierňovaní utrpenia a záchrane životov,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Žiadna krajina, nemocnica alebo klinika nemôže udržiavať svojich pacientov v bezpečí, pokiaľ nezabezpečuje bezpečnosť svojich zdravotníckych pracovníkov. Charta bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov WHO je krokom k zabezpečeniu, aby mali zdravotnícki pracovníci bezpečné pracovné podmienky, školenie, plat a úctu, ktorú si zaslúžia.“

Pandémia tiež zdôraznila, do akej miery je ochrana zdravotníckych pracovníkov kľúčom k zabezpečeniu fungujúceho systému zdravotníctva a fungujúcej spoločnosti.

Charta, ktorá bola dňa 17. septembra 2020 zverejnená pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti pacientov, vyzýva vlády a subjekty prevádzkujúce zdravotnícke služby na miestnej úrovni, aby prijali päť opatrení na lepšiu ochranu zdravotníckych pracovníkov. Patria sem kroky na ochranu zdravotníckych pracovníkov pred násilím; zlepšovanie ich duševného zdravia; ich ochrana pred fyzikálnymi a biologickými nebezpečenstvami; pokrok v národných programoch bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov a prepojenie zásady bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov s existujúcimi politikami bezpečnosti pacientov.

Hromadiace sa správy o infekciách, chorobách a útokoch medzi zdravotníckymi pracovníkmi bojujúcimi s COVID-19

COVID-19 vystavil zdravotníckych pracovníkov a ich rodiny bezprecedentnej miere rizika. Aj keď to nie je reprezentatívne, údaje z mnohých krajín naprieč regiónmi WHO naznačujú, že infekcie COVID-19 u zdravotníckych pracovníkov sú oveľa väčšie ako u bežnej populácie.

Zatiaľ čo zdravotnícki pracovníci predstavujú vo veľkej väčšine krajín menej ako 3 % populácie a takmer vo všetkých krajinách s nízkym a stredným príjmom menej ako 2 %, asi 14 % prípadov COVID-19 hlásených WHO patrí medzi zdravotníckych pracovníkov. V niektorých krajinách môže byť tento podiel až 35 %. Dostupnosť a kvalita údajov je však obmedzená a nie je možné určiť, či boli zdravotnícki pracovníci infikovaní na pracovisku alebo v komunitnom prostredí. Tisíce zdravotníckych pracovníkov infikovaných COVID-19 prišli o život na celom svete.

Okrem fyzických rizík pandémia mimoriadne zvýšila úroveň psychického vypätia a stresu u zdravotníckych pracovníkov vystavených pôsobeniu vysokému dopytu po zdravotnej starostlivosti počas dlhých hodín, ktorí žijú v neustálom strachu z vystavenia chorobám, pričom sú oddelení od rodiny a čelia sociálnej stigmatizácii. Už pred vypuknutím samotného ochorenia COVID-19 bola u zdravotníkov vo všetkých častiach sveta zaznamenané vyššie riziko samovrážd. Nedávny prieskum medzi zdravotníckymi pracovníkmi zistil, že u každého zo štyroch hlásených depresií a úzkostí bol každý tretí postihnutý nespavosťou počas štúdie COVID-19 [1]. WHO nedávno zdôraznila alarmujúci nárast hlásení o slovnom obťažovaní, diskriminácii a fyzickom násilí medzi zdravotníkmi v dôsledku COVID-19.

5 krokov na zlepšenie bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov a bezpečnosti pacientov

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti pacientov WHO pripomína vládam, že majú právnu a morálnu zodpovednosť za zaistenie zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienok zdravotníckych pracovníkov. Charta zdravotníckeho pracovníka organizácie vyzýva všetky členské štáty a príslušné zainteresované strany, aby podnikli kroky na:

Vytvorenie synergie medzi politikami a stratégiami bezpečnosti pracovníkov v oblasti zdravia a bezpečnosti pacientov prostredníctvom:

 • Rozvíjania väzby medzi programami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti pacientov, zlepšovania kvality a programov prevencie a kontroly infekcií.
 • Zahrnutia zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pacientov do vzdelávacích a školiacich programov pre zdravotníckych pracovníkov na všetkých úrovniach.
 • Zahrnutia požiadavky na bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a pacientov do štandardov licencií a akreditácií zdravotnej starostlivosti.
 • Integrácie systémov hlásenia nehôd a bezpečnosti pacientov a systémov výučby bezpečnosti pacientov.
 • Vypracovania integrovaných metrík bezpečnosti pacientov, bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov a ukazovateľov kvality starostlivosti a ich integrovania do informačného systému o zdraví.

