Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úmrtnosť na Slovensku klesla medziročne takmer o pätinu, no stále bola vyššia ako pred pandémiou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR

Na Slovensku zomrelo v roku 2022 takmer 60-tisíc ľudí, čo bol druhý najvyšší počet od konca druhej svetovej vojny. V porovnaní s rokmi pred pandémiou najväčšiu nadúmrtnosť mal Bratislavský a Trnavský kraj. Po zohľadnení počtu obyvateľov však najhoršia situácia bola v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. COVID-19 spôsobil úmrtie 2,8 tisícom ľudí.

Na Slovensku v roku 2022 zomrelo 59,6 tisíca ľudí, čo bolo o 19 % menej ako v roku 2021. Napriek tomuto poklesu však Slovensko opäť zaznamenalo nadúmrtnosť, počet zomretých bol o 11 % vyšší ako hodnoty päťročného priemeru rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie1).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (295 kB), alebo vo formáte PNG (36 kB).

Štatistický úrad SR aktuálne zverejňuje definitívne údaje o počtoch zomretých podľa príčin úmrtí v SR za celý rok 2022.

„Vplyv pandémie na spoločnosť v roku 2022 výrazne klesol, ale mierna nadúmrtnosť v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou na Slovenku pretrvala. Počet zomretých bol stále druhý najvyšší od konca druhej svetovej vojny," uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR.

Doznievanie pandémie COVID-19 spôsobilo v minulom roku aj nadpriemernú hodnotu hrubej miery úmrtnosti. Ide o ukazovateľ, ktorý umožňuje objektívne porovnať aj úmrtnosť v krajoch, ktoré sa zásadne líšia veľkosťou a počtom obyvateľov.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (281 kB), alebo vo formáte PNG (104 kB).

Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov2) už v roku 2020 prekročil hodnotu 1 000 úmrtí a v roku 2021 sa dokonca zvýšil až na 1 350 úmrtí, čo bola druhá najvyššia hrubá miera úmrtnosti v povojnovej histórii Slovenska. Minulý rok opäť klesla približne na úroveň 1 100 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov Slovenska, pričom približne od 70. rokov 20. storočia do vypuknutia pandémie to bolo od 900 do 1 000 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Najvyššia hrubá miera úmrtnosti bola zaznamenaná v roku 1921, keď počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov prekročil 2,1 tisíca osôb.

Ľudí v produktívnom veku zomieralo menej ako pred pandémiou

Z hľadiska vekových štruktúr, 78 % všetkých úmrtí bolo u osôb v seniorskom veku, teda vo vekovej skupine (65+). Ich podiel v štruktúre zomretých sa počas troch rokov pandémie ešte zvýšil. V absolútnych číslach až 46,4 tisíca zomretých predstavovali osoby v seniorskom veku. Medziročne významne, viac ako o pätinu, klesla úmrtnosť v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Ale úmrtnosť v tejto pandémiou najviac ohrozenej vekovej skupine obyvateľstva bola stále o takmer 26 % vyššia ako v priemere pred pandémiou1).

Pozitívny v minuloročnom vývoji bol fakt, že zomrelo menej osôb v produktívnom veku (15 – 64 r.) a detí do 14 rokov, ako v posledných piatich rokoch pred pandémiou..

Nadpriemernú hodnotu hrubej miery úmrtnosti zaznamenali štyri kraje

Počet zomretých vlani klesol dvojciferným tempom v porovnaní s rokom 2021 vo všetkých krajoch Slovenska. Zároveň však aj vo všetkých ôsmich krajoch pretrvala nadúmrtnosť (v porovnaní s 5-r. priemerom pred padémiou1)).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (303 kB), alebo vo formáte PNG (41 kB).

Bratislavský kraj zaznamenal najvyššiu (15 %) nadúmrtnosť v porovnaní s 5-ročným priemerom pred nástupom pandémie. Najviac sa priblížil počet úmrtí predpandemickým číslam v Banskobystrickom kraji, kde bola nadúmrtnosť len na úrovni 7 %.

Spomedzi ôsmich krajov Slovenska v roku 2022 vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti ako je slovenský priemer zaznamenali štyri kraje. Rekordérom je dlhodobo Nitriansky kraj, kde miera úmrtnosti v minulom roku predstavovala hodnotu 1 245 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Horšia situácia ako v SR bola aj v Banskobystrickom (1 213), Trenčianskom (1 204) a Trnavskom kraji (1 134). Najnižšiu mieru úmrtnosti zaznamenal Prešovský kraj (960 zomretých osôb na 100-tisíc obyvateľov) a Bratislavský kraj (962).