Vypracovanie a implementovanie národných programov bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri prác, a to prostredníctvom:

 • Vypracovania a implementovania národných programov pre zdravie pracovníkov v zdravotníctve v súlade s národnými politikami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • V prípade potreby preskúmania a aktualizovania národných predpisov a zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby všetci zdravotnícki pracovníci mali regulačnú ochranu svojho zdravia a bezpečnosti pri práci.
 • Vymenovania zodpovedných pracovníkov s právomocami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zdravotníckych pracovníkov na národnej úrovni aj na úrovni zariadení.
 • Vypracovania noriem, usmernení a kódexov pre postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Posilnenia medziodvetvovej spolupráce v oblasti zdravia pracovníkov a bezpečnosti pacientov s vhodným zastúpením pracovníkov a manažmentu vrátane pohlavia, rozmanitosti a všetkých pracovných skupín.

Ochranu zdravotníckych pracovníkov pred násilím na pracovisku, a to prostredníctvom:

 • Prijatia a implementovania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušných politík a mechanizmov na predchádzanie a elimináciu násilia v zdravotníctve.
 • Podpory kultúry nulovej tolerancie násilia páchaného na zdravotníckych pracovníkoch
 • Revízie pracovných zákonov a iných právnych predpisov a prípadne zavedenie osobitných právnych predpisov, aby sa zabránilo násiliu na zdravotníckych pracovníkoch.
 • Zabezpečenia, aby sa politiky a nariadenia vykonávali účinne s cieľom predchádzať násiliu a chrániť zdravotníckych pracovníkov.
 • Vytvorenia príslušných implementačných mechanizmov, ako sú ombudsmani a linky pomoci, ktoré umožnia bezplatné a dôverné nahlasovanie a podporu všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí čelia násiliu.

Zlepšenie duševného zdravia a psychickej pohody zdravotníckych pracovníkov:

 • Vypracujte politiky na zabezpečenie primeraného a spravodlivého trvania nasadenia, pracovného času, prestávky na odpočinok a minimalizácie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov.
 • Definujte a udržujte primeranú bezpečnú úroveň personálu v zdravotníckych zariadeniach.
 • Poskytnite poistné krytie pre riziká spojené s prácou, najmä pre tých, ktorí pracujú vo vysoko rizikových oblastiach.
 • Vytvorte „bez viny“ a spravodlivú pracovnú kultúru prostredníctvom otvorenej komunikácie a vrátane právnej a administratívnej ochrany pred represívnymi opatreniami pri hlásení nepriaznivých bezpečnostných udalostí.
 • Poskytnite zdravotníckym pracovníkom prístup k duševnej pohode a službám sociálnej podpory vrátane rád o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a hodnotení a zmierňovaní rizík.

Chráňte zdravotníckych pracovníkov pred fyzikálnymi a biologickými rizikami:

 • Zaistite implementáciu minimálnych štandardov bezpečnosti pacientov, prevencie a kontroly infekcií a bezpečnosti práce vo všetkých zdravotníckych zariadeniach v celom systéme zdravotníctva.
 • Za každých okolností zabezpečte dostupnosť osobných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sú relevantné pre vykonávané úlohy, v primeranom množstve, vhodnom vyhotovení a prijateľnej kvalite. Zaistite primeraný, miestne držaný nárazníkový zásobník OOP. Zabezpečte primerané školenie o správnom používaní OOP a bezpečnostných opatreniach.
 • Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach zabezpečte primerané environmentálne služby, ako je voda, hygiena, dezinfekcia a dostatočné vetranie.
 • Zabezpečte očkovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov ohrozených proti všetkým infekciám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním vrátane hepatitídy B a sezónnej chrípky, v súlade s národnou imunizačnou politikou a v rámci reakcie na núdzové situácie prednostný prístup zdravotníckych pracovníkov k novo licencovaným a dostupným vakcínam.
 • Poskytnite primerané zdroje na predchádzanie úrazom zdravotníckych pracovníkov a škodlivému vystaveniu chemickým látkam a žiareniu; poskytnite funkčné a ergonomicky navrhnuté vybavenie a pracovné stanice na minimalizáciu poranení pohybového aparátu a pádov.

Okrem Charty bezpečnosti pracovníkov v oblasti zdravia WHO načrtla aj konkrétne ciele Svetového dňa bezpečnosti pacientov do roku 2020, do ktorých majú lídri zdravotnej starostlivosti investovať, merať a zlepšovať bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov v budúcom roku. Ciele sú určené pre zdravotnícke zariadenia na riešenie piatich oblastí: prevencia poranení ostrými predmetmi; znižovanie pracovného stresu a vyhorenia; zlepšenie používania osobných ochranných prostriedkov; podpora nulovej tolerancie násilia páchaného na zdravotníckych pracovníkoch, a hlásenie a analýza závažných bezpečnostných incidentov.

Prevzaté a redakčne upravené z: https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.