Na COVID-19 zomrelo vlani menej ľudí, bol piatou najčastejšou príčinou úmrtí

V treťom roku pandémie bolo podstatne menej úmrtí na COVID-19 ako v prvých dvoch rokoch. Napriek nižšiemu počtu úmrtí, táto príčina smrti pomerne významne ovplyvnila aj v roku 2022 vývoj úmrtnosti na Slovensku. Na infekciu zomrelo počas minulého roka 2,8 tisíca osôb. Bola to len pätina z rekordného počtu úmrtí v roku 2021, avšak, s takmer 5 % podielom na celkom počte zomretých bol COVID-19 piatou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku v roku 2022.

Najvyšší podiel zomretých na infekciu COVID-19 predstavovali ľudia vo vekovej skupine starších seniorov (75 a viacroční), tvorili približne dve tretiny covidových úmrtí (1,7 tisíca). Súčasne COVID-19 spôsobil 51 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov (celkovo, za všetky príčiny smrti, zaznamenala SR 1 097 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (306 kB), alebo vo formáte PNG (42 kB).

Situácia sa však odlišovala podľa krajov. Najhoršia situácia bola rovnako ako rok predtým v Trenčianskom kraji, kde na COVID-19 zomrelo 87 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, najmenej infekcia zasiahla do úmrtnosti v Košickom regióne, kde to bolo len 36 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

Nadúmrtnosť podporili najmä choroby dýchacej a obehovej sústavy

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku tradičné príčiny smrti. Na choroby obehovej sústavy zomrelo v roku 2022 takmer 26,7 tisíca osôb a na celkovom počte zomretých sa podieľali 45 %. Aj keď počet ochorení obehovej sústavy medziročne klesol, významne sa podieľal na zvýšení celkovej nadúmrtnosti v roku 2022. V porovnaní s predpandemickým obdobím bol počet úmrtí na choroby obehového systému vyšší o 4 %.

Ešte viac ako choroby obehového systému zvýšili celkovú nadúmrtnosť úmrtia spôsobené ochoreniami dýchacej sústavy. Tie zaznamenali veľmi vysoký, takmer 41 % nárast počtu úmrtí voči obdobiu pred pandémiou. Aj tu môže časť tak vysokej nadúmrtnosti súvisieť s koronavírusom. Na choroby dýchacej sústavy zomrelo vlani 5,6 tisíca osôb (9 % zo všetkých úmrtí) a boli tak treťou najčastejšou príčinou úmrtí v SR.

Z analýzy počtu úmrtí podľa príčin, ktoré sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH)3), mierne klesol počet úmrtí na druhú najčastejšiu príčinu smrti – nádory. V porovnaní s 5-ročným priemerom pred pandémiou, v roku 2022 predstavoval ich pokles viac ako 4 %, keď tejto príčine smrti podľahlo 13-tisíc ľudí (22 % zo všetkých úmrtí).

Štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby tráviacej sústavy (necelých 6 % úmrtí), ktoré v roku 2022 zaznamenali 15 % nárast voči obdobiu pred pandémiou.

1) Pre objektívnu odpoveď na otázku, do akej miery bola aktuálna úmrtnosť horšia ako v časoch pred pandémiou, Štatistický úrad SR upravil výber rokov, z ktorých sa vypočítaval priemerný počet úmrtí pred pandémiou. Do 5-ročného priemeru sa počítali hodnoty za r. 2015 – 2019, čo boli posledné roky neovplyvnené pandémiou. Rok 2020 už bol ovplyvnený pandémiou najmä v posledných mesiacoch roka, rok 2021 v prvých aj posledných mesiacoch roka a rok 2022 najmä v prvých mesiacoch roka.

2) Na účely výpočtu hrubej miery úmrtnosti sa používa stredný stav obyvateľov (k 1. 7.).

3) Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

  • Zomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]
    Dátová kocka obsahuje počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj za celý rok (vrátane ochorenia COVID-19). Obsahuje tiež regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, aj vekové skupiny po 5 rokoch). Mesačné dáta pre rok 2022 sú predbežné, údaje za predchádzajúce roky sú definitívne.

Podrobné údaje o úmrtnosti budú zverejnené v 2. štvrťroku 2023 v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí alebo v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Príčiny smrti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.